Lastebåt grunnstøtte

I forbindelse med at Veidekke/Bergmesteren Raudsand ønsker å deponere enorme mengder uorganisk avfall på Raudsand er vi svært bekymret for faren med frakt av giftavfallet langs den værharde norskekysten. Like før jul grunnstøtte en fraktebåt på nordmørskysten. Denne gangen gikk alt bra med mannskap, båt og miljø. Redningsmannskapene måtte ta risiko for å hindre katastrofe. Her er en oppsummering av ulykken:

Natt til 23.12.2017 grunnstøtte den snart 3000 tonn store og 88 meter lange «Optimar» på skjæret Bakkan utenfor Averøy. Den traff skjæret 15-20 meter fra den blinkende  lykta på skjæret. Mannskapet på 7 vart evakuert ved hjelp av et redningshelikopter. Båten fikk store skader.  – Vi kan se en 10–15 meter lang flenge i skroget. Det er hull i dobbeltbunnen, og vi frykter at vann skal komme inn i de store lasterommene sa redningsskøyteskipper Sigmund Kaplanski på Erik Bye.

optimar
Fraktebåten «Optimar» står på Brakan utenfor Averøy. Foto: Remi André Storebø, redningsskøyta «Erik Bye»

Utpå lørdagen skled lastebåten av skjæret, og selv om den har store hull i skroget, holdt den seg flytende.  – Vind, flo en stor brottsjø fikk båten av skjæret, sier Kaplanski. Men det var ikke slutt på dramatikken. Båten drev inn mot land på Averøy. – Det ble vurdert å sende et redningshelikopter, slik at de kunne heise ned en redningsmann som kunne ta imot sleper fra oss. Men vi klarte selv å få en mann ombord, sier Kaplanski. «Optimar» var bare noen minutter fra å drive opp i fjæresteinene på Averøy da Kaplanskis styrmann klarte å klatre ombord i havaristen.

– Det var grov sjø og nokså dramatisk. Men vi har et godt trent mannskap, og ved hjelp av redningsskøytas mobbåt fikk vi en mann og sleper ombord i «Optimar», sier Kaplanski. Litt før klokka 14 ble «Optimar» buksert til kai i Kristiansund.

optimar-rute
Optimar’s rute – marinetraffic.no

https://www.tk.no/nyheter/pa-sjoen/redningsselskapet/stor-fraktebat-pa-grunn-utenfor-averoy/s/5-51-390721

https://www.tk.no/nyheter/pa-sjoen/redningsselskapet/store-hull-i-havarist-ligger-dypere-i-sjoen/s/5-51-390760

https://www.nrk.no/mr/lastebat-grunnstotte_-havaristen-slepes-til-kristiansund-1.13838612

https://www.tk.no/nyheter/pa-sjoen/redningsselskapet/havarist-skled-av-skjaret-er-slept-til-kristiansund/s/5-51-390766

Sverige vil avslutte eksporten av flygeaske til Norge

En rapport fra Energimyndigheten i Sverige inneholder følgende:

«Flygaska från avfallsförbränning innehåller dioxiner, kvicksilver och andra tungmetaller och utgör en fara för människa och miljö. Av den mängd som idag genereras vid svenska förbränningsanläggningar exporteras en del för att fylla igen kalkbrottet vid Langøya i Norge, övrig del deponeras i Sverige. Det finns en   önskan från många håll om en mer hållbar hantering av flygaskan.»

«Sverige bör avsluta exporten av flygaska till Norge och utvärdera alla alternativa sätt att omhänderta och behandla flygaska från avfallsförbränning på ett mer hållbart sätt.»

I rapporten anbefales  «ArcFume»-prosessen for bruk i Sverige. Denne prosessen er noe dyrere enn nåværende deponering i Norge. «Kostnadsbilden är konkurrenskraftig jämfört med dagens alternativ att deponera flygaska, i synnerhet om man väger in miljömässiga egenskaper». Deponering på Raudsand er ikke et tema.

«Om en ikke tar hensyn til det økonomiske aspektet viser historien at man ofte gir avkall på miljøaspektet» er en påstand i rapporten.

Dette understreker våre beskrivelser om at deponi på Raudsand er uaktuelt for flygeaske fra Sverige. Det er usannsynlig at Sverige tillater eksport for deponering i nye fjellhaller med en lang frakt og tilhørende miljøutslipp.

 https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2017/06/30/import-av-flygeaske/


Rapport fra Energimyndigheten i Sverige, side 4:
«Sverige bör avsluta exporten av flygaska till Norge och utvärdera alla alternativa sätt att omhänderta och behandla flygaska från avfallsförbränning på ett mer hållbart sätt. Den nya metoden måste vara säker för människa och miljö, samt ekonomisk för att i praktiken vara rimlig att implementera. Om inte den ekonomiska aspekten kan uppfyllas visar historien att man ofta gör avkall på miljöaspekterna.«

Kilde:

http://resource-sip.se/content/uploads/2017/08/42450-1-slutrapport-metallurgisk-behandling-av-flygaska.pdf

Oversikt over ArcFume-prosessen:arcfume

 

– Nesset kommune setter 700 arbeidsplasser i Fredrikstad i fare

Ved å anbefale ett deponi For Bergmesteren Raudsand/Veidekke til Raudsand vil Nesset kommune sette 700 arbeidsplasser i Fredrikstad i fare.

Fredrikstad, Norway

Urealistisk å frakte tynnsyra til Møre og Romsdal

– Dette er bare tragisk, uttaler hovedtillitsvalgt Per Øistein Kivijarvi i LOs Industri Energi-forening i Kronos Titan i Fredrikstad.

– For oss er ikke Raudsand i Møre og Romsdal forsvarlig i det hele tatt. Vi får ikke det til med de rammebetingelsene vi har. Det er dette som setter arbeidsplassene våre i fare.

Kronos Titan anser ikke Raudsand som et alternativ for deponi som de teknisk og økonomisk sett kan bli med på. Raudsand i Møre og Romsdal blir for langt unna, mener  produksjonsleder Jan Klauset ved Kronos Titan.

Alternativet er nøytralisering på stedet

Kronos Titans administrerende direktør Per Thoen har luftet tanken om å se på om den kvarte millionen tonn med tynnsyre som Kronos Titan deponerer hvert år kan nøytraliseres på stedet, og dermed ikke trenger å deponeres. Men det blir dyrere, sier Thoen.

Nei til giftdeponi på Raudsand mener at en må se på mulighetene for å redusere behovet for deponering ved å nøytralisere tynnsyre på stedet. Det vil uten tvil være den mest fremtidsrettede løsningen. Faren som er forbundet med å frakte syren over 1000 km er en ikke akseptabel risiko.

I forbindelse med fremleggelsen av konsekvensutredning (KU) og ROS-analyse for utbygging på Raudsand er utfordringene med syren fra Kronos Titan nesten ikke behandlet noe som medfører at utredningene har liten eller ingen verdi.

Uttalelsene fra Kronos Titan finnes i artikler i VG og NRK.

Mottak av lavradioaktivt avfall på Raudsand

Ved fremleggelsen av konsekvensutredningen den 30. november svarte Seniorrådgiver Vidar Aarvoll i Veidekke på spørsmål fra salen om at Bergmesteren Raudsand ikke hadde uttalt at de ville ta imot lavradioaktivt avfall.

Seniorrådgiveren påsto at det var departementet som hadde bedt om svar på om det kunne lagres lavradioaktiv avfall på Raudsand men at de sa nei.

Dette er direkte feil !!

I et dokument datert 27.9.2016 sendt fra Nesset kommune til Klima- og Miljødepartementet som svar på et brev sendt fra statsråden den 2.9 viser følgende:

bmr-hode

På spørsmålet fra Klima- og miljødepartementet «Hvilke avfallstyper skal et fremtidig deponi kunne ta imot?» uttaler Bergmesteren Raudsand AS «For behandling av andre avfallstyper enn syre og flyveaske,  se tabell 4». I tabell 4 på side 19 har BMR en estimert mengde på 50 000 tonn lavradioaktivt avfall:

tabell4

Samme dag sendte Nesset kommune brevet til Klima- og miljøverndepartementet ved ministeren:

nk-hode

Dette brevet er undertegnet av ordfører Rolf Jonas Hurlen som også er oppført som saksbehandler.

Brevet fra Bergmesteren Raudsand AS er ikke ført inn på kommunens postliste, men brevet var lagt ved som referatsak til møte i Nesset formannskap den 6. okt 2016:

innkalling

Det er etter vår kunnskap ikke sendt noen andre opplysninger til departementet.

Dette viser at Veidekke/Bergmesteren Raudsand førte folkemøtet bak lyset med å benekte at de hadde gitt positiv tilbakemelding om mottak av lavradioaktivt avfall på direkte spørsmål fra tilhørerne.

Kilde:

http://www.nesset.kommune.no/kunde/web/dokument/F_Innkalling061016.pdf

deponimøte6

 

 

Import av flygeaske del 2

Oppfølging av vår artikkel fra i sommer om at «Deponi for uorganisk avfall på Raudsand vil dermed ikke være en løsning for flygeaske fra Danmark og Sverige.»

Dokumentene som er lagt fram i forbindelse med konsekvensutredningen (KU) bekrefter dette. Dokumentet som beskriver dette er fra Sweco. Notatet beskriver det som mindre sannsynlig at prosessen vil få samme godkjenning som prosessen på referanseanlegget (NOAH på Langøya). De nevner også usikkerheten om godkjennelse for prosessen i forbindelse med at det på Raudsand er nye fjellhaller som som skal brukes.

Dette er noe som Miljødirektoratet har påpekt og problematisert gjentatte ganger, og det er useriøst at KU ikke behandler dette grundigere. De har heller ikke vært i kontakt med Miljøstyrelsen i Danmark eller Naturvårdsverket i Sverige, og de har heller ikke hentet inn en uttale fra Miljødirektoratet som avgjør import til Norge.

Det kan konkluderes med at import av flygeaske ikke vil godkjennes for deponi på Raudsand, ihvertfall ikke uten syre fra Kronos Titan.

Kilde:  Sweco 30.06.2017 Vurdering av R-status for avfallsbehandling

sweco
Sweco 30.6.2017 – Betraktninger rundt R-status for avfallsbehandlingsanlegg