Bellonas vurdering av Raudsand-alternativet

Her er Bellona’s vudering av Raudsandalternativet hvor de på det sterkeste avviser Raudsand som et alternativ for et deponi for uorganisk farlig avfall.

Bellona.no

Utdrag fra høringssvaret som omhandler Raudsand alternativet:

«Bellona vil i denne uttalelsen kun kort omtale alternativet for deponi på Raudsand.

Slik Raudsand til nå er presentert fremstår det som direkte useriøst med hensyn til konsept, verifisering av teknologi og kostnader.

Løsningen innebærer betydelig mer miljørisiko for ulykker og klimagassutslipp på grunn av transportdistanse.

Raudsand vil medføre at alt ubehandlet avfall skal transporteres et langt stykke langs kysten.

Driver av Raudsand fremstår for Bellona som uprofesjonell, med en lite troverdig fortid og profil med hensyn til å tilfredsstille offentlige miljøkrav.

Bellona er derfor helt klar i sin konklusjon. Både lokalitet og tiltakshavers profesjonalitet peker helt entydig på Brevik som løsning, med Noah som tiltakshaver, framfor alternativet på Raudsand. Bellona ber departementet legge til grunn i den videre behandlingen at kun alternativet i Brevik representerer en troverdig og akseptabel løsning.»

http://bellona.no/nyheter/avfall-og-gjenvinning/2018-02-mulig-deponi-brevik

Miljøstiftelsen Bellona ble grunnlagt i 1986. Bellona har 45 medarbeidere, fordelt på hovedkontoret i Oslo og internasjonale avdelinger i Brussel (Belgia/EU), Murmansk (Russland) og St. Petersburg (Russland). Bellona’s fagstab er satt sammen av personer med bred faglig bakgrunn. Med 30 års fartstid har Bellona etablert et unikt nettverk både nasjonalt og internasjonalt. (opplysninger fra Bellona’s hjemmeside.

Sjømat Norge slakter konsekvensutredningen

Sjømat Norge mener at det framlagte materialet (sammenstilling av konsekvensutredning og risiko og sårbarhetsanalyse) er ufullstendig som grunnlag for en kommunal behandling. Hvis ikke konsekvensene for sjømatnæringens nåværende og framtidige muligheter i området utredes grundig faglig er grunnlaget ufullstendig. Uten at dette er på plass kan Nesset kommune komme i skade for, på sviktende grunnlag, å velge retning for regionens muligheter for næringsutvikling i uoverskuelig framtid.

Dette kommer fram i en mail sendt den 8. februar 2018 fra Sjømat Norge til Nesset kommune med kopi til bl.a. nabokommunene.

Her er noen utdrag, link til mailene finnes under.

«Representanter fra Nesset kommune var til stede på møtet som ORKide ‐ Nordmøre regionråd arrangerte i Kristiansund 7. april 2017. Vi påpekte der blant annet mangler ved planlagt KU og ba om at sjømatnæringen og sjømatproduksjonen i området også måtte vektlegges i kommende arbeid med KU og sårbarhetsanalyser. Dette fikk vi bekreftet at ville bli hensyntatt.»

«Vi har etter beste evne gjennomgått framlagte sammenstilling og sett på det vi mener er relevante vedlegg. Vi har også bedt om en skriftlig redegjørelse for hva som er gjort, når dette er gjort og i tilfelle av hvem, fra de som har stått for utarbeidelsen (kopi av forespørselen ble sendt Nesset kommune), men har per dags dato ikke fått svar.»

«Produktet vårt (Norsk Laks), enten det dreier seg om matvaretrygghet eller teknologi/rogn/avl mm så er vi fullstendig avhengig av vårt fremste salgsargument, ren norsk natur. Ved siden av betydning for renommeet til produktet, kan også muligheten for å oppnå enkelte internasjonale kvalitetsstandarder f.eks. ASC‐sertifisering umuliggjøres.»

Mail av 8.2.2018 fra Sjømat Norge til Nesset kommune og kopi til bl.a. nabokommunene.

Mail av 30.1.2018 fra Veidekke hvor de avfeier innspillene til Sjømat Norge.

Mail av 23.1.2018 fra Sjømat Norge hvor de ber om en redegjørelse for hva som er gjort, når dette er gjort og i tilfelle av hvem.

Mail av 15.3.2017 fra Sjømat Norge med innspill til reguleringsplan. I denne mailen foreslås de at Havforskningsinstituttet og NIFES  som innehar den faglige tyngde som kreves.

Sjømat Norge er landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. Foreningen representerer omlag 550 medlemsbedrifter og 12.500 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service.

Dette føyer seg inn i rekken av mangler ved konsekvensutredningen og saksbehandling fra Veidekke / Bergmesteren Raudsand / Nesset kommune.

