Utsatt høringsfrist

Høringsfristen forlenges med 14 dager da det er oppgitt feil gårds- og bruksnummer i søknaden fra Bergmesteren/Veidekke/Stena på deponering og behandling av bunnaske på Raudsand.

Etter høringssvar fra Norges Miljøvernforbund hvor de påpekte feil eiendom forlenget Miljødirektoratet fristen.

Ny høringsfrist er 9. november.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Landbasert-industri/Bergmesteren-Raudsand-AS-soker-om-behandling-og-deponering-av-bunnaske-20188774/

Ordfører som saksbehandler

Vi har i lengre tid vært forundret over sakshåndteringen i Nesset kommune. Vi vil her se på en sak og hvordan kommunen håndterer denne. Saksbehandlingen er underlagt lovgiving og vi vil se på saken om deponi for uorganisk avfall i forhold til:

 • Kommuneloven
 • Forvaltningsloven
 • Offentleglova
 • Arkivlova

Etter vår vurdering blir ordføreren inhabil i videre behandling av deponisaken siden han har vært saksbehandler. Ordføreren blir i realiteten en av rådmannens ansatte, og kommunelovens § 40 sier at ansatte som har “medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse” alltid skal anses som inhabile. Unntaket er overordnede saker som budsjett og kommuneplan.

Grunnlaget for denne artikkelen er hentet fra referat fra et kommunestyremøte. Referatet er fra møtet med DMF, NFD og Miljødirektoratet (via Skype) den 30.10.2017. Fra kommunen deltok ordfører, rådmann og miljøvernkonsulent.

I henhold til arkivlova og arkivforskriften har offentlige virksomheter journalføringsplikt. Journalføring skal skje på en måte som gjør det mulig å identifisere hvert dokument. Ved registrering av dokument i journalen skal følgende opplysninger være med:

 • journalføringsdato
 • saks- og dokumentnummer
 • avsender og/eller mottaker
 • opplysninger om sak, innhold eller emne
 • dokumentets dato

Det skal altså være mulig å se hva dokumentet handler om, slik at man ved krav om innsyn, skal kunne oppgi nøyaktig hvilket dokument det er snakk om. I vedlegg 9 og vedlegg 10 finner vi ikke noe som kan minne om journalføring, disse dokumentene er heller ikke registrert på postlista til Nesset kommune. Dokumentene skal etter offentleglova føres i journal.

Det kan også stilles spørsmål med hva vedlegg 10 har å si for saken, det er i hvert fall vanskelig å forstå.

Ordførers kommentarer:

Her skriver referenten (Rådmann i Nesset kommune) om «Ordførers kommentarer» og at «Undertegnede har søkt å finne dokumentasjon». Undertegnede her er etter vår oppfatning ordføreren og han fungerer som saksbehandler med mange betraktninger og antagelser:

Bare denne enkle gjennomgangen viser saken som er i konflikt med Kommuneloven, Forvaltningsloven, Offentleglova og Arkivlova.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/06/referat-fra-mc3b8te-30.10.2017-isola-rapporten-og-bekymringsmelding-til-direktoratet-for-mineralforvaltning.pdf

Miljødirektoratet med avvik på Deponi 1

Miljødirektoratet var på inspeksjon 25. september 2018 for å kontrollere avslutningen av Deponi 1 i Bergmesteren.

avvik

Juridisk direktør,  kommunikasjonsdirektør, avdelingsleder miljø og anlegg sammen med to prosjektledere var tilstede, alle fra Veidekke. Ingen andre utenom representanter for Miljødirektoratet.  Det er kun personer som jobber i Veidekke som representerer Bergmesteren Raudsand.

Miljødirektoratet konkluderte med avvik om at deponiet ikke er avsluttet i henhold til vilkårene. Et avvik er alvorlig og beskrives som «Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.»

Grunnlaget for avviket er at deponiet ikke er bygget opp med tilstrekkelig helning og slik at det flukter med bergskjæringene rundt.

I tillegg til avviket kom miljødirektoratet med flere anmerkninger:

 • Overdekkingen skulle tettes mot fjell men Veidekke kunne ikke dokumentere tettingen.
 • Kanalene for gass-ventilasjon skulle ikke avsluttes mot fjellvegg, men mot terreng. Seks av åtte kanaler var avsluttet mot fjell. Kanalene var deretter dekket av bentonittmatter og toppdekke.
 • Bentonittmattene var lagt ut fuktige og delvis svellet før tildekking. Det er usikkert hvordan dette påvirker funksjonaliteten og effekten av membranen når
  den er ferdig tildekket. I følge leverandøren skal membranen legges slik at svellingen skjer under press fra tildekningsmassene.

Deponiet var ikke endelig avsluttet på 25. september 2018. Miljødirektoratet skriver at tvangsmulkten på kr 1,25 million vil påløpe dersom deponiet ikke er avsluttet innen 1. oktober. Vi har ikke informasjon nå om hvordan dette er håndtert.

Veidekke ringer media og skryter av at de er ferdig med tildekkingen når de får avvik. Avvik er en alvorlig reaksjon på. I tillegg er det anmerkninger på hvordan tildekkingen er gjennomført.

Kan Veidekke og Bergmesteren Raudsand være ansvarlig for en større utbygging? Har de kunnskap om utbygging av et internasjonalt giftdeponi når de ikke får til en enkel tildekking av et lite deponi? Det er lite som tyder på at de innehar den kunnskapen.

Veidekke presser kommunen

Veidekke og Bergmesteren Raudsand presser Nesset kommune. Hvis Veidekke ikke får tillatelser fra kommunen nekter de å rydde opp. Omtrent som en ungdom som må rydde rommet sitt og truer med å rømme.

I videoen er det et lydutdrag fra en debatt i kommunestyret hvor et saklig innlegg får et merkelig svar.

 

Veidekke med to utgaver av samme dokument

Veidekke leverer to forskjellige «merknader til høringsuttalelser»:

 • En til Klima- og Miljøverndepartementet og til Miljødirektoratet
 • En annen til Nesset kommune

merknader-tiltakshaver

Juridisk direktør i Veidekke har sendt inn merknadene til høringen som de har fått utarbeidet. Som nevnt i en tidligere artikkel skjulte kommunen dette dokumentet. Dokumentet er sendt til Klima- og Miljøverndepartementet og til Miljødirektoratet den 7.9.2018. Dokumentet er tilgjengelig her: Veidekke- merknader

I e-posten som følger fra juridisk direktør i Veidekke står det at innholdet «kan være underlagt taushetsplikt» og at «Informasjon i e‐posten må ikke brukes». Vi velger å publisere oppsummeringen til Veidekke da vi ikke kan se at noe skal være unntatt offentlighet.

Etter at vi publiserte artikkelen lørdag publiserte Nesset kommune sent mandag en oversikt over dokumentene. Dokumentet som er publisert på kommunens nettside er betydelig forskjellig fra dokumentet som er sendt departement og direktorat for nesten fire uker siden. Dokumentet er ikke datert og det finnes ikke noen endringslogg i dokumentet.

At det ikke uttrykkelig gis uttrykk om at det finnes forskjellige versjoner av dokumentet er useriøst. Hvorfor det finnes flere utgaver er vanskelig å forstå. Det siste dokumentet er forøvrig opprettet og/eller lagret av en Seniorrådgiver i Norconsult.