Utsatt høringsfrist

Høringsfristen forlenges med 14 dager da det er oppgitt feil gårds- og bruksnummer i søknaden fra Bergmesteren/Veidekke/Stena på deponering og behandling av bunnaske på Raudsand.

Etter høringssvar fra Norges Miljøvernforbund hvor de påpekte feil eiendom forlenget Miljødirektoratet fristen.

Ny høringsfrist er 9. november.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Landbasert-industri/Bergmesteren-Raudsand-AS-soker-om-behandling-og-deponering-av-bunnaske-20188774/

Søknad om deponering av farlig avfall

Bergmesteren Raudsand/Veidekke søker om mottak og behandling av bunnaske fra hele Europa. I følge Miljødirektoratet er bunnaske farlig avfall og i høringen ønsker de å omklassifisere det farlige avfallet til ordinært avfall.

mobilt renseanlegg
Mobilt renseanlegg

Denne søknaden er grunnlaget for å legge giftdeponiet til Raudsand.

Gå inn på Miljødirektoratet’s side og legg inn din høringsuttale:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Landbasert-industri/Bergmesteren-Raudsand-AS-soker-om-behandling-og-deponering-av-bunnaske-20188774/

Høringsfristen er fredag 26 oktober 2018.

 

Her skrev vi om denne søknaden tidligere:

https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2018/08/31/hemmelig-soknad-om-mobilt-gjenvinningsanlegg-for-aske/

Det var ikke gjort forsøk på å informere om søknaden.

Artikkel i Driva og Romsdals Budstikke om bunnaske fra hele Europa:

https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2018/09/15/vil-gjere-butikk-pa-avfall-fra-europa/

 

 

Ordfører som saksbehandler

Vi har i lengre tid vært forundret over sakshåndteringen i Nesset kommune. Vi vil her se på en sak og hvordan kommunen håndterer denne. Saksbehandlingen er underlagt lovgiving og vi vil se på saken om deponi for uorganisk avfall i forhold til:

 • Kommuneloven
 • Forvaltningsloven
 • Offentleglova
 • Arkivlova

Etter vår vurdering blir ordføreren inhabil i videre behandling av deponisaken siden han har vært saksbehandler. Ordføreren blir i realiteten en av rådmannens ansatte, og kommunelovens § 40 sier at ansatte som har “medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse” alltid skal anses som inhabile. Unntaket er overordnede saker som budsjett og kommuneplan.

Grunnlaget for denne artikkelen er hentet fra referat fra et kommunestyremøte. Referatet er fra møtet med DMF, NFD og Miljødirektoratet (via Skype) den 30.10.2017. Fra kommunen deltok ordfører, rådmann og miljøvernkonsulent.

I henhold til arkivlova og arkivforskriften har offentlige virksomheter journalføringsplikt. Journalføring skal skje på en måte som gjør det mulig å identifisere hvert dokument. Ved registrering av dokument i journalen skal følgende opplysninger være med:

 • journalføringsdato
 • saks- og dokumentnummer
 • avsender og/eller mottaker
 • opplysninger om sak, innhold eller emne
 • dokumentets dato

Det skal altså være mulig å se hva dokumentet handler om, slik at man ved krav om innsyn, skal kunne oppgi nøyaktig hvilket dokument det er snakk om. I vedlegg 9 og vedlegg 10 finner vi ikke noe som kan minne om journalføring, disse dokumentene er heller ikke registrert på postlista til Nesset kommune. Dokumentene skal etter offentleglova føres i journal.

Det kan også stilles spørsmål med hva vedlegg 10 har å si for saken, det er i hvert fall vanskelig å forstå.

Ordførers kommentarer:

Her skriver referenten (Rådmann i Nesset kommune) om «Ordførers kommentarer» og at «Undertegnede har søkt å finne dokumentasjon». Undertegnede her er etter vår oppfatning ordføreren og han fungerer som saksbehandler med mange betraktninger og antagelser:

Bare denne enkle gjennomgangen viser saken som er i konflikt med Kommuneloven, Forvaltningsloven, Offentleglova og Arkivlova.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/06/referat-fra-mc3b8te-30.10.2017-isola-rapporten-og-bekymringsmelding-til-direktoratet-for-mineralforvaltning.pdf

Miljødirektoratet med avvik på Deponi 1

Miljødirektoratet var på inspeksjon 25. september 2018 for å kontrollere avslutningen av Deponi 1 i Bergmesteren.

avvik

Juridisk direktør,  kommunikasjonsdirektør, avdelingsleder miljø og anlegg sammen med to prosjektledere var tilstede, alle fra Veidekke. Ingen andre utenom representanter for Miljødirektoratet.  Det er kun personer som jobber i Veidekke som representerer Bergmesteren Raudsand.

