Det blir ikke et større ja for at beløpet er stort

I forbindelse med en artikkel på rbnett.no med overskriften «Har brukt 25 millionar kroner» hvor Storvik er «tydelig frustrert» og kaller politikere som er imot for «lite seriøse» har vi mottatt en kommentar fra Synnøve Almås Harstad:

Jeg legger merke til at Storvik er meget opptatt av hvor trist og lei han er for all motgangen i dette prosjektet. Dette bruker han i hver anledning. Om det er slik at prosjektet er så bra som han sier, så er det vel ikke noen grunn til at han skal bruke dette for at folk skal si ja. Dette handler om avfall, ikke tårer. At han bruker så mye midler på dette burde heller ikke vært et tema. Det blir ikke et større ja for at beløpet er stort.
Dette er så absolutt ikke bare en påkjenning for denne mannen.

At politikerne snur i sin mening står det stor respekt av. At de har fått mer informasjon om saken som gjør at de skifter mening er tydelig. Det at de får noen minutters briefing før de skal ta et «standpunkt», holder ikke mål.

Så kommer vi til hva kommunestyret ble enige om, de sier ja til konsekvensutredning.

I denne saken er det kjent at det er mange kort og stokke.
Så her er det viktig å holde tunga i rett munn!
Et ja til at Storvik kan komme med en konsekvensutredning, er IKKE et ja til deponi. Så om politkerne har sagt ja til denne så kan det ha kommet nok informasjon underveis til at de nå seier nei til deponi.

I denne saken er det ikke mer synd i hverken «meg eller deg».

Syre

Syre fra Kronos Titan

Kronos Titan på Øra i Fredrikstad får store mengder tynn svovelsyre som biprodukt når de produserer Titandioksid fra Titanmalm (hovedsakelig fra Hauge i Dalane). Denne syren inneholder relativt store mengder jernsulfat, noe som i utgangspunktet vanskeligjør ombruk av syren.  Denne syren er den direkte årsaken til at det i det hele tatt ble deponi på Langøya, da Kronos Titan sendte syren dit for nøytralisering med rester av kalkstein fra gruvene på øya. Den nøytraliserte slurryen ble så sedimentert og overskytende vann renset og pumpet i Oslofjorden.  Etter hvert har kalksteinen blitt erstattet av andre basiske produkter, hovedsakelig flygeaske med høyt innhold av kalsium. Volumet råsyre er betydelig, ca. 260.000 tonn med en konsentrasjon på 20-22%.

Kronos Titan oppgir at de per i dag ikke har relevante alternativer til dagens behandling med nøytralisering med gipsproduksjon basert på aske og/eller kalkstein.

kronos

Kilde: Mepex Consult for Miljødirektoratet 2016 – Framtidige mengder uorganisk farlige avfall

 

En artikkel som beskriver bl.a. Kronos Titan finnes her:

Gull, gråstein og grums

Flygeaske

 

Om flygeaske

Flygeaske er et restprodukt fra røykgassrensingen i et forbrenningsanlegg. Ved avfallsforbrenning vil flygeasken inneholde ulike typer miljøgifter som gjør at den klassifiseres som farlig avfall. Typisk sammensetning er gitt i tabellen under.

Sammensetning av flygeaske

I tabellen nedenfor, følger en oversikt over hva flygeasker typisk inneholder. Tallene er hentet fra det svenske forskningsprogrammet Askprogrammet som ble driftet av Värmeforsk frem til 2015. Tallene er et gjennomsnitt per grunnstoff for de prøver som er tatt av flygeaske fra avfallsforbrenning. Så selv om det f.eks. står CaO i tabellen er det mengde Ca som er oppgitt.

Kilde Värmeforsk – Alaska databasen

Grunnstoff  Enhet  Gjennomsnitt verdi  Antall prøver 

mg/kg TS 1 1
Al2O3 % TS 5 77
As mg/kg TS 281 76
B mg/kg TS 173 5
Ba mg/kg TS 1 980 70
Be mg/kg TS 1 37
Bi mg/kg TS 6 1
Br mg/kg TS 800 1
CaO % TS 18 77
Cd mg/kg TS 94 76
Cl % TS 7,6 63
Co mg/kg TS 25 75
Cr mg/kg TS 504 75
Cu mg/kg TS 3 360 76
Fe mg/kg TS 20 800 18
Fe2O3 % TS 2 59
Hg mg/kg TS 3 58
K2O % TS 3 77
La mg/kg TS 17 27
Li mg/kg TS 83 1
MgO % TS 1 77
MnO % TS 0 75
MnO2 % TS 0 1
Mo mg/kg TS 20 75
Na2O % TS 3 77
Nb mg/kg TS 11 36
Ni mg/kg TS 101 75
P mg/kg TS 4 430 20
P2O5 % TS 0 57
Pb mg/kg TS 3 450 76
Rb mg/kg TS 122 1
S mg/kg TS 29 500 72
Sb mg/kg TS 643 58
Sc mg/kg TS 3 36
Se mg/kg TS 7 13
SiO2 % TS 13 76
Sn mg/kg TS 428 55
Sr mg/kg TS 391 50
Th mg/kg TS 9 1
TiO2 % TS 1 75
Tl mg/kg TS 13 8
U mg/kg TS 24 2
V mg/kg TS 45 74
W mg/kg TS 118 35
Y mg/kg TS 16 36
Zn mg/kg TS 17 000 76
Zr mg/kg TS 164 48
TS-halt % TS 96,6 39
LOI, 1000 °C % TS 10,4 30
LOI, 550°C % TS 5,5 14
TOC % TS 1,1 7
pH 12,6 2

