«Sjøtransport i Tingvollfjorden og i ytre led langs norskekysten er fullt ut forsvarlig»

ARKIVFOTO: Bergmesteren Raudsand


Ny ny risiko- og sårbarhetanalyse fra Norconsult, utarbeidet på oppdrag fra Bergmesteren AS, konkluderer med at sjøtransporten til Raudsand er risikomessig fullt ut akseptabel.

I en pressmelding, sendt ut av veidekke AS, summeres rapporten opp på denne måten:

Sjøtransport er en viktig del av prosjektene på Raudsand. Transport av avfall (i hovedsak flyveaske og tynnsyre) til anlegget og transport av ferdigprodukter fra anleggene på Raudsand, skal skje med skip. Dette er i tråd med statens målsetting om å få mer gods bort fra vei og over på kjøl. Ved dette oppnås en betydelig miljø- og trafikksikkerhetsfordel sammenholdt med om transporten skulle skjedd på vei.

Raudsands beliggenhet innebærer at sjøtransporten vil skje i Tingvollfjorden og i ytre led ute i åpent hav langs norskekysten, i god avstand til de krevende kyststrekkene ved Grip, Hustadvika, Stadt, Jærens rev, Lindesnes mv. I den sammenheng har Bergmesteren Raudsand engasjert fagmiljøet i Norconsult til å utarbeide en Risiko- og sårbarhetsanalyse av den planlagte sjøtransporten til et mulig nasjonalt gjenvinningsanlegg på Raudsand (ROS sjøtransport). ROS-sjøtransport vil inngå i planforslaget som nå er på høring.

Norconsult er bedt om å vurdere risikoen og konsekvensene av fire «worst case»-scenarier hvor skip totalhavarerer og taper all last i havet i løpet av kort tid. Dette gir en svært konservativ analyse. Scenariene som er risikovurdert er disse:

1. Akutt utslipp av 7.000 tonn 25 % svovelsyre (tynnsyre) i ytre farled

2. Akutt utslipp av 7.000 tonn 25 % svovelsyre ved Sognaskjæret (Tingvollfjorden, litt nord for Angvika)

3. Akutt utslipp av 17.000 tonn flyveaske i ytre farled

4. Akutt utslipp av 17.000 tonn flyveakse ved Kvalvågholman (Tingvollfjorden, nord i fjorden)

Norconsult konkluderer slik

Utredningen viser at sjøtransporten til Raudsand er risikomessig fullt ut akseptabel. Transporten til Raudsand vil utgjøre om lag 1-1,5 % av total årlig utseilt distanse for denne type fartøy i norsk farvann.

Myndighetene vurderer farvannet som oversiktlig. Trafikktettheten er lav. Selv om konsekvensene av en «worst case» hendelse kan være betydelig i et avgrenset tidsrom, viser sjøsikkerhetsanalyser at sannsynligheten for et stort utslipp av flyveaske eller tynnsyre er mindre enn 0,01 % pr. år. Dette er en lavere sannsynlighet for hendelser enn sammenliknbar aktivitet i andre geografiske områder, slik som transport av farlig gods på veg og ferge, eller seilas i mer krevende farvann med høyrere trafikktetthet.

Tilrådninger om tiltak

Selv om sannsynligheten for store hendelser er svært lav, kreves aktiv risikostyring som sikrer at sannsynligheten for hendelser forblir lav. Bruk av los eller farledsbevis, skip med høy teknisk standard og personell med lokalkunnskap bidrar til økt sikkerhet.

Bergmesteren Raudsand AS bør føre en aktiv dialog med næringsinteresser (fiske- og oppdrettsvirksomheter) om varsling ved hendelser og skadebegrensende tiltak dersom en ulykke inntreffer (beredskapsplan akutt forurensning).

Risiko- og sårbarhetsanalysen om sjøtransport konkluderer altså med at sjøtransport i Tingvollfjorden og i ytre led langs norskekysten er fullt ut forsvarlig. Og for ordens skyld; når sannsynlighetskategorien er «Lite sannsynlig» som i dette tilfellet, betyr det at «hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang hvert 1000 år».

https://www.auraavis.no/nyhet/nesset/deponiet/sjotransport-i-tingvollfjorden-og-i-ytre-led-langs-norskekysten-er-fullt-ut-forsvarlig/s/5-5-112479