Mener planer i Nesset framstår som miljøkriminalitet

– Rystet over hele saka

– For meg framstår dette som miljøkriminalitet. Jeg er rystet over hele saka, sier Synnøve Helland (Sp) i økonomi- og planutvalget i Sunndal.

………………………………………..
De reagerer også på at søknadene om etablering av deponi innenfor området på Raudsand kommer oppdelt og blir behandlet hver for seg av Miljødirektoratet. På denne måten mister man helhetsvurderingen, og det vil være vanskelig å se hva den samlede faren for forurensning er. Det ble vist til at det er den samlede belastningen som er viktig – og at alle utslipp, planlagte, ikke planlagte, godkjente og ikke godkjente før eller siden vil havne i Tingvollfjorden.

– For meg framstår dette som miljøkriminalitet, sa Synnøve Helland (Sp) i møtet tirsdag.

– Det er helt uforståelig at det nå søkes om dispensasjon. Jeg er rystet over hele saka – og ikke minst over at vi får dette servert i flere omganger og i kakestykker som skal være akkurat så små at vi klarer å gulpe dem ned.

Jonny Meland (Ap) var helt enig.

– Dette er miljøkriminalitet av verste sort. Det som er i dette området fra før – vi vet ikke hva alt sammen er. Det er i alle fall så farlig at skogen dør rundt området. Jeg har et oversiktsbilde som viser veldig mye død skog. Og det er død skog under deponi 1, i fallretningen. Jeg sitter også med spørsmålet om hvorfor møllestøv, som har en verdi, og som Aluscan brukte i sin produksjon, skal dekkes til og graves ned. Vi kan ikke risikere, med det avfallet som er på stedet i dag, at det hele kan lekke ned og ut i fjorden. Den cocktailen vil være av verste sort. Jeg har også sett et annet bilde, som viser grønn sevje som lyser på natta i dette området. Det betyr en ting, at det er radioaktivt, det som er nedi gruvene der. Det er veldig skremmende.
……………………………….
(plussartikkel)

http://www.driva.no/nyheter/2017/05/30/%E2%80%93-Rystet-over-hele-saka-14801368.ece

Belastning: – Jeg er rystet over hele saka, og ikke minst over at vi får dette servert i flere omganger og i kakestykker som skal være akkurat så små at vi klarer å gulpe dem ned, sa Synnøve Helland (Sp), som i likhet med resten av økonomi- og planutvalget støttet forslaget til uttalelse fra Ap og SV.
      (Foto: Ingrid Ellevset)

 

Odelsjenta Lena (15) kjempar mot giftdeponi

Lena Sandvik Vassli fryktar for framtida til Nesset dersom det nasjonale giftdeponiet vert plassert her. Ho trur endå fleire vil flytte frå kommunen.
……………………………
Lena Sandvik Vassli er klar over at Noreg treng eit giftdeponi i løpet av fem år, men meiner at ein må leite etter stader som er trygge. Ho er redd for at gifta vil sive ut frå fjellet og ned i fjorden, dersom det vert plassert på Rausand. 15-åringen trur også at det vil skremme folk bort frå kommunen.

– Nesset har blitt fråflytta og giftdeponiet hjelp ikkje på. Eg trur det vil øydelegge for kommunen, seier ungdomspolitikaren. Sjølv kjem ho frå gard og er odelsjente. Ho tvilar på at ho kjem tilbake og tar over garden, dersom kommunen etablerer giftdeponi.
…………………………………

https://www.nrk.no/mr/odelsjenta-lena-_15_-kjempar-mot-giftdeponi-1.13538843

lena vassli

 

– Storvik, du må høre på oss

………………..
– På tampen av et nesten fire timer langt møte fikk to ungdommelige røster slippe til. Amanda Grande Eikås og Lena Vassli har begge en drøm om å overta sine respektive heimgårder når de bli voksne. De var begge klare på at det betinger at de slipper å være naboer til et giftdeponi.

