På Raudsand i Nye Molde kommune planlegger Veidekke/Bergmesteren Raudsand et internasjonalt deponi for uorganisk avfall (giftdeponi) .

Ekspertutvalget anbefaler IKKE Raudsand

Siste artikler:

……………………………………

Norsk Energi – Farlig avfall og det sirkulære samfunn

Miljodirektorat er kritisk til Halosep

Et gedigent kjemisk eksperiment på Raudsand

Utlufting av gass fra fjellhallene

Giftdeponiet avhengig av import av store mengder farlig avfall

Import/eksport av farlig avfall

Farlig avfall til Raudsand

Deponering av store mengder kvikksølvholdig avfall

Miljøgifter til Raudsand

Utdrag av Miljødirektoratets vurdering (31.11.2018)

…………………………………………………………………………………………………………

Eiere og samarbeidspartnere

Fra Miljødirektoratets vurdering 31. oktober 2018:

Utdrag av Miljødirektoratets vurdering av Raudsand-alternativet

Flere detaljer:

  1. Håndtering av avfall
  2. Behandlingsløsning
  3. Fjellhallenes egnethet
  4. Vannets bevegelse i grunnen
  5. Utlekking
  6. Utslipp til vann
  7. Utfylling i sjø
  8. Geografisk plassering
  9. Teknologi

Youtube kanal

Bergmesteren Raudsand mangler kunnskap, kompetanse og erfaring

Uorganisk avfall i Norge

Internasjonale forpliktelser

Flygeaske

Syre

Avfall fra aluminiumsproduksjonen.

Bortfall av syre fra Kronos Titan

Manglende stabilisering

Over 80 % av uorganisk avfall må importeres.

Import av flygeaske del 1

Import av flygeaske del 2

Sverige vil behandle egen flygeaske

Halosep prosessen del 1

Halosep prosessen del 2

Miljøutslipp i forbindelse med frakt gi stor forurensning

Tunnelene 

Gunnstøtinger langs norskekysten

Bellonas vurdering av Raudsand alternativet

Sjømat Norge slakter konsekvensutredningen

Positiv tilbakemelding om mottak av lavradioaktivt avfall

Konsekvensutredning og søknad