Kronos-nei til Raudsand

Kronos Titan i Fredrikstad vil ikkje sende svovelsyre til et eventuelt deponi på Raudsand. Bergmesteren Raudsand / Stena avviser at det vil bety problem for deres prosjekt.

– BLIR FOR DYRT: Kronos Titan i Fredrikstad mener det blir for kostbart å frakte svovelsyre til Raudsand. De går derfor inn for Brevik-alternativet i sitt høringssvar. Bergmesteren Raudsand og samarbeidspartner Stena Recycling, tilbyr å ta noe av regningen.             (Foto: Øivind Leren)
– BLIR FOR DYRT: Kronos Titan i Fredrikstad mener det blir for kostbart å frakte svovelsyre til Raudsand. De går derfor inn for Brevik-alternativet i sitt høringssvar. Bergmesteren Raudsand og samarbeidspartner Stena Recycling, tilbyr å ta noe av regningen.   FOTO: ØIVIND LEREN

………………………………………………….

Vil sponse transport

Bergmesteren Raudsand og samarbeidspartner Stena har i sine planer for deponi for farlig avfall kalkulert inn syre fra Kronos. Geir Sørensen, seniorrådgiver i Stena Recycling, mener likevel at det ikke vil utgjøre noen dramatisk situasjon for Raudsand-planene om syre fra Kronos Titan likevel ikke kommer.

– Kronos sier det blir for dyrt, og vil ikke derfor ikke sende syreavfall til Raudsand?

– Vi er i dialog om dette, det er vår intensjon at Kronos ikke skal bli skadelidende. Vi tilbyr derfor å ta mindre betalt, så fraktkostnaden ikke blir særlig større enn ved den lekterfrakten de bruker i dag, sier Sørensen.

– Dere vil altså betale for båttransporten til Raudsand?

– Ja.

– Hvilke konsekvenser vil det ha for prosess-planen om syre fra Kronos Titan uteblir?

– Vi har lagt inn syre fra Kronos i våre planer, fordi det er bestillingen. Men vi kan også rigge vår prosess med innkjøpt, ny syre, som vil være mer effektiv. Slik sett er ikke dette veldig viktig for oss, men det er klart en økonomisk fordel om syra fra Kronos Titan inngår. Alternativet er å kjøpe inn råstoff, som blir litt dyrere. Uansett får vi til gjenvinning, sier Sørensen.

– Men er det etter hensikten å bruke innkjøpt, nytt råstoff, når behovet er håndtering av farlig avfall, som syrerester?

– Det er neppe realistisk med en delt løsning. Så når avklaring om en deponilokalitet er klar, blir nok Kronos pålagt å levere dit, uansett.

– Så dette vil ikke velte planene for Raudsand?

– Nei. Jeg er trygg på at vi finner en løsing. Det vil bare bli litt dårligere økonomi.

– Det er det rom for?

– Vi har rom for det, ja.

 

(pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/nyheter/2018/03/27/Kronos-nei-til-Raudsand-16377730.ece

 

 

 

«Nesset-kulturen»

I et innlegg på siste side i Romsdals Budstikke kommer «Angviking» med følgende utsagn:

Når man ser ordbruken til ledende Høyre-politikere i Nesset ovenfor deponimotstanderne, blir man temmelig mørkredd! Er det dette som er «Nesset-kulturen»? En respektløshet og et lavmål på saklighet imot motstanderne. 

grensejustering angvik

Få svar om plassering av deponi for farleg avfall

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) vil ikkje avklare særleg mykje om kva han tenker om nasjonalt deponi for farleg avfall.

KLIMA- OG Miljøminister: Statsråd Ola Elvestuen seier han ikkje har gjort seg opp meining om kor deponi for farleg avfall bør ligge, Brevik i Porsgrunn, eller Raudsand i Nesset. Bildet er tatt tidlegare.             (Foto: Berit Roald / NTB Scanpix)
KLIMA- OG Miljøminister: Statsråd Ola Elvestuen seier han ikkje har gjort seg opp meining om kor deponi for farleg avfall bør ligge, Brevik i Porsgrunn, eller Raudsand i Nesset. Bildet er tatt tidlegare.   FOTO: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

Torsdag vedtok kommunestyret i Nesset å sende Bergmesteren Raudsands reguleringsplan for deponi ut på offentleg høyring.

Same dag møtte ein delegasjon lokale deponi-motstandarar klima- og miljøvernministeren i Oslo.

– Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen, kva er ditt inntrykk etter møtet?

– Eg fekk kunnskap om planane på Raudsand sett frå deira synsvinkel, det var altså ei orientering. Frå departementets side er det ikkje snakk om å involvere seg i den lokale prosessen no, det er Nesset som planmyndighet som styrer dette, seier Elvestuen. Og kan opplyse at han har vore på Raudsand; ikkje på befarig som minister, men som Venstre-politikar.

– I Nesset er det delt syn på ei muleg etablering av deponi, har du også kontakt med ordførar og dei som er for?

