Deponi 2 Raudsand

Leserbrev fra Synnøve Almås Harstad

Det er nå ute på høring en søknad fra Bergmesteren A/S om å slippe dobbel membran som bunndekning i deponiet. De ønsker kun enkel membran. Norsk lov derimot krever dobbel membran. I kommunestyre møtet 18. mai i år ble det vedtatt, til det beste for miljø og beboere, at loven skulle følges. Ved en befaring i Bergmesteren der Formannskapet og Bergmesteren var representert, bemerket Bergmesterens representant at hvis det kreves dobbel membran blir det ikke noe deponi. Formannskapet går så i møte og vedtar mot en stemme at de går inn for enkel membran.
Kommunestyret er kommunens øverste organ, så formannskapet kan ikke «overprøve» vedtaket.
Men iflg et formannskapsmedlem, så ble dette vedtaket fattet fordi Norconsult rapporten sier at det er tilstrekkelig med et lag med membran. Det er en tilrådning som er i strid med norsk lov. Andre firma har fått bøter på oppunder 20 mill for å unnlate å bruke dobbel membran. Norconsult gjør etter mitt skjønn her en tilrådning som ikke er til det beste for miljø og beboere, men en tilrådning som er best for utbygger. Skal det være tillitvekkende at et konsulentfirma gir en tilrådning som går imot norsk lov?