Direktoratet negativ til deponi

Utdrag fra konklusjonen til Direktoratet for mineralforvaltning’s høringssvar om deponi:

Hensynet til eventuell fremtidig over- eller underjordsdrift må ivaretas. Forelagte søknad ser ikke ut til å ta tilstrekkelig høyde for de ulike rettigheter og forpliktelser som eksisterer i området, samt konsekvensene av tidligere og eventuell ny gruvedrift.

Hvordan eventuell ny underjordsdrift og nedbør vil kunne påvirke vannveier/avrenningen, samt konsekvenser knyttet til flytting av møllestøv bør utredes/dokumenteres nærmere før avgjørelse fattes. I tillegg anbefaler DMF at det gjennomføres en geologisk kartlegging for å dokumentere at fjellbunnen utgjør en geologisk barriere, slik søker anfører. DMF stiller seg negativ til en løsning som forutsetter inntrengning av forurenset grunnvann til gruverommet.

Direktoratet for mineralforvatning anser saken som utilstrekkelig utredet, og stiller seg negativ til at søknaden innvilges.

 

Kilde:

http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/38014/Horing2017-45_uttalelse_fra_Direktoratet%20for%20mineralforvaltning.pdf