Navneskifte

Vi har byttet navn til «Nei til giftdeponi» på websiden og facebook. Raudsand har utfordringer med miljøet og på grunn av den store trafikken til denne siden ønsker vi å fokusere på selve deponiet og ikke bygda. Giftdeponiet blir lagt til Molde kommune og hvis det blir realisert er det Molde som vil få utfordringen. Nesset kommune og Midsund kommune går sammen med Molde til nye Molde kommune 1.1.2020.

illustrasjon
http://www.nyemolde.no/

Molde kommune har ikke uttalt seg om deponiet. De andre nabokommunene er negativ til utbyggingen. Dette gjelder nordmørskommunene Tingvoll, Sunndal, Gjemnes og Kristiansund som alle har vedtak som er mot deponiet. Gjemens næringsforum har levert inn høringsuttale om at de er mot deponiet.

Det økonomiske ved denne utbyggingen er meget usikker og det er Molde kommune som vil være vertskap for deponiet og ansvarlig. Det er meget betenkelig at en kommune som er historie om 1,5 år skal bestemme reguleringsplanen som Molde må fullføre.

Behandlingsprosessen

I en serie artikler ser vi på økonomien i prosjektet.

Et av de mange usikkerhetsmomentene er Halosep-prosessen. Prosessen er på forsøksstadiet og forsøket er støttet av EU for å minske transport av farlig avfall.

Harald Storvik uttaler i en kommentar at «å behandle flygeaske på forbrenningsanleggene ikke er kommersielt holdbart». Dette er et forsøk som Stena får støtte fra EU på ca 22 millioner kroner og går fram til utgangen av 2019. Det er oppsiktsvekkende at det allerede nå konkluderes med at halosep-prosessen ikke er kommersielt holdbar.halosep-storvik

Å frakte flygeasken over lang avstand har også kostnad. Hvor store volum som må til for at det skal være kommersielt holdbart sier ikke konsekvensutredningen eller Storvik noe om.

Vi er sikker på at det er miljøet som må betale mest.

 

Frakt av syre fra Fredrikstad

I en serie artikler ser vi på økonomien i prosjektet.

Bedriften med størst behov for å kvitte seg med avfallet er Kronos Titan i Fredrikstad. De har et behov for å levere omtrent 250 000 tonn syre årlig. I ett høringssvar i forbindelse med planprogrammet for deponi for farlig avfall i Brevik  skriver de:

«Transportkostnader og behandlingskostnader må forventes å ligge på et fornuftig nivå. Vi må ha sikkerhet for at den valgte behandlingsløsningen har kapasitet og er økonomisk levedyktig i minimum et 15 års perspektiv. Disse vurderingene gjør at alternativet Raudsand der avfallssyren skal transporteres 1100 kilometer med tankbåt faller ut allerede på transportkostnadene. Høye drifts- og investeringskostnader i dette alternative prosjektet gir etter vår oppfatning ytterligere usikkerhet.»

Stena Recycling vil betale for båttransporten til Raudsand. Dette blir uttalt i en artikkel i Romsdals Budstikke. Når prosjektet skal betale for denne frakten må utgiften dekkes. Dette vil utgjøre en betydelig utgiftspost og det må finnes andre områder som må beskjæres. Vi er sikker på at det er miljøet som må betale mest.

http://www.rbnett.no/nyheter/2018/03/27/Kronos-nei-til-Raudsand-16377730.ece

 

Økonomi

Vi kommer i en serie med artikler til å se på økonomien i prosjektet. Prosjektet virker som et fantasiprosjekt hvor det økonomiske ikke er utredet i Konsekvensutredning (KU) eller ROS-analysen. Molde kommune blir sittende igjen med ansvaret ved problemer. Historien på Raudsand viser at det er ingen som tar ansvar for opprydding og utbygger overholder ikke frister for opprydding.

Penger

Frakt av syre fra Fredrikstad

Behandlingsprosessen