Miljøministeren ikke like bastant for Nesset

…………………………………..
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen pekte tidligere langt på vei ut Nesset som den foretrukne lokaliseringen.

– Dersom det viser seg at et deponi i Nesset kan dekke de nasjonale behovene for behandling av farlig avfall, vil det ikke være nødvendig at staten involverer seg videre i Brevik, sa Helgesen i desember i fjor, etter et møte med ordførerne fra Porsgrunn og Nesset. ……..

Ikke like bastant

I dag er Helgesen ikke like bastant i sine uttalelser når Tidens Krav ber ham utdype standpunktet for Nesset i dag. I en epost til TK sier han: «Klima- og miljødepartementet har ansvar for å sikre at Norge har et sted å behandle og lagre farlig avfall etter at dagens deponi på Langøya i Ytre Oslofjord er fullt i 2022.
…………………………………………
Stig O. Jacobsen, nestleder i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» er ikke overrasket over Helgesens svar.

– Men vi legger ikke skjul på at vi har en angst for at et av de dårligste alternativene, altså Nesset, kan bli valgt fordi Nesset inviterte til dette, og fordi det her tilsynelatende ikke var noen motstand mot et slikt deponi. Det har definitivt snudd det siste halve året, sier Jacobsen. Han vil ikke peke på Brevik, eller et annet sted.
…………………………………………..
(pluss-artikkel)

https://www.tk.no/nyheter/nesset/miljo/miljoministeren-ikke-like-bastant-for-nesset/s/5-51-346775

Utreder: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Miljødirektoratet har ikke gjort jobben sin.

Rådmannen i Sunndal mener det er alarmerende at det ikke finnes en oversikt over hvilke masser og mengder som er lagret i deponiet på Raudsand.

Rådmannen innstiller på at kommunestyret skal be Riksrevisjonen starte en forvaltningsrevisjon av Miljødirektoratets behandling og oppfølging av deponiene på Raudsand i Nesset.

I innstillingen heter det:

«Kommunestyret finner det alarmerende at det ikke er en klar oversikt over eksisterende materialer i området og er svært bekymret for hvordan dette vil bli håndtert i videre utvikling med tanke på etablering av nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall».
…………………………………..

http://www.driva.no/nyheter/2017/08/30/Milj%C3%B8direktoratet-har-ikke-gjort-jobben-sin-15231017.ece

Ber Riksrevisjonen undersøke: - Etter Aluscan-tiden har staten forsømt seg grovt på Raudsand, ved ikke å rydde opp i miljøfarlig avfall som har vært lagret på statens eiendom, skriver plansjef i Sunndal, Anne Guri Aase, i forslaget til bekymringsmelding. Kommunestyret behandler saka onsdag.       (Foto: Ingrid Ellevset)

– Vil komme, men uvisst når

………..

Negativ til søknad

DMF er mellom instansane som har levert svar på høyring for Bergmesteren Raudsand sin søknad om etablering av deponi for ordinært avfall. I høyringssvaret konkluderer DMF med at dei ser saka som utilstrekkeleg utgreidd, og stiller seg negativ til at søknaden vert innvilga på føreliggande grunnlag.

http://www.rbnett.no/pluss/2017/08/30/%E2%80%93-Vil-komme-men-uvisst-n%C3%A5r-15231633.ece

Vil diskutere eksplosjonsfare

Mellvin Steinsvoll (Ap) vil ha påstått eksplosjonsfare fra gruvene på Raudsand opp til diskusjon i kommunestyret.

I henvendelsen til ordfører Rolf Jonas Hurlen viser Steinsvoll til påstandene om eksplosjonsfare i og farlig utslipp fra den nedlagte gruva på Raudsand

«Den senere tid er det fremkommet sterke påstander om forholdene i den nedlagte gruva på Raudsand som kan bidra til uro både i nærmiljøet og områder rundt gruveområdet Med bakgrunn i det ansvar som påligger Nesset kommune i forbindelse med den sikkerhetsmessige beredskapen, er det av flere grunner nødvendig å sette saken på kartet i kommunale organer.
…………………………..

http://www.driva.no/nyheter/2017/08/28/Vil-diskutere-eksplosjonsfare-15218144.ece

Mellvin Steinsvoll.       (Foto: Elin Høstmark)

– Nesset er uaktuelt for deponi

…………………………

Tydelig

Møre og Romsdal Senterparti sin førstekandidat, Jenny Klinge, er klar på at deponiet ikke ønskes i Nesset.

