Import av flygeaske

Bakgrunn

«Det er viktig å ha forståelse for at dagens import av flygeaske fra Danmark er godkjent av danske myndigheter som gjenvinning, med basis i at asken erstatter kalk i første trinn av behandlingen. For Sverige er dette ikke et krav, men Naturvårdsverket uttrykker et ønske om at asken erstatter andre materialer.»

s 4 Mepex – Framtidige mengder uorganisk farlig avfall

Tillatelse til eksport av flygeaske fra Danmark.

«For å akseptere eksport av farlig avfall er et av temaene i vurderingene klassifisering av behandlingsprosessen som gjenvinning/recovery. Miljøstyrelsen i Danmark tok beslutningen sommeren 2015 at NOAHs håndtering klassifiseres som gjenvinning (notat fra Miljøstyrelsen «Røggasrensningsaffald (RGA) – Klassificering af neutraliserings processen på Langøya» 7.juli 2015). Dette vil også være en betingelse for eksport til eventuell framtidig behandlingsløsning i Norge. For Sverige er dette også ønskelig men vi kan ikke se at det er et absolutt krav.»

side 26 Mepex – Framtidige mengder uorganisk farlig avfall

I forbindelese med at syren fra Kronos Titan ikke er aktuell for Raudsand er det sannsynlig at Miljøstyrelsen i Danmark ikke vil tillate eksport av flygeaske når den ikke erstatter et annet produkt (kalk). Fra Sverige er det uttalt at det ikke er ønskelig med slik eksport.

Fjellhaller vil  ikke kunne brukes da disse er bygd for formålet og avfallet brukes ikke til å fylle igjen og sikre gruver. Deponi for uorganisk avfall på Raudsand vil dermed ikke være en løsning for flygeaske fra Danmark og Sverige.

(Oppfølging etter fremlagt KU)

Kilder:

Mepex Consult AS for Miljødirektoratet 2016 – Framtidige mengder uorganisk farlig avfall

Miljøstyrelsen i Danmark 7. juli 2015 – Røggasrensningsaffald (RGA) – Klassificering af neutraliseringsprocessen på Langøya

Mepex

Går ikke inn for deponi på Raudsand

Mandag 26. juni avholdt fylkesutvalget sitt siste møte før sommeren. Der ble blant annet saken om etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand diskutert.

Et samlet fylkesutvalg mente det ikke burde gis tillatelse til deponering av ordinært avfall på Raudsand, fordi det ikke er godt nok vurdert hvordan deponiet vil påvirke miljøtilstanden i fjorden. Fylkesutvalget mener det bør undersøkes nærmere, og at et deponi må vurderes etter en reguleringsprosess med konsekvensutredning.

Videre legger de vekt på at akvakultur- og reiselivsnæringa i området bidrar i stor grad til verdiskapning i fylket. Etablering av deponi vil kunne få negative konsekvenser for næringene og hindre framtidig vekst, mener fylkesutvalget.

http://www.rbnett.no/nyheter/2017/06/26/G%C3%A5r-ikke-inn-for-deponi-p%C3%A5-Raudsand-14936849.ece

 

 

NGU: – Ikke problem

…………………..

NGU oppsummerer at det er utført geofysiske målinger fra helikopter, og tolkninger av resultatene. Det er også boret i alt fem brønner og foretatt geofysiske og hydrogeologiske undersøkelser av disse.

I rapporten beskrives resultat på følgende tema: Berggrunnsgeologi inklusive en påvist ny mindre forekomst av jernmalm, bergmassekvalitet generelt og en mulig dypforvitringssone, mulige sulfider og radioaktive element i berget, grunnvannets opptreden og kvalitet, og temperaturforhold.

…………………………………

http://www.rbnett.no/nyheter/2017/06/25/NGU-%E2%80%93-Ikke-problem-14929406.ece

RAUDSAND:  Norges Geologiske Undersøkelser har gjort grunnundersøkelser på Raudsand.Foto: Øyvind Leren             (Foto: Oivind Leren)

– Bør ikkje få løyve til deponering no

Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gå i mot etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand allereie før ei konsekvensutgreiing er klar.
…………………………..
I saksutgreiinga meiner fylkeskommunen at miljørisikovurderinga som ligg til grunn for den diffuse utlekkinga frå deponiet er for svak, og bør utgreiast ytterlegare.

Vidare peikar saka på at det kan få negative konsekvensar for næringar som akvakultur og reiseliv.

