Manglende føring av dokument

Nesset kommune er pliktig til å føre journal etter Arkivlova og Offentleglova. Vi opplever at Nesset kommune ikke fører dokument inn i journalen.

journalføring
Definisjon av journalføring fra Arkivverket

I følge en e-post sendt fra Veidekke vart «merknadene til høringsuttalelsene» sendt Nesset kommune fredag 7.9.2018. Over tre uker etterpå er dette ennå ikke ført i journalen.

I dokumentene finnes det en miljørisikoanalyse (MRA) utarbeidet av Norconsult som er av stor interesse. Dokumentet er antagelig et svar til Miljødirektoratet.

I e-posten er det også avtalt et møte med kommunen onsdag 12.9 for gjennomgang av merknadene. Dette møtet finner vi ikke noe referat fra.

Å unnta dokument fra offentligheten er ulovlig og fører til spekulasjoner. Hvorfor skjuler kommunen informasjonen?

Den omtalte e-posten som inneholder opplysningene er sendt til KLD og MD og er undertegnet av juridisk direktør/advokat i Veidekke.

veidekke_small
Navn og telefon er fjernet/sladdet

Staten må ta meir ansvar

Sørheim meiner det er usikkert kva avfall som ligg i Deponi 2 på Raudsand, og krev at avfallet må undersøkast nærare. Ho etterlyser at staten tek meir ansvar.

DEPONI 2: Titusenvis av storsekkar med avfall ligg deponert i terrenget i Bergmesteren på Raudsand. Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» meiner staten må kartlegge innhaldet.         
            (Foto: ANITA VINGEN)
Titusenvis av storsekkar med avfall ligg deponert i terrenget i Bergmesteren på Raudsand. Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» meiner staten må kartlegge innhaldet.  FOTO: ANITA VINGEN

I brev til Miljødirektoratet tek organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» opp situasjonen for Deponi 2-området på Bergmesteren Raudsand, der store mengder «Big Bags» med avfall ligg i terrenget.

– Farleg avfall

– Storsekkane inneheld saltslagg frå aluminiumsindustrien, og har lege her sidan 2004. Dette er farleg avfall, heiter det mellom anna i brevet. Det vert også poengtert at sekkane ligg ope og eksponert for ver og vind, og i stor grad er i ferd med å gå i oppløysing, med avrenning frå terrenget til fjorden.

– Må kartleggast

Kristin Sørheim, leiar for organisasjonen, utdjupar at ho er svært uroleg for tilstanden, og etterlyser at staten tek meir ansvar for avfallet og for området.

– Vi meiner det burde vore gjort undersøkingar av det som ligg her, seier Sørheim til Romsdals Budstikke.

…………………………………………………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/09/29/%E2%80%93-Staten-m%C3%A5-ta-meir-ansvar-17600786.ece

 

 

 

Kan noen tro på det som presenteres?

Svar på leserinnlegg fra Anne-Karin Sjøli.

Det er med forbauselse og undring vi leser innlegget fra Anne-Karin Sjøli i lokalpressen sist uke. Innlegget er rettet mot organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» og enkeltpersoner i organisasjonens styre i anledning «deponisaken».

I en slik sak vil det være ulike synspunkter, men å gå så langt som å karakterisere motparten som en som sprer uriktige påstander og som bedriver bevisst desinformasjon, er nokså spesielt.

Vi registrerer at Sjølis anliggende i hovedsak dreier seg om historikken og da særlig rundt bedriften Aluscan. Vi kan ha en viss forståelse for hennes indignasjon over at saken med ujevne mellomrom dukker opp igjen i media og andre steder. At hun har behov for å bygge opp et forsvar rundt en nær familierelasjon samt det faktum at hun selv var ansatt i bedriften, er også en forståelig reaksjon. Men, når hun selv bidrar til søkelys og debatt, må hun også selv bære det fulle ansvar for det fokus som rettes mot Aluscan og forurensningshistorien knyttet til den virksomheten. Hvis hennes motiv er det motsatte, bør hun kanskje avstå fra å føre deponi-debatten inn på dette sporet.