– Vi har sagt klart ifra at vi ikke ønsker at saken går videre, og ikke heller bør utredes videre, som skaper usikkerhet i befolkningen, sier Klinge, som påpeker at både Arbeiderpartiet og Senterpartiets lokallag i Nesset og fylkeslag sier nei til etableringen.

Trondheim 20170324.Jenny Klinge fra Møre og Romsdal på Senterpartiets landsmøte. Foto: OLE MARTIN WOLD / NTB scanpix
Jenny Klinge fra Møre og Romsdal på Senterpartiets landsmøte. Foto: OLE MARTIN WOLD / NTB scanpix

– Vi går for det regjeringssamarbeidet, og i denne saken er det enighet. Det er ingen grunn til å jobbe videre med saken, vi kan ikke gamble med naturen.

……………………………………..

https://www.tk.no/nyheter/nesset/politikk/nesset-er-uaktuelt-for-deponi/s/5-51-345903

– Orten er villig til å ofre sine egne

………………………………….
Orten gikk i forrige uke ut i Romsdals Budstikke og hevdet det ville være en forhastet konklusjon om en allerede i dag sa nei til et nytt avfallsdeponi på Raudsand i Nesset. Han vil avvente utredningen om miljøkonsekvensene som er ventet i løpet av høsten.

– I vår organisasjon og andre er vi rundt 40 til 50 personer som har arbeidet hardt mot deponiet og som kjenner saka til bunns. Det vi ikke kjenner til bunns er hva som er lagret i gruvene fra før. Historisk sett har det vært kastet farlig avfall helt ukritisk, sier
Jacobsen.

– Orten underkjenner både vanlige folks og eksperters arbeid og dømmekraft.

– Det er umulig å gå inn i denne saka i full dybde og komme ut med noen annen konklusjon enn et klart nei.
…………………
(pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/08/28/%E2%80%93-Orten-er-villig-til-%C3%A5-ofre-sine-egne-15221099.ece

– Ikke forhastet Stig O. Jacobsen, nestleder i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», er bekymret for at Helge Ortens uttalelser om planene til nytt deponi på Raudsand representerer regjeringens syn på saka.       (Foto: Bjørn Brunvoll)

Vil ha politisk front mot deponiplanene

Tingvollordfører Milly Bente Nørsett oppfordrer politikere til å stå sammen mot planene om deponi på Raudsand.

Aura Avis skrev nylig om den 140 sider lange rapporten, som Chiara Isola og Ola Øverlie presenterte om risikoene omkring gruvene på Rausand.

– Er du lokalpolitiker, så er det å si nei til deponi. Saken er utredet nok. Jeg kunne tenkt meg at alle partiene holdt hverandre i hendene og sier nei. Alle partier bør før valget si ifra at de er imot, sier tingvollordfører Nørsett.
……………………………..
(pluss-artikkel)

https://www.auraavis.no/tingvoll/nyhet/sunndal/vil-ha-politisk-front-mot-deponiplanene/s/5-5-88380

– Ikke hold staten for narr

Mener utredningen av deponi for farlig avfall må skrinlegges:
– Ikke hold staten for narr

KrF-politiker Svein Atle Roset mener det ikke kommer til å bli etablert et deponi for farlig avfall på Raudsand. – Det er ikke noen grunn til nærmest å holde staten for narr ved å fortsette utredningen av deponiet.
De fleste politiske partiene i Nesset og i nabokommunene har i løpet av sommeren sagt et klart nei til å anlegge et deponi for farlig avfall på Raudsand. Det er et standpunkt som først KrF på fylkesnivå og nå også lokalpartiet i Nesset sier et klart nei til. Roseth viser til de store transportavstandene på avfallet, hensynet til turistnæringen og omdømmet, samt frykten som har oppstått. Det er også betimelig å sette spørsmålstegn ved hvor mye utslipp Sunndalsfjorden tåler.
……………………………..
(pluss-artikkel)

http://www.driva.no/nyheter/2017/08/25/%E2%80%93-Ikke-hold-staten-for-narr-15204170.ece

kan brukes til annen virksomhet: – Industriområdet på Raudsand kan være aktuelt å bruke til virksomhet der arbeidsplassene ikke er knyttet opp mot etablering av et deponi for farlig avfall, sier Svein Roset.       (Foto: Sigmund Tjelle)

– Trekker forhasta konklusjoner

Det er aktuelt for Høyre å gå inn for deponi for uorganisk avfall.

