Åpent brev nr.2 til Bergmesteren Raudsand AS

Takker for svar fra Bergmesteren Raudsand AS 09.05.2018 v/styreleder Jon Strand.

Vigdis Fjøseid.
Vigdis Fjøseid.

Jeg kan ikke se at dere har publisert, eller sendt meg det brevet seniorrådgiver Vidar Aarvoll viste til ved fremleggelsen av KU. Har heller ikke funnet denne korrespondansen i E-innsyn. Så jeg spør en gang til om å få oversendt denne dokumentasjonen fordi dette uroer mange. Særlig fordi det i KU fremkommer at det skal tas imot behandlet borekaks, som da er avfall fra offshore industrien. Dette planlegges deponert i Deponi 4 iflg KU, «sedimenter fra mudringsoperasjoner og rest-franksjoner fra behandlet borekaks». I tillegg ble det sagt på KU fremleggelsen at Bergmesteren ikke kunne garantere for hva fremtidige eiere vil søke om å få deponere. Dette åpner for flere spørsmål;

Hva inneholder sedimenter fra mudringsoperasjoner og restfransksjoner fra behandlet borekaks? Hva inneholder avfall som klassifiseres i tilstandsklasse 5? Kan nye eiere, om reguleringsplanen vedtas som den pr. dato foreligger, søke om å motta LRA/NORM avfall, uten at det kreves godkjenning/vedtak fra kommunen?

Jeg har også merket meg at det opprinnelige vedtaket om deponering av saltslagg på Raudsand «kun var gjeldende inntil en gjenvinningsløsning for saltslagg var på plass i Norge» og at denne rammebetingelsen ikke lenger er tilstede da en gjenvinningsløsning nå er etablert. Denne opplysningen har jeg hentet fra E-innsyn – korrespondanse mellom Bergmesteren og Miljødirektoratet i 2014. Det forstår jeg som at det var gitt en midlertidig tillatelse til deponering. At saltslagget skulle gjenvinnes. Da lurer jeg på hvorfor det ikke er blitt gjort? Hvis det ikke var tillatt å deponere det permanent tidligere, så er det vanskelig å forstå at det skal være greit å gjøre det nå, siden regelverk om deponering og håndtering av farlig avfall blir strengere for hvert år.

Det kommer stadig nye elementer og søknader i forbindelse med dette prosjektet. Den nye søknaden om behandling av bunnaske har jeg ikke fått studert så nøye enda, men det planlegges også iflg. KU tre «nye deponier» i terrenget ved Bergmesteren.

Tall hentet fra KU vedrørende Deponi 3, 4 og 5 – «De nye deponiene som blir liggende ute i terrenget» Legger til grunn et estimat på gjennomsnittlig 30 års «levetid» på deponiene i denne tabellen for å regne årlig mottak av avfallet.

Deponi

Volum/m3

Tonn

Årlig mottak i tonn

Ca 30 år?

Deponi 3

113.000 m3

180.000

6.000

Deponi 4

3.900.000 m3

6.300.000

210.000

Deponi 5

250.000 m3

400.000

13.500

SUM

229.500

Dette utgjør til sammen enorme mengder ordinært og inert avfall. Hele 6.880.000 tonn. Eller 4.263.000 kubikk. I tillegg kommer vel det avfallet som skal dekke over nåværende deponi 2. Mengden det er søkt om her er ukjent for meg. Dette blir da i gjennomsnitt 229.500 tonn årlig.

Til sammenligning tar RIR årlig imot 2.000 til 5.000 tonn ordinært avfall. Dvs. opp imot 110 ganger så mye avfall som RIR mottar årlig. I hele Nordmøre og Romsdal mottas, iflg. konsesjonene, maks 30.000 tonn ordinært avfall årlig, bare til sammenligning.

Da lurer jeg på hvor Bergmesteren skal hente alt dette avfallet fra? Skal store deler av det avfallet det planlegges å deponere importeres?

Hva skal avsettes, i norske kroner, pr. tonn til etterdriften av anleggene?

Og så til denne «helningsvinkelen» i deponi 2. Dere beskriver i KU at dere velger helning ca. 1:2.

Er det i praksis mulig å få membran og dekkmasser til å ligge med denne helningsvinkelen? Er det større fare for at det vil rase ut ved å velge denne helningsvinkelen? Det er vel 1:3 som er standard? Hvorfor velger dere ikke 1:3? Er det fordi det ved valg av 1:2 gir større volum i deponiet?

Det som også bekymrer meg er bildet på side 39 i KU. Her ser jeg at deler av deponi 4 blir liggende over fjellhallene for det uorganisk farlige avfallet. Er det ikke her stor fare for at det kan lekke inn sigevann fra Deponi 4 og ned til fjellhallene. Denne plasseringen øker vel faren for reaksjoner med det farlige avfallet?

Håper på snarlig svar på spørsmålene som er stilt.