Aura Avis har brutt god presseskikk

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere artikler i Aura Avis som handlet om en ny og gammel deponisak i det gamle gruvesamfunnet i Raudsand. Det ble påstått at det ved tidligere drift av avfallsdeponiet ble dumpet farlig avfall, sannsynligvis radioaktivt materiale, ned i de gamle gruvesjaktene, og at man fryktet en gasseksplosjon.

Klager er eier av den tidligere gjenvinningsbedriften Aluscan, som drev avfallsdeponiet i Raudsand. Klager mener de beskyldes for å ha dumpet farlig avfall ned i gruvene. Slike «uhyrlige påstander» mener klagerne avisen skulle sjekket før publisering, da det ikke finnes dokumentasjon på at dette ble gjort. Ifølge klager oppleves omtalen som en voldsom belastning for familien som bor i bygda, da det fører til påstander om at de er årsak til kreft, kols, demens og andre sykdommer folk er rammet av.

Aura Avis viser til den tidligere miljøskandalen i Raudsand, og den langvarige debatten som har pågått. En debatt som har fått fornyet interesse på grunn av planer om et nytt avfallsdeponi. Det vises til at de påklagede artiklene inneholder kritiske meningsytringer og bekymringer, og at den tvil og frykt som intervjuobjektene uttrykker ikke kan fratas dem. Avisen opplever det som om klagerne ønsker å legge lokk på en viktig debatt.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Aura Avis er i sin fulle rett til å dekke debatten som pågår i Raudsand, noe som også innebærer at den gamle deponisaken på nytt må omtales. At avisen også setter et kritisk søkelys på hva slags avfall som ligger i gruvesjaktene, finner utvalget relevant og viktig, og noe som klager må akseptere.

Utvalget konstaterer at de påklagede artiklene er nyhetsartikler, ikke leserbrev eller såkalte meningsartikler. De tre påklagede artiklene baserer seg på intervju med én kilde. Det er ikke noe presseetisk forbud mot én-kildejournalistikk, men det er et grunnleggende krav at pressen arbeider kildekritisk, kontrollerer opplysningene som skal publiseres og tilstreber bredde og relevans kildevalg, jf. VVP punkt 3.2. PFU har mange ganger uttalt at ikke bare skal kilder gjengis korrekt, men mediene må også forsøke å finne ut av om det kildene påstår kan være korrekt.

I de påklagede artiklene tas det et visst forbehold, da det tydelig fremgår at dette dreier seg om meninger om faktiske forhold. Utvalget er også av den oppfatning at slike meninger må kunne videreformidles i en sak av stor allmenn interesse. Men påstander om dumping av farlig radioaktivt avfall og fare for eksplosjon, mener utvalget er så alvorlige og oppsiktsvekkende påstander, at de ikke ukritisk kan videreformidles i en nyhetsartikkel på denne måten.

Utvalget merker seg at verken klager eller andre kilder ble kontaktet før publisering, og ser også at klager heller ikke hadde noe ønske om det. Etter utvalgets mening skulle imidlertid avisen kontaktet flere kilder som kunne bidratt til å opplyse saken, spesielt i den første artikkelen jf. VVP punkt 3.2.

Å belyse en sak bredt og mest mulig nyansert, er noe mediene skal tilstrebe ikke bare for å yte kritiserte parter rettferdighet, men også med tanke på at publikum skal bli mest mulig opplyst. Spesielt i saker der det fremkommer påstander som kan skape frykt i befolkningen.

Aura Avis har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

http://presse.no/pfu-sak/026-18/

Takka nei, frykta for «smøretur»-inntrykk

Ein slik tur kan lett bli oppfatta feil, seier Ap-leiar Melheim Strand. Ho takka nei til invitasjonen.

TAKKA NEI: Toril Melheim Strand, gruppeleiar Nesset Ap.     
      (Foto: Erik Birkeland)
TAKKA NEI:Toril Melheim Strand, gruppeleiar Nesset Ap.  FOTO: ERIK BIRKELAND

Toril Melheim Strand, gruppeleiar for Nesset Arbeiderparti, opplyser at det ikkje var aktuelt for nokon i hennar guppe å vere med på turen som Bergmesteren og Stena inviterte til.