Bergmesteren Raudsands infame melding

På søndag den 28. januar 2018 kl 11:31 publiserte daglig leder og eier i Bergmesteren Raudsand følgende melding på sin private facebook side:  «Her er nok en korreksjon til alt «Giftfritt Nesset» påstår og frembærer som sannheter. De som sitter på første benk i kirka burde ihvertfall holde seg for gode til å lyve.» med henvisning til et innlegg i Aura Avis.

Vi har på denne siden forsøkt å unngå personkarakteristikker og fjernet usaklige innlegg med personangrep som ikke vedgår saken. Brukere er blokkert og innlegg er slettet.

Når daglig leder nå drar inn tro har han krysset en grense, sammen med å henvise til at de lyver og sitter på første benk i kirka er «infam» det mest dekkende uttrykket vi finner.

Vi har kontaktet daglig leder i Bergmesteren Raudsand på e-post med følgende spørsmål:

  1. Hvem er det du mener på?
  2. Hva er det det lyves om?
  3. Hva har kirka med dette

Han svarer på vår e-post, men svarer ikke på spørsmålene.

Vedkommende er daglig leder og medeier i Bergmesteren Raudsand AS som står bak deponiplanene på Raudsand. Han er også styreleder i ett av eierselskapene og innehaver av et eierselskap som er registrert i Luxemburg.

Er det ansvarlig av en person å omtale sine meningsmotstandere på denne måten? Vi er av den mening at det ikke er det. Angrep av denne type er uakseptabelt.

72 grunnstøtinger langs norskekysten

– I 2017 registrerte Kystverket 72 grunnstøtinger langs norskekysten, noe som bekrefter at antallet grunnstøtinger er for høyt, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly i en artikkel i Skipsrevyen 17. januar 2018.

Kystverket registrerte 72 grunnstøtinger i 2017. Lasteskipet Tide Carrier var i februar 2017 i ferd med å drive på grunn, da Kystverket aksjonerte. (Foto: Kystverket)

I 2017 håndterte Kystverkets beredskapsvaktlag 72 grunnstøtinger mot 69 i 2016. Grunnstøtingene er relativt jevnt geografisk fordelt langs hele Norskekysten.

Hendelser som Godafoss (2011), Full City (2009), Petrozavodsk (2009), Crete Cement (2008), Federal Kivalina (2008), Server (2007), Rocknes (2004), Gudrun Gisladottir (2002), John R (2000) og Green Ålesund (2000) var alle resultat av grunnstøtinger. De siste fire årene har det gjennomsnittlig vært 75 grunnstøtinger hvert år.

Kystverket beredskapsvaktlag mottok 1293 varsler om uønskede hendelser i 2017. 594 av disse varslene omfattet hendelser med forurensning.

Grunnstøting i Freifjorden

federeal kivalina kart
Kart: Statens havarikommisjon for transport

For mindre enn 10 år siden (6. oktober 2008) gikk det 36 000 tonn store skipet Federal Kivalina på grunn i Freifjorden i bra vær. Ombord var det 21 besetningsmedlemmer og 1 los. Skipet skulle til Sunndalsøra som er samme rute som til Raudsand. Den norske losen var lokalkjent og opptatt i mobiltelefonen de siste 15 minuttene før grunnstøtingen. Dette medførte at det var ingen som utførte navigering eller kontroll av seilasen mens skipet holdt stø kurs mot land. Både losen og kapteinen fikk en bot på 30 tusen kroner.

Nødlossing

På grunn av dårlig vær var det problemer med å losse skipet for å trekke det av grunnen. Lasten var 36 000 tonn aluminiumsoksid og ved nødlossingen vart skogbunnen i nærområdet farget hvit på grunn av utslipp.

federeal kivalina
FOTO: EIRIK HAUKENES / NRK

Store mangler med analysen

I ROS-analysen (Risiko- og sårbarhetsanalyse) utarbeid av Norconsult AS for Bergmesteren Raudsand/Veidekke er båtfrakten ikke behandlet annet enn en beskrivelse av leden av Den Norske Los og at skipene skal overvåkes av Safepath AS.  Styreleder i Safepath AS er Harald Storvik som er en av eierne og daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS.

Ulykken i 2008 viser at selv for en lokalkjent los er ikke farleden enkel.

Å ikke behandle og vurdere årsaker sammen med konsekvenser når en ser det store antallet uhell er etter vår mening useriøst og viser store mangler med KU og ROS-analysen. Analysen baserer seg på en usannsynlig lav båttrafikk for et anlegg i denne størrelsesorden med de store volumene av syre og flygeaske inn og pukk ut. Transporten er ikke behandlet i KU eller ROS-analysen.

Kilder:

https://www.skipsrevyen.no/antall-grunnstotinger-langs-norskekysten-er-for-hoyt/

https://www.nrk.no/mr/–losen-var-lokalkjent-1.6249917

https://www.nrk.no/emne/federal-kivalina-1.6250684

https://www.nrk.no/mr/feilnavigering-var-arsaken-1.6269154

Federal Kivalina presentasjon

Lastebåt grunnstøtte