Miljøutslipp i forbindelse med frakt

Mesteparten av importert avfall kommer fra svenskekysten og østlige Danmark.

Norconsult har gjort grove beregninger av utslipp fra transport. Beregningen er gjort med utgangspunkt i enveistransport av alt avfall på sjø, og inkluderer import av flygeaske fra Norden.

Grove anslag på utslipp ved sjøtransport gir 14 774 CO₂-ekvivalenter (tonn/år) og 233 SO₂-ekvivalenter (tonn/år).

Disse tallene er kun som en antydning da syren fra Fredrikstad faller bort, men den må kompenseres av importert avfall som vil medføre større utslipp. Miljøeffekten av transport av utsprengt stein og pukk fra gruven er ikke medtatt.

Ved å legge et deponi langt fra der hvor avfallet produseres og med stor import vil føre til store miljøutslipp på grunn av lang transport.

 

Kilde: Vurdering av informasjon fra Nesset kommune og Kvinesdal
kommune om etablering av behandlingskapasitet for farlig
avfall 4.11.2016 fra Miljødirektoratet.

%d bloggere liker dette: