Mottak av lavradioaktivt avfall på Raudsand

Ved fremleggelsen av konsekvensutredningen den 30. november svarte Seniorrådgiver Vidar Aarvoll i Veidekke på spørsmål fra salen om at Bergmesteren Raudsand ikke hadde uttalt at de ville ta imot lavradioaktivt avfall.

Seniorrådgiveren påsto at det var departementet som hadde bedt om svar på om det kunne lagres lavradioaktiv avfall på Raudsand men at de sa nei.

Dette er direkte feil !!

I et dokument datert 27.9.2016 sendt fra Nesset kommune til Klima- og Miljødepartementet som svar på et brev sendt fra statsråden den 2.9 viser følgende:

bmr-hode

På spørsmålet fra Klima- og miljødepartementet «Hvilke avfallstyper skal et fremtidig deponi kunne ta imot?» uttaler Bergmesteren Raudsand AS «For behandling av andre avfallstyper enn syre og flyveaske,  se tabell 4». I tabell 4 på side 19 har BMR en estimert mengde på 50 000 tonn lavradioaktivt avfall:

tabell4

Samme dag sendte Nesset kommune brevet til Klima- og miljøverndepartementet ved ministeren:

nk-hode

Dette brevet er undertegnet av ordfører Rolf Jonas Hurlen som også er oppført som saksbehandler.

Brevet fra Bergmesteren Raudsand AS er ikke ført inn på kommunens postliste, men brevet var lagt ved som referatsak til møte i Nesset formannskap den 6. okt 2016:

innkalling

Det er etter vår kunnskap ikke sendt noen andre opplysninger til departementet.

Dette viser at Veidekke/Bergmesteren Raudsand førte folkemøtet bak lyset med å benekte at de hadde gitt positiv tilbakemelding om mottak av lavradioaktivt avfall på direkte spørsmål fra tilhørerne.

Kilde:

http://www.nesset.kommune.no/kunde/web/dokument/F_Innkalling061016.pdf

deponimøte6