Overvekt av «nei»-svar

Miljødirektoratet har fått inn om lag 35 svar i høyringsrunden om Bergmesterens søknad om behandlingsanlegg for bunnaske. Dei aller fleste er negative til planen.

RAUDSAND: Miljødirektoratet har til behandling søknad frå Bergmesteren Raudsand AS om anlegg for mottak og resirkulering av bunnaske. Dette i tillegg til Bergmesterens ønske om etablering av nasjonalt deponi for uorganisk farleg avfall.         
            (Foto: Øyvind Leren)
Miljødirektoratet har til behandling søknad frå Bergmesteren Raudsand AS om anlegg for mottak og resirkulering av bunnaske. Dette i tillegg til Bergmesterens ønske om etablering av nasjonalt deponi for uorganisk farleg avfall.  FOTO: ØYVIND LEREN

Fristen for å levere høyringssvar var forlenga til med to veker til 9. november, dette på grunn at det var oppgitt feil gards- og bruksnummer i søknaden. Det er Miljødirektoratet som handterer søknaden frå Bergmesteren Raudsand og har lagt saka ut på høyring. Torsdag låg det om lag 35 høyringssvar på direktoratets nettside.

…………………………………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/11/10/Overvekt-av-%C2%ABnei%C2%BB-svar-17854472.ece