Helge Orten (H):
– Dersom de faglige vurderingene konkluderer med at deponiet ikke vil utgjøre noen fare for miljøet eller ha store negative konsekvenser for reiselivsnæringen eller andre næringer i området, så er det aktuelt for Høyre å gå inn for deponi for uorganisk avfall.
…………………………………
(pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/08/22/%E2%80%93-Trekker-forhasta-konklusjoner-15192372.ece

FORHASTET: Forhastet å konkludere om deponiplaner på Raudsand før miljøkonsekvensene er utredet, mener Helge Orten fra Høyre. Foto: Erik Birkeland       (Foto: ERIK BIRKELAND)

KrF-lagene i nye Molde kommune sier nei til deponi

KrF i Nesset, Midsund og Molde sier nei til etablering av et deponi for farlig avfall på Raudsand.

Svein Atle Roseth i Nesset KrF opplyser i en pressemelding at lokallaget har jobbet grundig med saken siden behandlingen i kommunestyret.
…………………………………………..
– Dette er ikke i samsvar med strategisk næringsplan for Nesset, som ikke har åpning for farlig avfall, men kun nevner avfall av rene og lettere forurensede masser. Samme næringsplan nevner bærekraftig opprydding av dagens deponi i samarbeid med Direktoratet for miljøforvaltning og Fylkesmannens miljøvernavdeling. På denne bakgrunn går Nesset KrF sammen med styrene i Midsund og Molde KrF imot etablering av Nasjonal deponi for farlig avfall på Raudsand. Dette også sett i forhold til forsterkede ambisjoner om fokus på miljø og reiseliv i Nesset, Midsund, Molde hver for seg og etter 2020 når nye Molde kommune er på plass, sier Roseth.

https://www.auraavis.no/sunndal/tingvoll/nesset/krf-lagene-i-nye-molde-kommune-sier-nei-til-deponi/s/5-5-88374

 

Nei: KrF vil ikke ha deponi på Raudsand. Foto: bergmesteren

Klart Sp-nei til deponi på Raudsand

Senterpartiet i Møre og Romsdal er imot etablering av deponi for farlig avfall på Raudsand og krever at myndighetene nå undersøker situasjonen i de tidligere gruvene og rydder opp og sikrer området mot ytterligere forurensning.

Vi har allerede nok kunnskap om risikoen ved etablering av et giftdeponi på Raudsand til å vite at det vil gi et negativt omdømme for andre næringer som vi ønsker å satse på, som landbruk, havbruk og reiseliv.

Den potensielle risikoen for tap av eksisterende og framtidsretta arbeidsplasser, for miljøet og konsekvensene for framtidige generasjoner er for stor til å tillate dette eksperimentet.
………………………………………

http://www.driva.no/nyheter/2017/08/21/Klart-Sp-nei-til-deponi-p%C3%A5-Raudsand-15182639.ece

Nei: Senterpartiet Møre og Romsdal med et klart nei til etablering av deponi for farlig avfall på Raudsand. Bak f.v. 3.kandidat Marit Nerås Krogsæter, 2.kandidat Geir Inge Lien, 4.kandidat Henrik Stensønes, Einar Gagnat (Nesset), Odd Helge Gangstad (Midsund). Foran fra venstre: Synnøve Helland (Sunndal), 1.kandidat Jenny Klinge (Surnadal), Ingrid Waagen (Tingvoll), Borghild Neergaard Aarset (Gjemnes), Maritta B. Ohrstrand (Kristiansund), Kristin Marie Sørheim (Tingvoll), Gerda Tolaas (Molde), Erik Hansen (Kristiansund) og Rolf Arne Hamre (Molde). Foto: Ingrid N. Krogsæter

 

– Ikke mer gift til Nesset

……
– Hva vil Fremskrittspartiet gjøre i denne saka?