–Begge hadde en klar oppfordring til daglig leder Harald Storvik i Bergmestreren AS om å høre på ungdommen.

– Vi mener sunn og rein natur er langt viktigere enn penger. Vi vil beholde reint vann og frisk luft. Vi vet ikke hva som kan skje om det anlegges et deponi på Raudsand. Vi frykter det kan skje en eksplosjon. Hva med næringene i fjorden. Framtida vår er ikke til salgs. Ingen vil overta en gård som er nabo til et giftdeponi.

– Storvik, hør på oss. Dette blir ikke bra verken for kommune, fylket eller oss ungdommer. Vi må absolutt si nei, sa de to i sluttappelen.
……………………….
(pluss-artikkel)

http://www.driva.no/_incoming/2017/05/31/%E2%80%93-Storvik-du-m%C3%A5-h%C3%B8re-p%C3%A5-oss-14803257.ece

Motstandere: Jonny Meland, Kristin Sørheim, Asbjørn Næverli, Olbjørn Kvernberg og Erik Langset er alle medlemmer i organisasjonen

Alternativt forslag til sak om deponi fra Sunndal AP og Sunndal SV i Sunndal kommune

Uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand:

Den omsøkte driftssøknaden for deponi 2 på Raudsand kommer i tillegg til utslipp fra eksisterende deponi 1 og fra gruvene der eksisterende gruveganger er fylt med store mengder farlig avfall. Fjorden utenfor Raudsand har dårlig vannkvalitet og er dels sterkt forurenset. Det er varslet enda en søknad om utslipp fra deponiet for uorganisk farlig avfall på Raudsand, som behandles i samme reguleringsplan.
Før det gis nye tillatelser for avfallsdeponering på Raudsand, ber derfor Sunndal kommune om at Miljødirektoratet krever en kartlegging av hva slags avfall som er deponert i dagens deponi, og i hvilke mengder. Videre krever Sunndal kommune at det iverksettes nødvendig opprydding i eksisterende deponi og rensing av avrenning og annen forurensing.

Driftssøknaden er også første trinn i gjennomføring av en reguleringsplan som innebærer store konsentrasjoner av forurensede og farlige stoffer på Raudsand, samt prosessering av tilsvarende med utslipp til Tingvollfjorden. Kommunestyret i Sunndal er sterkt kritiske til at det allerede i første runde søkes dispensasjon fra krav i avfallsforskriften.

For Tingvollfjorden er det den samlede belastningen som er vesentlig. Alle utslipp, planlagte, ikke planlagte, godkjente og ikke godkjente vil før eller siden havne i Tingvollfjorden. Sunndal kommune finner det uakseptabelt at søknadene om etablering av deponi innenfor området på Raudsand kommer oppdelt og blir behandlet hver for seg av Miljødirektoratet. På denne måten mister man helhetsvurderingen og det vil være vanskelig å se hva den samlede faren for forurensing er.

Miljørisikovurderingen viser flere antagelser og sannsynligheter og den viser stor usikkerhet om konsekvenser ved anlegget. For Sunndal Kommune er det uakseptabelt at miljøkonsekvensene ved et slik anlegg ikke kan garanteres med 100% sikkerhet.

I tillegg kommer usikkerheten med lang transport for hovedmengden av avfallet, enten på vei eller på sjø. Kommunestyret i Sunndal vil påpeke at Sunndal kommune er nærmeste nabo til Raudsand, og fjordstrømmene går innover mot våre bygder Jordalsgrenda, Oppdøl og Øksendalsøra samt kommunesenteret Sunndalsøra.

Til den gjeldende søknaden om deponi for ordinært avfall på Raudsand (deponi 2) ber for øvrig Sunndal kommunestyre Miljødirektoratet om følgende:
• Det må ikke gis tillatelse til å frafalle kravet om dobbel bunntetting i deponiet.
• Det må settes krav om at det avsettes penger til avslutning av deponiet fra dag én. Tidligere erfaringer viser at dette er nødvendig for å få en sikkert avslutningsprosess.
• Gjennomføringsfrekvensen av resipientundersøkelse i Tingvollfjorden må økes. Ved gjennomføring hvert 6. år kan det potensielt skje mye skade i fjorden før det blir oppdaget.

