Miljøbedrift var en miljøsynder

Miljøbedriften var en miljøsynder. Høyesterett sender nå Gerhard Eide og Kjell Olav Sjøli i fengsel for å ha forurenset Tingvollfjorden med vitende og vilje.

Aktor Hans Tore Høviskeland (til høyre) sammen med spesialetterforsker Per Knut Vistad og litt av alle sakspapirene som dannet grunnlaget for tiltalen mot de to tidligere bedriftslederne.

Aktor Hans Tore Høviskeland (til høyre) sammen med spesialetterforsker Per Knut Vistad og litt av alle sakspapirene som dannet grunnlaget for tiltalen mot de to tidligere bedriftslederne.

-De to (tidligere) bedriftseierne gjorde seg skyldige i omfattende miljøkriminalitet i løpet av årene de satt ved roret i Aluscan i Nesset.

I tingretten ble de to dømt til fengsel i 120 dager. 90 av dem ble gjort betinget.

Eide og Sjøli anket.

I lagmannsretten slapp de billigere unna. 60 dager betinget fengsel, 100.000 kroner i bot og 150.000 kroner i inndragning, mente lagmannsretten var passende straff.

Da var det Økokrim sin tur til å anke: Straffen er satt for lavt.

Nå har Høyesterett felt en knusende dom over virksomheten i det som utad framsto som en miljøbedrift.

Med åpne øyne

– Det veier tyngst i skjerpende retning at det betydelige utslippet i sjøen skjedde forsettlig over tre år. Med åpne øyne handlet bedriftens ledelse over lang tid i strid med den tillatelse som Statens forurensingstilsyn hadde gitt, uten å varsle tilsynet om de problemene som oppsto da gruva gikk tett. Bedriften sparte betydelige beløp ved ikke å sette i verk tilstrekkelige tiltak for å begrense forurensingen, sa dommer Toril Marie Øie, som var førstevoterende i Høyesterett.

Straffen ble skjerpet til ubetinget fengsel for de tidligere bedriftslederne.

Begge må nå sone 45 dager.

Sjøli og Eide er i alle tre rettsinstanser vurdert likt. Begge er funnet skyldige i alvorlig miljøkriminalitet.

Direkte i fjorden

Store mengder prosessvann med oksid og aluminiumshydroksid gikk direkte i Tingvollfjorden. Det ble også sluppet ammoniakk og støv ut i lufta.

– Utslippet av tungmetaller i fjorden er trolig langt større enn det lagmannsretten la til grunn, sa førstestatsadvokat Tore Høviskeland i Økokrim da han aktorerte saken i Høyesterett.

I dommen viste Høyesterett til at det i flere år har vært en skjerpet holdning til miljøkriminalitet, og at avfallshåndtering er en økende virksomhet med stort potensial for å tjene penger, men også muligheter for mindre ansvarlige aktører til å nedprioritere miljøtiltak.

– Allmennpreventive hensyn tilsier derfor at det i denne saken må idømmes en følbar reaksjon, sa høyesterettsdommer Øie.

Forsøkte å skjule

Høyesterett mente det var skjerpende at bedriften aktivt gikk inn for å skjule ulovlige utslipp til vann og luft. Det ble satt i verk tiltak i forkant av myndighetenes inspeksjoner. Blant annet ble er rør under vann saget av slik at det ikke skulle oppdages av dykkere.

Det ble også lagt vekt på at Aluscan – uten å sette i verk tilstrekkelige miljøtiltak – gikk over til en femskiftsordning for å øke produksjonen.

https://www.tk.no/nyheter/miljobedrift-var-en-miljosynder/s/1-113-1320843