Bestemmer seg i høst

Kommunestyret i Nesset avventer høringsuttalelser og forbereder seg på å si ja eller nei deponiplanene på Raudsand i september.

Gjenvinningsanlegg: Slik tenker Bergmesteren Raudsand og samarbeidspartnerene seg at anlegget på Raudsand kan bli. Skisse: Bergmesteren Raudsand AS.            (Foto: )
Slik tenker Bergmesteren Raudsand og samarbeidspartnerene seg at anlegget på Raudsand kan bli. Skisse: Bergmesteren Raudsand AS.

Angvik prosjektering AS har på vegne av Bergmesteren Raudsand utarbeidet forslag til reguleringsplan for området. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for massedeponi, stein – og masseuttak i fjell, mottak og gjenvinning av uorganisk farlig avfall, deponering av stabiliserte masser i fjellhaller, etablering av industriområde og utvidelse av kaianlegg og pukkvirksomhet.

Todelt plan

Angvik prosjektering AS skriver at tiltakene på Raudsand er todelte. Del 1 omfatter avslutning av eksisterende deponi og etablering av nye deponi for ikke brennbart og ordinært avfall. Arealet for deponi er planlagt i områder hvor det tidligere er tatt ut malmforekomster og i nærliggende skogsområde. Her inngår til sammen fem deponiområder, stenging av eksisterende avkjørsel opp til Bergmesteren og etablering av planfri anleggsveg til deponiområdene.

Forskningsbygg

Del 2 omfatter areal for etablering av nytt anlegg for håndtering av uorganisk avfall bestående av blant annet mottak, behandling, gjenvinning og lagring av stabiliserte masser i fjellhaller. Del 2 omfatter også et pukkverk, gjenfylling og tetting av rasområde ved fylkesveg 666, samt et administrasjons og forskninsgsbygg. Dette innebærer utfylling i sjø for etablering av et nytt industriområde med kaianlegg.

……………………………………………………

http://www.driva.no/nyheter/2018/03/19/Bestemmer-seg-i-h%C3%B8st-16315751.ece