Hvis ikke dette kan etterkommes, ber Sunndal kommune om at driftssøknaden fra Bergmesteren Raudsand AS avslås.

Sunndal AP         Sunndal SV

Sunndal får utsatt høringsfrist

Sunndal kommune er også positiv til opprydding på Raudsand, men samtidig skeptisk til innholdet i søknaden.

I rådmannens innstilling til møte i økonomi- og planutvalget ber Sunndal kommunestyre om at det ikke blir gitt tillatelse til å frafalle kravet om dobbel bunntetting i deponiet. Sunndal kommune mener det er uheldig at det allerede nå søkes om dispensasjon fra krav i avfallsforskriften. Rådmannen skriver i sin innstilling at det må settes krav om at det avsettes penger til avslutning av deponiet fra dag en, fordi tidligere erfaringer viser at dette er nødvendig for å få en sikker avslutningsprosess. Sunndal kommune peker også på at det er uheldig at søknadene om etablering av deponi innenfor området på Raudsand kommer oppdelt og blir behandlet hver for seg. «På denne måten mister man helhetsvurderingen og det vil være vanskelig å se hva den samlete faren for forurensing er», uttaler rådmannen. Etter dialog med Miljødirektoratet har Sunndal kommune fått utsatt høringsfristen til 16. juni med å komme med uttale.

http://www.driva.no/nyheter/2017/05/30/Sunndal-f%C3%A5r-utsatt-h%C3%B8ringsfrist-14799514.ece

UHELDIG: Rådmann Randi Dyrnes innstilling sier at Sunndal kommune mener det er uheldig at det allerede nå søkes om dispensasjon fra krav i avfallsforskriften.
      (Foto: Ingrid Ellevset)

Venstre vil ha ei forsvarleg avfallsbehandling

Møre og Romsdal Venstre er svært skeptiske til eit nasjonalt anlegg for behandling av uorganisk avfall på Raudsand. Plasseringa er dårleg i forhold til kor avfallet oppstår, og dette medfører risikabel transport både på sjø og veg.

Konsekvensutgreiinga er ikkje klar, men alt no verkar Raudsand som eit dårleg alternativ for deponering av avfall som i stor grad oppstår på Austlandet (avfallssyrene frå Kronos Titan i Fredrikstad) og utlandet.
……..

https://www.auraavis.no/leserbrev/meninger/nesset/venstre-vil-ha-ei-forsvarleg-avfallsbehandling/s/5-5-77844

http://www.rbnett.no/nyheter/2017/05/30/Venstre-skeptisk-til-deponi-p%C3%A5-Raudsand-14799145.ece

Deponiplanane på Raudsand vekkjer debatt. Venstre går mot planane. Foto: Øivind Leren

Inviterer til folkemøte om giftdeponi

Lokalmiljøet rundt det planlagde giftdeponiet for farleg avfall på Raudsand i Nesset blir utfordra til å engasjere seg. I dag held interessegruppa mot deponiet folkemøte.

Motstanden mot deponiet er stor og tysdag kveld arrangerer interessegruppa «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» møte. Kristin Sørheim er styreleiar og meiner det er uhyre viktig at folk no bryr seg, før alt blir avgjort over hovudet på dei.

– Det er viktig at lokalbefolkninga får mest mogleg kunnskap om dette og engasjerer seg, for både statsministeren og andre sentrale politikarar har sagt at det ikkje skal etablerast slike giftdeponi mot lokalbefolkninga si vilje, seier Sørheim.

https://www.nrk.no/mr/folkemote-om-giftdeponi-i-nesset-1.13537264

nesstbmrAvfallsdeponi i Rausand