Ikke på et eneste punkt har de tre forfatterne faktaopplysninger

Her er en kommentar på Rbnett/Driva fra Magnar Husby med tilsvar på artikkelen «Kjenner oss ikke igjen»:

Ove Robin Lund, Olav Dyrli og Ove Medalen har skrevet en lang og ganske innholdsløs artikkel om Raudsand gruver. Det er neppe noen som har kritisert dem for innsatsen de har lagt ned gjennom et langt liv, men det gir de inntrykk av i begynnelsen av artikkelen. Men det er ikke det saken nå gjelder. Den gjelder om Nesset kommune igjen skal tillate seg å starte opp farlig virksomhet ved Raudsand gruver. De sier at de selv ikke tar standpunkt til dette, men gjør det i realiteten delvis likevel. Så til saka: Isola-rapporten. Ikke på et eneste punkt har de tre forfatterne faktaopplysninger som kan tilbakevise påstandene i Isola-rapporten. Alt det de refererer til i Isolarapporten kan selvsagt ha foregått uten at de tre forfatterne har fått tak i det. Og jeg tviler sterkt på at Isola-rapporten ville forholde seg til rykter som den fant fullstendig upålitelige og grunnløse. Den konklusjonen vi greitt kan trekke er følgende: Myndighetene har IKKE sørget for at det er blitt gjort grundige nok undersøkelser. Med slike myndigheter, mister en også all tiltro til kontrollen med eventuell framtidig drift og pass av gruvene.

Men det er ikke dette som er avgjørende for mitt nei til deponiplanene. Mitt nei til deponiplanene for farlig avfall her, er at det ligger ved Sunndalsfjorden. Sunndalsfjorden er et stort basseng med bare svært begrenset forbindelse med ytre fjordstrøk og hav. Og Sunndalsfjorden er forurenset nok som den er. At Nesset kommune presser på for på nytt å etablere arbeidsplasser her som kan føre til ytterligere forurensning av Sunndalsfjorden, er etter min mening skammelig. Ville Nesset kommune ha presset på på samme måten viss deponiet for eksempel hadde ligget ved Eresfjorden eller Langfjorden? Neppe! Forurensende virksomhet og virksomhet som behandler farlig avfall, og som ikke er stedsbundet, bør for all framtid legges på andre steder enn i og langs fjordene, og særlig terskelfjorder som har lite utskifting av vannmassene.

https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2018/02/08/kjenner-oss-ikke-igjen/