Miljødirektoratet slakter konsekvensutredningen

miljødirMiljødirektoratet er myndighet for behandlingsanlegg og deponi. I sitt høringssvar er de svært kritisk til konsekvensutredningen på mange viktige områder. Her er noen uttalelser i høringssvaret:

«det er i liten grad redegjort for konkrete spørsmål knyttet til håndtering av avfall»

«en vesentlig mangel at denne sammenhengen ikke er belyst i KU»

«virker forvirrende og misvisende»

«kun gjort 3 boringer som går ned til dypet»

«ikke undersøkt nærmere om det kan være sprekker, sulfider og svakhetssoner»

«Vi kan ikke se at KU belyser dette spørsmålet» (bergets tetthet)

«Manglende beskrivelse av behandlingsløsning»

«Manglende vurdering av miljøulempene»

«Vil valg av syre ha betydning for antall skipsanløp?»

«Manglende vurdering av miljøulemper ved anleggsarbeider»

«Miljøulemper ved utfylling av steinmasser»

«ikke endelig avklart om området egner seg til utfylling og om det lar seg gjennomføre»

«sannsynlig at bruk av sprengstein vil medføre økt nitrogenutslipp»

«utfyllingens betydning for naturmangfoldet (marint liv) er ikke tilstrekkelig belyst»

«Uavklart om tiltaket vil være i strid med vannforskriften»

«gir ikke et riktig bilde av dagens utslipp»

«ikke gjort rede for utslippsmengder fra de gamle gruvene»

«Feil i datagrunnlaget for vurdering av utslipp til luft»

«KU beskriver ikke stabilitet og håndtering av løsmasser»

«beslutningsgrunnlaget for miljøkonsekvensene er for dårlig utredet»

«Viktige krav i forskriftens bestemmelser er ikke belyst»

Miljødirektoratets konklusjon:
Miljødirektoratet mener KU ikke konkretiserer miljøkonsekvensene ved etablering av deponier, behandlingsanlegg og steinfylling i Raudsand i tilstrekkelig grad.

Vår vurdering er derfor at beslutningsgrunnlaget for miljøkonsekvensene er for dårlig utredet til å kunne gi et godt bilde av situasjonen ved etablering av tiltaket.

Høringssvar fra Miljødirektoratet

 

Veidekke dropper prosjekter

Veidekke bærer store tap og nedskriver resultatet med 550 millioner kroner. Prosjektene Veidekke er inne i er blitt mye dyrere enn antatt. Produktiviteten i prosjektene er blant annet blitt påvirket av variasjoner i fjellkvalitet under bakken.

– Det er et kjempestort marked og vi vil ta prosjektene hvor vi har størst mulighet til å lykkes sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Bilderesultat for veidekke logo

Stor usikkerhet til inntektsgrunnlaget tvinger Veidekke til å skrive ned verdien på prosjektporteføljen i anleggsvirksomheten med hele 550 millioner kroner.

For å bedre lønnsomheten i anleggsvirksomheten gjør Veidekke nå endringer i konsernledelsen og deler derfor bygg- og anleggsvirksomheten i to. Konserndirektør i Veidekke Entreprenør, Dag Andresen, blir fjernet fra konsernledelsen i selskapet.  Hvilken innvirkning dette får på prosjektet på Raudsand er usikkert. Det er ihvertfall oppstått en usikkerhet om Veidekke vil satse på å bygge giftdeponiet på Raudsand.

Kilder:

https://www.dn.no/nyheter/2018/06/15/0737/Bygg-og-anlegg/veidekke-raser-pa-bors-etter-store-nedskrivninger

https://e24.no/naeringsliv/veidekke/veidekke-baerer-stoerre-tap-i-prosjekter-enn-ventet-nedskriver-550-millioner/24371194

https://www.bygg.no/article/1358371

http://veidekke.com/no/borsmeldinger/article28299.ece

 

Skogsdød på Raudsand

Dette er et bilde fra boligområdet i Raudsandbukta i dag 6. juni 2018. Skogen dør og det sikreste tegnet på forurensning er at naturen gir opp. Det er på tide at det blir ryddet opp på Raudsand nå. Å fylle på med mer forurensning må stoppes.

skogsdød 060618
Raudsand 6. juni 2018