– Nei. Eg har hatt møte med dei som tek kontakt direkte hit.

…………………………………………………..

(pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2018/03/25/F%C3%A5-svar-om-plassering-av-deponi-for-farleg-avfall-16359261.ece

 

Nektet å delta på gruppemøte

Kommunestyrerepresentant fra Høyre nektet å delta på gruppemøte hvor det var forslag om at folkehelse burde inn i vedtaket når høringen om deponiet skulle sendes ut.

Når en kommunestyrerepresentant ikke kan delta i et gruppemøte sammen med andre representanter er vi enig med Høyres Eva Solstad Alme at saken er styrt av følelser og lett kommer ut av proporsjoner.

Vi er også forundret og sterkt bekymret når kommunestyret går imot forslaget om å la folkehelseperspektivet få en sentral plass i høringen. Forundret men ikke overrasket.

Eva Solstad Alme (H)  pekte på at mye av debatten har vært styrt av følelser.

http://www.driva.no/nyheter/2018/03/22/Ei-sak-styrt-av-f%C3%B8lelser-16339880.ece

– Sak styrt av følelser

– Ei sak styrt av følelser, sa Høyres Eva Solstad Alme i debatten før et enstemmig kommunestyre i Nesset sa ja til å sende reguleringsplanen for Bergmesteren ut på høring.

Det var ikke ventet, og den store debatten uteble da kommunestyret i Nesset sa ja til å sende reguleringsplanen for Bergmesteren ut på høring.  Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for massedeponi, stein – og masseuttak i fjell, mottak og gjenvinning av uorganisk farlig avfall, deponering av stabiliserte masser i fjellhaller, etablering av industriområde og utvidelse av kaianlegg og pukkvirksomhet.

………………………………………………….

http://www.driva.no/nyheter/2018/03/22/Sak-styrt-av-f%C3%B8lelser-16339880.ece

Deponiplan vedtatt sendt ut på offentleg høyring

……………………..

Svein A. Roset (KrF) tok ordet først:

– Vi går for rådmannens tilråding om å sende saka på høyring. Men vi synest at folkehelse bør meir i fokus, og vil gjerne ha med eit tillegg om dette, sa Roset.

Han poengterte at folkehelseaspektet og konsekvensar for dette er med i alle kommunale saker, og etter hans syn også burde sterkare inn i denne saka. Han ba om at dette kunne vere tema for gruppemøte for samarbeidande parti – dette gjeld vanlegvis Høgre og KrF.

Arild Svensli (H) gikk da på talerstolen og kom med følgjande salve:

– Det er sjeden at eg går imot forslag om gruppemøte. Men eg kan ikkje gå på gruppemøte med ein mann som stått på framsida av avisa Driva og peika ut at her blir det ikkje noko deponianlegg. Det gruppemøtet blir uten meg, erklærte Svensli.

………………………………..

KOM MED TILLEGGSFORSLAG: Svein Atle Roset (KrF) kom med forslag om at folkehelse burde inn i vedtaket, når reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand vert sendt ut på høyring.     
      (Foto: ANITA VINGEN)
KOM MED TILLEGGSFORSLAG:Svein Atle Roset (KrF) kom med forslag om at folkehelse burde inn i vedtaket, når reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand vert sendt ut på høyring.  FOTO: ANITA VINGEN

(Pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2018/03/22/Deponiplan-vedtatt-sendt-ut-p%C3%A5-offentleg-h%C3%B8yring-16339640.ece

Deponimotstanderne møtte miljøstatsråden

F. v. Olbjørn Kvernberg (styremedlem), Pål Farstad (reiselivsdirektør Visit Northwest), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Stig O. Jacobsen (styrets nestleder), Kristin Sørheim (styreleder), Anne Grete Svenøy (prosjektleder).
F. v. Olbjørn Kvernberg (styremedlem), Pål Farstad (reiselivsdirektør Visit Northwest), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Stig O. Jacobsen (styrets nestleder), Kristin Sørheim (styreleder), Anne Grete Svenøy (prosjektleder).

Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» har torsdag 22. mars 2018, hatt møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen og representanter fra hans stab i departementet.
– I tillegg til å presentere organisasjonen og dens arbeid, fikk vi anledning til å fremlegge våre synspunkter og bakgrunnen for vår motstand mot den planlagte etablering av et anlegg for farlig avfall på Raudsand, opplyser styreleder Kristin Sørheim.
Organisasjonen var representert ved styreleder Kristin Sørheim, nestleder Stig O. Jacobsen, styremedlem Olbjørn Kvernberg og prosjektleder Anne Grete Svenøy. Reiselivsdirektør i Visit Northwest, Pål Farstad, var også med i delegasjonen.
– Vi er svært glade for denne muligheten til å belyse saken i sin fulle bredde for miljø- og klimaministeren, sier styreleder Sørheim.

https://www.auraavis.no/nyhet/innenriks/deponiet/deponimotstanderne-motte-miljostatsraden/s/5-5-107676