– Å pøse på med mer avfall og gift i et deponi på Raudsand, er uaktuelt. Vi vil arbeide mot deponiplanene, men vi skal også arbeide for å få ryddet opp etter gamle miljøsynder som har foregått på Raudsand, sier Sylvi Listhaug.

………………….
Listhaug etterlyser hva de andre partiene som stiller til valg, mener om deponiplanene på Raudsand.

– Else-May Botten i Arbeiderpartiet stilte et spørsmål til miljøvernministeren 9. mars i år om framdrifta når det gjaldt deponiet. Svaret kom 16. mars. Etter det har det vært helt stille fra Arbeiderpartiet. Er Botten og Arbeiderpartiet for etablere et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand? Jeg mener det er viktig for velgerne å få vite hva Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal mener, sier Sylvi Listhaug.
…………………………………..
(plussartikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/08/21/%E2%80%93-Ikke-mer-gift-til-Nesset-15185354.ece

Avfallsdeponi uaktuelt – Jeg vil jobbe mot planene for deponi for lagring av farlig avfall på Raudsand, sier Fremskrittspartiets toppkandidat til stortingsvalget, Sylvi Listhaug. Foto: Thomas Rasmus Skaug       (Foto: SKAUG, THOMAS RASMUS)

Føler seg utrygg på Raudsand

Synnøve Almås Harstad er en av de nærmeste naboene til gruvene. Nå er hun redd for det som skjer, og ønsker en stans.

Som en av de nærmeste naboene til de tidligere Rausand gruver, føler Synnøve Almås Harstad seg slett ikke trygg.

Under pressekonferansen var hun oppløst i tårer i frykt for det hun og familien kan utsettes for.

…………………
(pluss-artikkel)

https://www.auraavis.no/nesset/nyhet/miljo/foler-seg-utrygg-pa-raudsand/s/5-5-87937

– Direkte uansvarlig å legge nye deponi til Raudsand

Tove-Lise Torve (Ap) var til stede under framleggelsen av Raudsand-rapporten, og er rystet over det hun fikk se.

……………………………………………

– Det vi fikk presentert på pressekonferansen onsdag var svært skremmende. Det ble lagt fram dokumentasjon om en aktiv gassutvikling med sannsynligvis eksplosive gasser i eksisterende gruvesjakter. Det er også lagret en ukjent mengde lovlig og ulovlig reaktivt avfall som kan skape gasslommer i gruvene. Informasjonen om stor rasaktivitet både i gruvene og ut i fjorden tilsier at fjellet ikke er stabilt nok til å fungere som deponi for farlig avfall, sier Torve.

…………………………….
(Pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/08/16/%E2%80%93-Direkte-uansvarlig-%C3%A5-legge-nye-deponi-til-Raudsand-15165350.ece

Arbeiderpartiets Tove-Lise Torve vil ha opprydding og sikring av Raudsand, og stans i de nye planene. Her sammen med Neset-ordfører Rolf Jonas Hurlen (H) under framleggelsen av Raudsand-rapporten. I bakgrunnen Molde-ordfører Torgeir Dahl.       (Foto: Bjørn Brunvoll)

– En trussel for miljø, befolkning og helse

Å lagre farlig avfall i fjellet på Raudsand i Nesset kommune vil ikke være trygt, konkluderer ny rapport.

Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal er et av to steder som vurderes som lagringsplass for farlig uorganisk avfall når det nåværende deponiet i Oslofjorden er fullt. Deponiet på Raudsand skal eventuelt bygges i samme område som det tidligere var gruvedrift.

Både lokalmiljøet og reiselivet har engasjert seg mot planene. Nå konkluderer en ny rapport med at det vil medføre høy risiko å legge deponiet til Raudsand.

Isola Bygg- og miljøprosjekter står bak rapporten. Pensjonert gruveingeniør Ola Øverlie og oljeingeniør Chiara Isola er to av bidragsyterne. De kaller planene om et nytt deponi på Raudsand en trussel for miljø, befolkning og helsa til dem som arbeider der.

