Aura Avis har brutt god presseskikk

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere artikler i Aura Avis som handlet om en ny og gammel deponisak i det gamle gruvesamfunnet i Raudsand. Det ble påstått at det ved tidligere drift av avfallsdeponiet ble dumpet farlig avfall, sannsynligvis radioaktivt materiale, ned i de gamle gruvesjaktene, og at man fryktet en gasseksplosjon.

Klager er eier av den tidligere gjenvinningsbedriften Aluscan, som drev avfallsdeponiet i Raudsand. Klager mener de beskyldes for å ha dumpet farlig avfall ned i gruvene. Slike «uhyrlige påstander» mener klagerne avisen skulle sjekket før publisering, da det ikke finnes dokumentasjon på at dette ble gjort. Ifølge klager oppleves omtalen som en voldsom belastning for familien som bor i bygda, da det fører til påstander om at de er årsak til kreft, kols, demens og andre sykdommer folk er rammet av.

Aura Avis viser til den tidligere miljøskandalen i Raudsand, og den langvarige debatten som har pågått. En debatt som har fått fornyet interesse på grunn av planer om et nytt avfallsdeponi. Det vises til at de påklagede artiklene inneholder kritiske meningsytringer og bekymringer, og at den tvil og frykt som intervjuobjektene uttrykker ikke kan fratas dem. Avisen opplever det som om klagerne ønsker å legge lokk på en viktig debatt.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Aura Avis er i sin fulle rett til å dekke debatten som pågår i Raudsand, noe som også innebærer at den gamle deponisaken på nytt må omtales. At avisen også setter et kritisk søkelys på hva slags avfall som ligger i gruvesjaktene, finner utvalget relevant og viktig, og noe som klager må akseptere.

Utvalget konstaterer at de påklagede artiklene er nyhetsartikler, ikke leserbrev eller såkalte meningsartikler. De tre påklagede artiklene baserer seg på intervju med én kilde. Det er ikke noe presseetisk forbud mot én-kildejournalistikk, men det er et grunnleggende krav at pressen arbeider kildekritisk, kontrollerer opplysningene som skal publiseres og tilstreber bredde og relevans kildevalg, jf. VVP punkt 3.2. PFU har mange ganger uttalt at ikke bare skal kilder gjengis korrekt, men mediene må også forsøke å finne ut av om det kildene påstår kan være korrekt.

I de påklagede artiklene tas det et visst forbehold, da det tydelig fremgår at dette dreier seg om meninger om faktiske forhold. Utvalget er også av den oppfatning at slike meninger må kunne videreformidles i en sak av stor allmenn interesse. Men påstander om dumping av farlig radioaktivt avfall og fare for eksplosjon, mener utvalget er så alvorlige og oppsiktsvekkende påstander, at de ikke ukritisk kan videreformidles i en nyhetsartikkel på denne måten.

Utvalget merker seg at verken klager eller andre kilder ble kontaktet før publisering, og ser også at klager heller ikke hadde noe ønske om det. Etter utvalgets mening skulle imidlertid avisen kontaktet flere kilder som kunne bidratt til å opplyse saken, spesielt i den første artikkelen jf. VVP punkt 3.2.

Å belyse en sak bredt og mest mulig nyansert, er noe mediene skal tilstrebe ikke bare for å yte kritiserte parter rettferdighet, men også med tanke på at publikum skal bli mest mulig opplyst. Spesielt i saker der det fremkommer påstander som kan skape frykt i befolkningen.

Aura Avis har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

http://presse.no/pfu-sak/026-18/