Noen hovedtrekk: Asken leveres tørr (96.6% tørrstoff), den har svært høy pH (på nivå med en 10% lutblanding), men er ferdig utbrent slik at totalt organisk karbon i massene er nede i 1.1%. Mesteparten er termisk stabilt, kun 10% forsvinner om den varmes til 1.000 oC.

Av ressurser i asken er metallinnholdet av sink (17 gram/kg), kobber (3.4 g/kg) og bly (3.6 g/kg) interessante. Aluminiumet antas å være helt oksidert og ansees i denne sammenheng for mindre interessant. Derimot vil kalkinnholdet som omregnet til oksyd (CaO) bli ca. 24% av samlet vekt og fosfor med 4 gram per kilo kunne være interessante bidragsytere til sirkulær økonomi innen gjødsel.

flygeaske

Kilde: Mepex Consult for Miljødirektoratet 2016 – Framtidige mengder uorganisk farlig avfall

Tunnelene

Tunnelene som planlegges er av enorme dimensjoner. Med en høyde på 60 meter er de høyere enn Stad skipstunnel. For at de største hurtigrutene skal kunne passere er Stad skipstunnel 49 meter noe som er 11 meter lavere enn tunnelene på Raudsand. I løpet av fem år vil det bli fraktet ut mer stein fra fjellet på Raudsand enn fra hele Stad skipstunnel.  Hvert år må det skytes ut  450 000 m3 med stein. Dette tilsvarer ca 1.26 millioner tonn med sprengt fjell noe som gir cirka  5 500 tonn med sprengt fjell hver arbeidsdag som må fraktes bort!

Stad skipstunnel er dimensjonert for de største hurtigruteskipene.

For å sammenligne høyden på tunnelene er Seilet hotell 54 møter høyt (uten masta). Det vil fortsatt være igjen seks meter for å nå høyden på deponitunnelene.

Halosep-prosessen

Halosep har blitt utviklet i Danmark av firaet Watech, som i 2003 ble kjøpt opp av RGS90. RGS90 fikk store økonomiske problemer i 2006 samtidig med pilotforsøkene på Halosep. Som en konsekvens av dette ble firmaet solgt til DSV Miljø i 2007. Utviklingsaktivitetene i selskapet sammen med Halosep ble i 2008 videresolgt til Stena Metall A/S. Det er dermed Stena Metall A/S som i dag eier det registrerte varemerket Halosep. Stena Recycling har i dag et pilotanlegg i drift. Hoved prosess trinnene er veldig like Fluwa prosessen, men Halosep tar ut en relativt ren saltfraksjon (kloridbasert) som man mener skal kunne brukes til veisalting o.l. samt at man tar ut en tungmetallfraksjon tilsvarende det man får fra Fluwa anleggene. Prosessen er beskrevet i figuren nedenfor.

halosep

Prosess oversikt Halosep (kilde Miljøstyrelsen 2015). (RGA står for RøkGassAvfall, OS = oversize, FP = Filterpresse og TMT15 er et hjelpestoff for utfelling.)

Denne prosessen er tenkt brukt på Raudsand, det må bemerkes at denne prosessen kun har vært prøvd i små forsøk og det er ikke forsøkt i drift.

halosep-blanding

Bilde: BLANDING AF RÅ WET RGA (FLYVEASKE) SAMLEPRØVER FRA VESTFORBRÆNDING (Bilde fra forsøk)

wet rga

Bilde: UDTAGNING AF RÅ WET RGA (FLYVEASKE) DELPRØVER  (Bilde fra forsøk)

Kilder:

Mepex Consult for Miljødirektoratet 2016 – Framtidige mengder uorganisk farlig avfall

Sambehandling af RGA og scrubber væske fra forbrændingsanlæg med HALOSEP processen Miljøprojekt nr. 1648, 2015