Miljødirektoratet konkluderte med avvik om at deponiet ikke er avsluttet i henhold til vilkårene. Et avvik er alvorlig og beskrives som «Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.»

Grunnlaget for avviket er at deponiet ikke er bygget opp med tilstrekkelig helning og slik at det flukter med bergskjæringene rundt.

I tillegg til avviket kom miljødirektoratet med flere anmerkninger:

 • Overdekkingen skulle tettes mot fjell men Veidekke kunne ikke dokumentere tettingen.
 • Kanalene for gass-ventilasjon skulle ikke avsluttes mot fjellvegg, men mot terreng. Seks av åtte kanaler var avsluttet mot fjell. Kanalene var deretter dekket av bentonittmatter og toppdekke.
 • Bentonittmattene var lagt ut fuktige og delvis svellet før tildekking. Det er usikkert hvordan dette påvirker funksjonaliteten og effekten av membranen når
  den er ferdig tildekket. I følge leverandøren skal membranen legges slik at svellingen skjer under press fra tildekningsmassene.

Deponiet var ikke endelig avsluttet på 25. september 2018. Miljødirektoratet skriver at tvangsmulkten på kr 1,25 million vil påløpe dersom deponiet ikke er avsluttet innen 1. oktober. Vi har ikke informasjon nå om hvordan dette er håndtert.

Veidekke ringer media og skryter av at de er ferdig med tildekkingen når de får avvik. Avvik er en alvorlig reaksjon på. I tillegg er det anmerkninger på hvordan tildekkingen er gjennomført.

Kan Veidekke og Bergmesteren Raudsand være ansvarlig for en større utbygging? Har de kunnskap om utbygging av et internasjonalt giftdeponi når de ikke får til en enkel tildekking av et lite deponi? Det er lite som tyder på at de innehar den kunnskapen.

Veidekke presser kommunen

Veidekke og Bergmesteren Raudsand presser Nesset kommune. Hvis Veidekke ikke får tillatelser fra kommunen nekter de å rydde opp. Omtrent som en ungdom som må rydde rommet sitt og truer med å rømme.

I videoen er det et lydutdrag fra en debatt i kommunestyret hvor et saklig innlegg får et merkelig svar.

 

Kurt Oddekalv: – Vi fant litt av hvert …

Miljøvernforbundet og Kurt Oddekalv har gjort undersøkelser i Raudsandområdet.

I går, onsdag 3. oktober, ble Norges Miljøvernforbunds skip «Miljødronningen» observert av flere på Sunndalsfjorden.

Norges Miljøvernforbund med leder Kurt Oddekalv i front tok turen med «Miljødronningen» opp til Sunndalsfjorden og Raudsand. Foto: Leserfoto 

Ikke et ord ble lekket fra forbundet om eksakt hva de gjorde på disse breddegrader, men man behøver ikke å være Mensamedlem for å forstå at deponisaken og Raudsand igjen har havnet under Oddekalvs granskende lupe.

Vitneobservasjoner går ut på at miljøvernere har fotografert, filmet og foretatt undersøkelser i det aktuelle området.

Torsdag kveld fikk vi leder av Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv på tråden.

– Raudsand kjenner jeg jævlig godt, og nå er de i gang igjen! Nasjonalt resirkuleringsanlegg for farlig avfall … vi vil ikke ha det der, nærmest snerrer miljøforkjemperen.

– Forrige gang anmeldte vi dem, og da endte det med fengsel, sier Oddekalv.

Han referer til da statsadvokatene ved Økokrim i 2002 tok ut tiltale mot to sentrale personer i Aluscan. Prosessen endte med at de ble dømt til 45 dager i fengsel for å ha sluppet ut urenset prosessvann direkte i Tingvollfjorden.

– Det sies at dere har gjort undersøkelser i området.

— Det er riktig som du sier. Vi har filmet og fotografert. Dokumentert. Og gjort undersøkelser blant de omlag 30 tonn med avfall som ligger der nå. La meg si det slik: Vi fant litt av hvert ….

– Venter dere på resultatene?

— Ja. Noe har vi fått svar på allerede. Resten kommer om noen dager. Da skal vi publisere funnene, avslutter Oddekalv

https://www.tk.no/nyheter/nesset/deponi/kurt-oddekalv-vi-fant-litt-av-hvert/s/5-51-536699

Tok prøver av sjøbunnen i Raudsand

Norges Miljøvernforbund tok onsdag prøver av sjøbunnen utenfor kaia i Raudsand i Nesset der det er planer om å anlegge et deponi for farlig avfall. – Vi benyttet miniubåt med utstyr til å ta prøver. Nå skal disse analyseres før vi vurderer hvordan vi skal håndtere dette videre, sier fungerende leder, Ruben Oddekalv til driva.no. Oddekalv er svært kritisk til deponiplanene. Miljøvernforbundet kom til Raudsand i båten «Miljødronningen» med et mannskap på fem.