Med bakgrunn i desse vurderingane bør Miljødirektoratet derfor ikkje gi løyve før eventuelt eit reguleringsplanvedtak er på plass, meiner Guttelvik .
……………………………..

http://www.driva.no/nyheter/2017/06/23/B%C3%B8r-ikkje-f%C3%A5-l%C3%B8yve-til-deponering-no-14919601.ece

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

«Vi vil ikke under noen omstendighet akseptere et deponi dersom det er den minste risiko for helse og miljø»

Sunndal Arbeiderparti er svært skeptiske til den eventuelle etableringen av et nasjonalt deponi for farlig og giftig avfall på Raudsand i Nesset kommune. Vi kan vanskelig se hvordan en slik etablering kan være et bærekraftig og godt miljøprosjekt. Plassering av deponiet på Raudsand vil gi økt nasjonal transport av farlig og giftig avfall både langs veger og på sjøen. Både avfallstransport til og deponering av avfall på Raudsand medfører risiko for forurensing i Tingvoll- og Sunndalsfjorden. I Tingvollfjorden er det blant annet betydelig havbruksproduksjon, og Sunndalsfjorden er nasjonal laksefjord. Sunndal Arbeiderparti ber derfor om at et nytt nasjonalt deponi for farlig og giftig avfall etableres på et egnet sted i nærheten av der mesteparten avfallsproduksjon skjer i Norge, hvor det ikke kommer i konflikt med matproduksjon og verneverdier.
……………………………………………………..

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/naringsliv/vi-vil-ikke-under-noen-omstendighet-akseptere-et-deponi-dersom-det-er-den-minste-risiko-for-helse-og-miljo/o/5-5-80629

Deponi 2 Raudsand

Leserbrev fra Synnøve Almås Harstad

Det er nå ute på høring en søknad fra Bergmesteren A/S om å slippe dobbel membran som bunndekning i deponiet. De ønsker kun enkel membran. Norsk lov derimot krever dobbel membran. I kommunestyre møtet 18. mai i år ble det vedtatt, til det beste for miljø og beboere, at loven skulle følges. Ved en befaring i Bergmesteren der Formannskapet og Bergmesteren var representert, bemerket Bergmesterens representant at hvis det kreves dobbel membran blir det ikke noe deponi. Formannskapet går så i møte og vedtar mot en stemme at de går inn for enkel membran.
Kommunestyret er kommunens øverste organ, så formannskapet kan ikke «overprøve» vedtaket.
Men iflg et formannskapsmedlem, så ble dette vedtaket fattet fordi Norconsult rapporten sier at det er tilstrekkelig med et lag med membran. Det er en tilrådning som er i strid med norsk lov. Andre firma har fått bøter på oppunder 20 mill for å unnlate å bruke dobbel membran. Norconsult gjør etter mitt skjønn her en tilrådning som ikke er til det beste for miljø og beboere, men en tilrådning som er best for utbygger. Skal det være tillitvekkende at et konsulentfirma gir en tilrådning som går imot norsk lov?

 

Kritisk til deponi

Planavdelinga i fylkeskommunen meiner eit avfallsdeponi på Raudsand harmonerer dårleg med det reiselivsnæringa og oppdrettsnæringa marknadsfører seg på. Både nasjonalt og internasjonalt.

Det er i høyringsuttalen til søknaden om etablering av eit deponi 2 i dagen for ordinært avfall på Raudsand at fylkeskommunen uttalar seg kritisk til planane. I tillegg har Bergmesteren søkt om å få etablere eit deponi for farleg avfall i planlagde fjellhallar på Raudsand.

Fylkskommunen viser i sin høyringsuttale til deponi 2 at Møre og Romsdal er eitt av Norges største sjømatfylke, med ein eksport på oppunder 17 mrd. kr i 2016. Av dette representerte laks og aure 9,6 milliardar kroner.
…………………………………
Eit avfallsdeponi på Raudsand harmonerer dårleg med det reiselivsnæringa sel, både nasjonalt og internasjonalt, som er rein og urørt natur. Raudsand ligg i eit område med mange sterke reiselivsprodukt som mellom anna Tingvollost – kåra til verdas beste ost, Angvik Gamle Handelssted – vurdert som eit av Norges beste hotell på Booking.com og Tripadvisor, Øksendalen og Sunndalsfjella – topptur- og vandredestinasjon i verdsklasse, Eikesdalen og Innerdalen – Norges vakraste fjelldalar, samt Dovrefjell og Sunndalsfjella Nasjonalpark.

Å plassere eit avfallsdeponi i dette området vil venteleg svekke omdømmet til reiselivsnæringa og kan over tid påverke talet på arbeidsplassar i denne næringa, skriv fylkeskommunen.

(pluss-artikkel)

http://www.driva.no/nyheter/2017/06/16/Kritisk-til-deponi-14885999.ece

Kritisk: Fylkesmannen er kritisk til planene for eit deponi 2 på Raudsand. (Foto: Illustrasjonsbilde)