– For min del var det ikkje rett å bli med på turen. Det ville kunne bli oppfatta feil blant mange. Det ville også kunne sjå ut som ein «smøretur», seier Melheim Strand.

………………………………………..

http://www.rbnett.no/pluss/2018/04/24/Takka-nei-frykta-for-%C2%ABsm%C3%B8retur%C2%BB-inntrykk-16556163.ece

– Vi betalte turen sjølve

Etter invitasjon frå Bergmesteren Raudsand, besøkte Nesset Høgre sist veke Stena-anlegg i Danmark og Sverige. Resten av kommunestyret avsto.

TAKKA JA: Delegasjonen frå Nesset på besøk på Stena-anlegget i København. F.v. Per Olav Eidsæter, Arild Svensli, Erik Rasmussen og Geir Sørensen, Stena, Ulrik Molton, Nesset Næringsforum, ordførar Rolf Jonas Hurlen, Ole Einar Stolsmo og Edith Kristine Sveum Bjerkeseth.      
      (Foto: PRIVAT)
TAKKA JA:Delegasjonen frå Nesset på besøk på Stena-anlegget i København. F.v. Per Olav Eidsæter, Arild Svensli, Erik Rasmussen og Geir Sørensen, Stena, Ulrik Molton, Nesset Næringsforum, ordførar Rolf Jonas Hurlen, Ole Einar Stolsmo og Edith Kristine Sveum Bjerkeseth.   FOTO: PRIVAT

…………………………………………………………..

– Prioritering

– Vi ønska at flest muleg skulle vere med, og sende også påminning til dei andre gruppeleiarane i kommunestyret. Dei fann at det ikkje passa, eller at dei ikkje ville prioritere det – det kan også ha med økonomi å gjere, seier Hurlen.

– Kven betalte for turen?

– Vi måtte dekke turen sjølve, og betalte reise og opphald, seier Hurlen, utan å ville spesifisere beløp som vart brukt.

– Kan det vere prinsipielt uheldig med «synfaring» som ikkje alle har høve til å delta på?

– Nokon vil kanskje sjå det slik, men eg tenker at det er bra at nokon prioriterer å innhente meir kunnskap i ei så stor sak. Så lenge det har vore openheit om turen, og andre også hadde tilbod om å vere med, ser eg ingen problem med dette.

………………………………………..

http://www.rbnett.no/pluss/2018/04/24/%E2%80%93-Vi-betalte-turen-sj%C3%B8lve-16554991.ece

To nye rapporter: Deponi på Raudsand ikke til skade for fisken i fjorden

Foto: Tommy Rustad

Utbygging av et nasjonalt gjenvinningsanlegg på Raudsand vil ikke vil ha noen negativ effekt på fiskebestanden i Tingvollfjorden, verken på vill laksefisk eller på fisken som befinner seg i oppdrettsanleggene i området.

Det er konklusjonen i to ferske rapporter fra Akvaplan NIVA og Norconsult.

………………………………….

https://www.auraavis.no/sunndal/tingvoll/nesset/to-nye-rapporter-deponi-pa-raudsand-ikke-til-skade-for-fisken-i-fjorden/s/5-5-110812

https://www.tk.no/nyheter/miljo/nesset/nye-rapporter-om-nasjonalt-gjenvinningsanlegg-ingen-negativ-effekt-pa-fiskebestand-i-tingvollfjorden/s/5-51-445994

http://www.rbnett.no/nyheter/2018/04/23/Nye-rapporter-16549650.ece

Nei til nytt giftdeponi i Norge

– Prisen vi betaler for et giftdeponi for farlig avfall er ekstremt høy – på så mange forskjellige måter, skriver Trine Ruth Larsen som ikke ønsker et nytt deponi etter at Langøya i Oslofjorden er fylt opp.