Med så kraftig retorikk og harde beskyldninger som hun i sitt leserinnlegg retter mot vår organisasjon og navngitte personer i styret, må hun også finne seg i et tydelig tilsvar.

………………………………………………….

https://www.rbnett.no/meninger/2018/09/25/%C2%ABKan-noen-tro-p%C3%A5-det-som-presenteres%C2%BB-17582649.ece

https://www.driva.no/meninger/2018/09/26/En-alvorlig-trussel-%E2%80%93-i-v%C3%A5r-tid-og-for-generasjoner-fremover-17584744.ece

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/raudsand-deponi/kan-noen-tro-pa-det-som-presenteres/o/5-51-534983

Svar til Vigdis Fjøseid fra Bergmesteren Raudsand

Av John Strand, styreleder Bergmesteren Raudsand AS

Hei Vigdis, på vegne av Bergmesteren Raudsand håper vi de følgende kommentarer vil gi tilfredsstille svar på dine spørsmål, stilt via leserbrev her i Aura Avis.

Vi setter pris på den faglige karakter spørsmålene dine har og som vi har sett litt for lite av i diskusjonene som så langt har gått på nettet om gjenvinningsanlegget på Raudsand.

Deponier i dagen:

Deponi 1 er under avslutning og vil være ferdig avsluttet 1. oktober i år, i tråd med gjeldende pålegg fra Miljødirektoratet.

Deponi 2 er der hvor de skjemmende sekkene (big bags) er plassert. Søknad om bruk av deponiet var ute til høring for et år siden og Bergmesteren avventer avklaring av reguleringsplan samt tillatelse fra Miljødirektoratet til å ta deponiet i bruk. Derved vil man kunne dekke til sekkene og bygge naturen opp til den konturen det hadde før gruvedriften ble startet. For å få fortgang i en slik oppfylling, har Bergmesteren søkt om etablering av anlegg for behandling av bunnaske fra avfallsforbrenning. Denne søknaden kommer snarlig på høring fra Miljødirektoratet.

…………………………………………………………

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/svar-til-vigdis-fjoseid-fra-bergmesteren-raudsand/o/5-5-126292

Støvskyer fra Bergmesteren

Det har de siste dagene vært observert skyer av støv fra Bergmesteren. Hva disse skyene består av er uklart. Det pågår deponering av avfall i Bergmesteren.

skyer
Bildet er tatt onsdag 19.9.2018 kl 11:35

Skyene beveger seg utover i nabokommunen Gjemnes med retning Angvik. Det er tydelige skyer over gården Brakstad. Brakstad er gården til høyre i bildet. Det planlegges deponi i området, i første omgang i tredve (30) år. Det er bekymringsfullt at Veidekke / Bergmesteren Raudsand ikke stopper støvskyene.

Vi kjenner ikke til at Veidekke / Bergmesteren Raudsand har tillatelse til disse utslippene.

Sannheten og løgnene

Av Anne-Karin Sjøli

At noen er imot etableringen av et «Nasjonalt resirkuleringsanlegg for farlig avfall» er ei ærlig sak. Men hvorfor gjør de høringsuttalelsen mot planprogrammet til et prosesskriv som om de var aktor i en straffesak, mot ei bedrift som ble avsluttet i 2002, og som har vært gjennom rettssystemet?

Eierne av Aluscan ble dømt for ikke å ha søkt om å lede prosessavløpsvann direkte til sjø og for diffuse utslipp til luft via bygningsmassen.

………………………………………………….

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/nesset/sannheten-og-lognene/o/5-51-529586

https://www.driva.no/meninger/2018/09/21/Kan-noen-tro-p%C3%A5-noe-av-det-som-presenteres-17562188.ece

https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2018/09/23/Deponi-saka-%E2%80%93-Kan-noen-tro-p%C3%A5-noe-av-det-som-presenteres-17567436.ece