…………………………………

https://www.nrk.no/mr/_-en-trussel-for-miljo_-befolkning-og-helse-1.13643969

Det er skremmende

– Vi vet ikke hva som er dumpet, hvor det er dumpet og mengden avfall som er dumpet.

Sendes til myndighetene Den 214 sider lange rapporten sendes nå til de ansvarlige myndigheter, i tillegg til kommuner og organisasjoner som kan ha interesse av den. 
    
      (Foto: Bjørn Brunvoll)

Den 214 sider lange rapporten sendes nå til de ansvarlige myndigheter, i tillegg til kommuner og organisasjoner som kan ha interesse av den.  FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Det sier Ola Øverlie. Han og Chiara Isola er hovedpersonene bak en ny rapport på 214 sider om risikoen for arbeidstakere og miljø ved Bergmesteren Raudsands søknad om deponi.

– Ingen vet hva som er der

Tirsdag holdt de pressekonferanse i forbindelse med ferdigstillelsen av rapporten. De er ikke bare opptatt av å hindre nytt deponi – men også bekymret for avfallet som allerede er dumpet på Raudsand.

– I 1989 begynte man å resirkulere avfall i de nedlagte gruvene. Siden eksplosjonen i 1994 har man fortsatt å dumpe avfall i de tre sjaktene og gruvesystemene med totalt 52 kilometer tunnel. Nå er det ingen som vet hva som er der. Den ene av disse 600 meter djupe sjaktene er i området for de nye deponiplanene, sier Ola Øverlie.

– Analysen holder ikke mål

Øverlie har bidratt inn mot det gruvedriftstekniske, mens Chiara Isola har jobbet med bygg og miljø. Isola Bygg- og Miljøprosjekter står bak rapporten, på oppdrag fra flere privatpersoner. I tillegg til de to ansvarlige redaktørene har blant annet Odd Klokset bidratt som konsulent. Sammen med Nils Toven, som har jobbet i gruvene i 30 år, var det de fire som la fram rapporten.

– Norconsult sin risiko- og sikkerhetsanalyse holder rett og slett ikke mål. Jeg ble helt skrekkslagen av å se hvor mangelfull den var, sier Odd Klokset. Han har bidratt med sin kunnskap innenfor kjemifeltet.

Sendes til myndighetene

– Vår rapport er delt opp i 60 viktige deler. Vi ser på mulighetene for ras, eksplosjoner, eksplosive gasser, reaktivt avfall og så videre. Den blir nå sendt til Direktoratet for mineralforvaltning, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Møre og Romsdal fylkeskommune. I tillegg vil vi sende den til en rekke kommuner og organisasjoner som vi mener bør være interesserte i rapporten, forteller Ola Øverlie.

– Høgrisikoprosjekt

Chiara Isola karakteriserer planene for Raudsand som et høgrisikoprosjekt. De ser på en gruvekollaps som det verst tenkelige scenarioet. I en video viser de fram gass som bobler i vannoverflata i de gamle gruvene.

– En kan ikke gå videre på planer om et nasjonalt deponi når det er så mye svineri der fra før. Det er uforsvarlig, mener Ola Øverlie.

Noe av «svineriet» han trekker fram er rapporter som forteller om de største og hyppigste rasene i Norge, blant annet ras i sjøen i 1980.

Øverlie var også innom høyesterettsdommen fra 2004, hvor gjenvinningsbedriften Aluscan ble dømt for grov miljøkriminalitet på Raudsand. I dommen står det blant annet at betydelige utslipp i sjøen skjedde forsettlig over tre år.

– Aldri opplevd maken

– Jeg har aldri opplevd maken til holdninger som det jeg har sett i arbeidet med denne rapporten. Burde ikke for eksempel Arbeidstilsynet vært på banen hvis det er fare for arbeidstakernes sikkerhet og helse? I det hele tatt er det tydelig at det gir dårlig PR å bli satt i sammenheng med dette. De ansvarlige myndigheter må ta tak. Det er skremmende, jeg har ikke opplevd en liknende unnfallenhet innenfor industrien tidligere, sier Øverlie, som er administrerende direktør i gruveselskapet Olivin.

Chiara Isola mener det første som må skje i området er at det renses opp i gruvene, og at vannet pumpes ut.