Trine Ruth Larsen sikter til Kronos Titan når hun skriver at det må vurderes om produktet som gir hvitfarge er så viktig at avfallet kan forsvares. Bildet viser lekteren som frakter tynnsyre fra fabrikken i Fredrikstad til deponiet på Langøya. Arkivfoto: Erik Hagen
Trine Ruth Larsen sikter til Kronos Titan når hun skriver at det må vurderes om produktet som gir hvitfarge er så viktig at avfallet kan forsvares. Bildet viser lekteren som frakter tynnsyre fra fabrikken i Fredrikstad til deponiet på Langøya. Arkivfoto: Erik Hagen

Hvis Norges befolkning ikke nå kjapt våkner opp og protesterer, kommer Regjeringen til å bestemme seg for hvilket sted på Norgeskartet som skal bli stedet for etablering av et nytt deponi for farlig avfall.

Firmaet NOAH importerer farlig avfall til Norge! Langøya utenfor Holmestrand fylles opp med både innenlandsk og utenlandsk farlig avfall. Jordkloden vil aldri kunne reddes om Norge skal fortsette med å oppmuntre andre land til å utsette å finne miljøvennlige alternativ ved å tilby gjemmeplass for det farlige avfallet her i landet.

Denne importen må stanses så fort som mulig! Hvert eneste produkt som direkte eller indirekte medfører farlig avfall må ses på for å vurdere hvor viktig det egentlig er, og om det eventuelt finnes et miljøvennlig alternativ. En norsk fabrikk forsyner store deler av verden med et produkt som gir ekstra hvitt papir og plastikk, blant annet.

Prisen vi betaler for et giftdeponi for farlig avfall er ekstremt høy – på så mange forskjellige måter. Og det gjelder ikke bare for oss som lever nå, men for alle generasjoner etter oss, for all fremtid. Lokale krefter rundt stedene som er plukket ut som passende deponisteder har gjort en stor innsats gjennom flere år for at ikke deres hjemsted skal velges.

Jeg håper at hele Norge kan stå samlet bak at vi må gjøre alt for at det ikke skal behøves et nytt deponisted i det hele tatt! Så jeg håper at mange flere enn til nå vil gjøre sin innsats for å stoppe importen av farlig avfall til Norge, stoppe unødvendig produksjon av farlig avfall, og med det gjøre at planene om et nytt deponi for farlig avfall i Norge kan kastes i søpla!

https://www.f-b.no/debatt/miljo/avfall/nei-til-nytt-giftdeponi-i-norge/o/5-59-1086460

Varsler innsigelse mot deponi på Raudsand

Tingvoll, Gjemnes og Sunndal kommuner vil komme med innsigelse imot planene om et deponi på Raudsand i Nesset. Håpet er at også Kristiansund og Averøy blir med på innsigelsen.

Det var ordfører Milly Bente Nørsett (A) som opplyste dette i Tingvoll kommunestyre torsdag. Det er hun som har tatt initiativet til et samarbeid mellom kommunene om en slik innsigelse.

– En innsigelse har en annen og sterkere betydning enn andre reaksjoner, eksempelvis høringsuttalelser som lett kan bli avfeid, sier Nørsett til Tidens Krav.

Ordfører Milly Bente Nørsett og konstituert rådmann Bjørn Sletbakk informerte torsdag kommunestyret i Tingvoll om at de sammen med Gjemnes og Sunndal kommuner forbereder en innsigelse mot planene om giftdeponi på Raudsand i Nesset. Det betyr at reguleringsplana ikke kan vedtas av Nesset kommune, men bringes inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Ordfører Milly Bente Nørsett og konstituert rådmann Bjørn Sletbakk informerte torsdag kommunestyret i Tingvoll om at de sammen med Gjemnes og Sunndal kommuner forbereder en innsigelse mot planene om giftdeponi på Raudsand i Nesset. Det betyr at reguleringsplana ikke kan vedtas av Nesset kommune, men bringes inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

……………………………………………

En innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven, er i et statlig rundskriv beskrevet slik:

«Den rettslige betydningen av innsigelse er at kommunens planvedtak ikke blir rettslig bindende, og at myndigheten til å treffe endelig planvedtak overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Behandlingen av plansaken starter ikke på nytt, men departementet som øverste planmyndighet må behandle planen».

…………………………………………….

https://www.tk.no/nyheter/tingvoll/sunndal/varsler-innsigelse-mot-deponi-pa-raudsand/s/5-51-440516