Deponi og demokrati

Folkeaksjonen Vern om Grenland, som arbeider for å forhindre at deponi for farlig avfall legges til Dalen gruver i Brevik, har greid å mobilisere bredt. Dette er imponerende, og det er ikke vanskelig å ha sympati for kravet deres. NRK Telemark melder om stort engasjement mot deponi for farlig avfall i 1. maitoget i Porsgrunn. Raymond Johansen (AP) ga sin støtte ved å påpeke at myndighetene bør ta hensyn til lokale avgjørelser. Ola Elvestuen (V), leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, uttaler i Porsgrunn Dagblad 29. april at myndighetene bør legge deponiet i den kommunen som har sagt de vil ha det. Argumentasjonen til Elvestuen bygger ikke på kunnskap om saken, og er heller ikke demokratisk.

Det er Nesset kommunestyre i Møre og Romsdal som ønsker seg deponi for farlig avfall lagt til sin kommune. En privat utbygger vil sprenge ut fjellhaller for deponering av mange typer farlig avfall, og kommunen ønsker arbeidsplasser. Tilsynelatende kan det å legge deponiet til Nesset bety lokaldemokrati i praksis, men dette stemmer ikke. Forurensing fra deponiet vil gå til Tingvoll-/Sunndalsfjorden, der andre kommuner vil bli rammet.

Bare en liten del av Nesset kommune hører til nedslagsfeltet til Tingvoll-/Sunndalsfjorden der Raudsand ligger, og der forurensningsfaren vil være stor. De andre kommunene rundt Tingvoll-Sunndalsfjorden blir vel så mye berørt av et eventuelt deponi for farlig avfall. Skal det praktiseres lokaldemokrati i denne saken, må alle kommunene som ligger i samme tilsigsområde som et eventuelt deponi, bli hørt. I tillegg til Nesset grenser nabokommunene Sunndal, Tingvoll og Gjemnes til selve terskelfjorden, og motstanden er stor. Kommunene Kristiansund og Averøy dekker utløpet av fjorden og blir også berørt. Utslipp av giftige stoffer i forbindelse med transport, håndtering, lagring og utlekking av farlig avfall, vil ramme alle disse kommunene. Vi har i dag en stor matproduksjon på land og i sjø og mange arbeidsplasser knyttet til dette ressursgrunnlaget. Store verdier står på spill om vi skader omdømmet til de viktige landbruks-, fiskeri- og havbruksnæringene i området.

Vi mener at nasjonale myndigheter ikke kan fraskrive seg ansvaret for å finne strategier og løsninger på så store og viktige spørsmål som handtering av farlig avfall og i stor grad overlate det til private aktører. Sentrale myndigheter må ta en mer aktiv rolle i å få fart på materialgjenvinning nærmest mulig der det farlige avfallet skapes. Å basere framtida på en stor deponikapasitet i stedet for sirkulær økonomi ved gjenvinning og resirkulering av avfall, er en gammeldags løsning som ikke peker framover mot et mer bærekraftig samfunn. Når det gjelder den delen av avfallet som må deponeres, er vi av den mening at hverken Brevik eller Raudsand er aktuelle lokaliteter, og at det må brukes mer tid på å finne en bedre løsning for deponiet.

Hilsen organisasjonen

Jeg velger meg et giftfritt Nesset