Miljødirektoratet slakter konsekvensutredningen

miljødirMiljødirektoratet er myndighet for behandlingsanlegg og deponi. I sitt høringssvar er de svært kritisk til konsekvensutredningen på mange viktige områder. Her er noen uttalelser i høringssvaret:

«det er i liten grad redegjort for konkrete spørsmål knyttet til håndtering av avfall»

«en vesentlig mangel at denne sammenhengen ikke er belyst i KU»

«virker forvirrende og misvisende»

«kun gjort 3 boringer som går ned til dypet»

«ikke undersøkt nærmere om det kan være sprekker, sulfider og svakhetssoner»

«Vi kan ikke se at KU belyser dette spørsmålet» (bergets tetthet)

«Manglende beskrivelse av behandlingsløsning»

«Manglende vurdering av miljøulempene»

«Vil valg av syre ha betydning for antall skipsanløp?»

«Manglende vurdering av miljøulemper ved anleggsarbeider»

«Miljøulemper ved utfylling av steinmasser»

«ikke endelig avklart om området egner seg til utfylling og om det lar seg gjennomføre»

«sannsynlig at bruk av sprengstein vil medføre økt nitrogenutslipp»

«utfyllingens betydning for naturmangfoldet (marint liv) er ikke tilstrekkelig belyst»

«Uavklart om tiltaket vil være i strid med vannforskriften»

«gir ikke et riktig bilde av dagens utslipp»

«ikke gjort rede for utslippsmengder fra de gamle gruvene»

«Feil i datagrunnlaget for vurdering av utslipp til luft»

«KU beskriver ikke stabilitet og håndtering av løsmasser»

«beslutningsgrunnlaget for miljøkonsekvensene er for dårlig utredet»

«Viktige krav i forskriftens bestemmelser er ikke belyst»

Miljødirektoratets konklusjon:
Miljødirektoratet mener KU ikke konkretiserer miljøkonsekvensene ved etablering av deponier, behandlingsanlegg og steinfylling i Raudsand i tilstrekkelig grad.

Vår vurdering er derfor at beslutningsgrunnlaget for miljøkonsekvensene er for dårlig utredet til å kunne gi et godt bilde av situasjonen ved etablering av tiltaket.

Høringssvar fra Miljødirektoratet