Konsekvensutredning og søknad

«Bergmesteren Raudsand har ikke redegjort for alternative stabiliseringsmåter av flygeasken. Det må etableres en behandlingsløsning for det farlige avfallet uten tilgang på store mengder svovelsyre for å nøytralisere flygeaske. Alternative behandlingsløsninger må være på plass før konsekvensutredning og søknad utarbeides.»

Miljødirektoratet opplyser at behandlingsløsning må være på plass, dette finnes ikke i informasjon som er tilgjengelig.  Hvordan en konsekvensutredning kan utarbeides uten en metode for å lagre avfallet er uforståelig.

 

Kilde: Vurdering av informasjon fra Nesset kommune og Kvinesdal
kommune om etablering av behandlingskapasitet for farlig
avfall 4.11.2016 fra Miljødirektoratet.