FOTO: SYNNØVE ALMÅS HARSTAD

https://www.nrk.no/mr/tok-prover-av-sjobunnen-i-raudsand-1.14235002

Tok prøver av sjøbunnen

– Vi tar sterk avstand fra deponiplanene på Raudsand og måten deponiet i Bergmesteren tildekkes. Nå er vi spente på hva prøvene vi tok i sjøen viser, sier organisatorisk nestleder i Norges Miljøvernforbund, Ruben Oddekalv.

Oddekalv på tokt med
Tok prøver: Mannskapet på Miljødronningen tok flere prøver utenfor kaia på Raudsand   FOTO: SYNNØVE HARSTAD

Onsdag dukket Norges Miljøvernforbunds båt «Miljødronningen» opp på fjorden utenfor Raudsand. I farens sjukemeldingsperiode er det Ruben Oddekalv som er fungerende leder i Norges Miljøvernforbund. Til Driva forteller han at Miljødronningen med et mannskap på fem nettopp har avsluttet et «plasttokt», og at de la turen innom Raudsand på veg tilbake til Bergen.

– Vi har fulgt med på det som har skjedd på Raudsand helt siden Aluscan sin tid. Vi har tatt et klart standpunkt mot planene om å anlegge et deponi for farlig avfall i bygda, og vi er sterkt kritiske til at avfallet som er deponert i Bergmesteren skal tildekkes uten bunndekning.

Oddekalv forteller at de tok en rekke prøver av sjøbunnen utenfor kaia på Raudsand under onsdagens besøk.

…………………………………………………….

Les videre på Driva og Romsdals Budstikke:

https://www.driva.no/nyheter/2018/10/04/Tok-pr%C3%B8ver-av-sj%C3%B8bunnen-17638439.ece

https://www.rbnett.no/pluss/2018/10/04/Tok-pr%C3%B8ver-av-sj%C3%B8bunnen-17638694.ece

Kurt Oddekalvs folk på Raudsand-tokt

Norges Miljøvernforbund, med Kurt Oddekalv i spissen, har fattet interesse for deponisaken på Raudsand.

"Miljødronningen" på Sunndalsfjorden. (Foto: Privat)
«Miljødronningen» på Sunndalsfjorden. (Foto: Privat)

Onsdag gjennomførte forbundets båt «Miljødronningen» et flere timer langt tokt på fjorden utenfor Raudsand.

Mannskapet om bord filmet og tok bilder, og gjennomførte en rekke undersøkelser.

Aura Avis har vært i kontakt med folk som var med på turen, men ingen vil foreløpig uttale seg om hva som kom ut av undersøkelsene, eller hva Miljøvernforbundet eventuelt videre vil foreta seg.

https://www.auraavis.no/nyhet/sunndal/nesset/kurt-oddekalvs-folk-pa-raudsand-tokt/s/5-5-127453

 

Veidekke med to utgaver av samme dokument

Veidekke leverer to forskjellige «merknader til høringsuttalelser»:

 • En til Klima- og Miljøverndepartementet og til Miljødirektoratet
 • En annen til Nesset kommune

merknader-tiltakshaver

Juridisk direktør i Veidekke har sendt inn merknadene til høringen som de har fått utarbeidet. Som nevnt i en tidligere artikkel skjulte kommunen dette dokumentet. Dokumentet er sendt til Klima- og Miljøverndepartementet og til Miljødirektoratet den 7.9.2018. Dokumentet er tilgjengelig her: Veidekke- merknader

I e-posten som følger fra juridisk direktør i Veidekke står det at innholdet «kan være underlagt taushetsplikt» og at «Informasjon i e‐posten må ikke brukes». Vi velger å publisere oppsummeringen til Veidekke da vi ikke kan se at noe skal være unntatt offentlighet.

Etter at vi publiserte artikkelen lørdag publiserte Nesset kommune sent mandag en oversikt over dokumentene. Dokumentet som er publisert på kommunens nettside er betydelig forskjellig fra dokumentet som er sendt departement og direktorat for nesten fire uker siden. Dokumentet er ikke datert og det finnes ikke noen endringslogg i dokumentet.

At det ikke uttrykkelig gis uttrykk om at det finnes forskjellige versjoner av dokumentet er useriøst. Hvorfor det finnes flere utgaver er vanskelig å forstå. Det siste dokumentet er forøvrig opprettet og/eller lagret av en Seniorrådgiver i Norconsult.