Utsatt høringsfrist

Høringsfristen forlenges med 14 dager da det er oppgitt feil gårds- og bruksnummer i søknaden fra Bergmesteren/Veidekke/Stena på deponering og behandling av bunnaske på Raudsand.

Etter høringssvar fra Norges Miljøvernforbund hvor de påpekte feil eiendom forlenget Miljødirektoratet fristen.

Ny høringsfrist er 9. november.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Landbasert-industri/Bergmesteren-Raudsand-AS-soker-om-behandling-og-deponering-av-bunnaske-20188774/