Uorganisk avfall i Norge

De tre største kildene for uorganisk farlig avfall i Norge som vart deponert i 2016:

1: Avfallsforbrenningsanlegg (50-60 tusen tonn)

2: Primæraluminiumsindustrien (ca. 40 tusen tonn)

3: Kronos Titan i Fredrikstad (200-250 tusen tonn)

Mesteparten av avfallet genereres på kyststrekningen fra Østfold til Aust-Agder.

Til Langøya vart det i 2014 deponert 60 000 tonn flygeaske. De importerte 214 000 tonn. Mesteparten av det importerte avfallet kommer fra svenskekysten og østlige Danmark.

Flygeaske er et restprodukt fra røykgassrensingen i et forbrenningsanlegg. Ved avfallsforbrenning vil flygeasken inneholde ulike typer miljøgifter som gjør at den klassifiseres som farlig avfall.

 

Kilde: Framtidige mengder uorganisk farlig avfall 2016, Mepex Consult AS