– Ikke uberørte

Politikere fra kommunene rundt Nesset var også til stede på pressekonferansen. For Midsund og Molde er dette temaet høgaktuelt, siden de kan få deponiet med på kjøpet i kommunesammenslåingen.

For Molde-ordfører Torgeir Dahl ga gjennomgangen av rapporten sterke inntrykk.

– Vi er ikke uberørte av det vi ser her, sier Dahl.

Midsund Arbeiderpartis representant var bekymret for omdømmeskadene et deponi kan få for kommunen, og kunne ikke lengre forstå at man vurderte å lage et nytt. Hvis det ble realisert var lysten til å bli med i storkommunen borte.

Takket for rapporten

Mot slutten av seansen tok Stig O. Jacobsen ordet og takket for rapporten. Jacobsen sitter i styret i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», en protestaksjon mot planen om deponi av farlig avfall på Raudsand. Han bedyrer at Isola og Øverlie har jobbet uavhengig av organisasjonen, selv om Ola Øverlie er tilknyttet organisasjonens ekspertpanel.

– Vi har jobbet selvstendig, men har et godt forhold til Stig Jacobsen og de andre, sier Ola Øverlie.

https://www.rbnett.no/pluss/2017/08/15/%E2%80%93-Det-er-skremmende-15159851.ece

Høg risiko med eit nytt nasjonalt deponi

Ein rapport som vart presentert idag konkluderer med at det er høg risiko med eit nytt nasjonalt deponi for farleg avfall på Raudsand i Nesset. Rapporten fortel at det lek store mengder giftig og eksplosjonsfarleg gass ut i dei gamle gruvsjaktene. I verste fall kan alt kollapse. Det åtvarer dei som står bak rapporten og dei har sjølv vært inne i gruvene og sett gassen komme opp…..

– Distriktsnyheter Møre og Romsdal 15.08.2017
Se innslaget her:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/DKMR99081517/15-08-2017#t=2m33s

– Tingvoll-navnet vil bli skadelidende og besudlet med et deponi ved fjorden.

Gunnar Waagen som representerer KrF i Tingvoll kommunestyre, men nok er mest kjent for etableringen av Tingvollost, er stolt av at KrF var først av partiene til å si nei til deponi.

– Nå er det heldigvis mange som har fått opp øynene, sier Waagen.

Han mener Tingvoll-navnet vil bli skadelidende og besudlet med et deponi ved fjorden.

– Å forsøke å produsere ost i verdensklasse med Tingvoll i navnet, vil være dårlig match med et deponi, sa Waagen og la til at det ville være et fullstendig krasj med Tingvoll som øko-kommune.

Utdrag fra gårsdagens pluss-artikkel i TK.
……………………

Jeg velger meg et giftfritt Nesset sitt bilde.

Gunnar Waagen – Tingvollost
FOTO: PRIVAT / NTB SCANPIX / adressa.no

– Vil ødelegge omdømmet

Torsdag besøkte Kristelig Folkepartis førstekandidat i Møre og Romsdal Aqua Gen i Tingvoll. Midt ute på fjorden hadde han oppdrettsmerder på den ene siden og Raudsand på den andre.

– Avstanden er svært kort. Deponiet skal sprenges inn i fjellet, og massene skal dumpes på fjorden. Det vil gi partikler i sjøen som vil ramme oppdrettsnæringen, sier Reiten.

Bergmesteren Raudsand som er selskapet som ønsker å etablere deponi, har bestilt en konsekvensutredning som skal være ferdig i oktober.

– KrF i Møre og Romsdal mener det ikke er nødvendig med en konsekvensutredning. Av miljøhensyn og ut fra vår næringspolitikk, ønsker vi ikke noe deponi på Raudsand uansett, sier Reiten.
………………………………
(pluss-artikkel)

https://www.tk.no/nyheter/valg2017/tingvoll/vil-odelegge-omdommet/s/5-51-337908

NEI TIL DEPONI: Kristelig Folkeparti Møre og Romsdal sier nei til deponi på Raudsand. – Omdømmet til Tingvollfjorden vil langt på vei være ødelagt med et deponi på Raudsand, sier Steinar Reiten (til høyre). Anne Grindvold (t.v.), fylkesleder i KrF Ungdom og Gunnar Waagen.