Spørsmål til Per Olav Eidsæter

Per Olav Eidsæter uttaler seg I Aura Avis torsdag 25. januar om planene for avfallsdeponi I Raudsand. I et håp om å få motstandere av planene til å forholde seg mer saklig til debatten ber han folk om å ha tiltro til miljømyndighetene her til lands. De setter, ifølge ham, ikke godkjentstempel på et deponiprosjekt før det “faktisk med ett hundre prosent sikkerhet kan godtgjøres at prosjektet er sikkert”.

Det høres jo meget bra ut. På papiret. Jeg har noen spørsmål til Per Olav i så måte. Mener han virkelig da at prosjektet ikke bør iverksettes før det “faktisk med ett hundre prosent sikkerhet kan godtgjøres at prosjektet er sikkert”? Inkluderer denne sikkerheten faktorer som transport eller oppvirvling av sedimenterte miljøgifter fra tidligere virksomhet i det samme området? Mener han at det skal være 100% sikkert at ingen feilvurderinger, lekkasjer, ulykker, menneskelig svikt, gassdannelser med eksplosjonsfare, skred eller jordskjelv vil skje over de neste århundrene? Eller er litt greitt? I så fall hvor mye? Før det ikke kan sies å være “100% sikkert” lenger?

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/sporsmal-til-per-olav-eidsater/o/5-5-102890