Molde Høyre henter inn Frp-representant

 • På Høyre sin valgliste til kommunevalget i Molde er en FrP-representant ført opp av nominasjonskomiteen
 • Vedkommende representerte FrP i Nesset kommunestyre så sent som torsdag 13. desember 2018
 • Representanten gikk i dette møtet imot sitt eget partiprogram i en avstemming om deponi på Raudsand
 • Få dager senere er vedkommende hentet inn av nominasjonskomiteen til Høyre sin valgliste i Molde
 • Molde Høyre gir med dette et viktig signal om hvor de står i forhold til bygging av giftdeponiet på Raudsand.
 • Raudsand blir en del av Molde kommune i 2020
 • Dagens ordførere i Molde og Nesset jobber for giftdeponiet

Ordførere i Nesset, Molde og Midsund

Det er behov for at Molde Høyre leser hva Miljødirektoratet uttaler: Miljødirektoratet: Deponi for uorganisk avfall – Raudsand uegnet

Lokal rensing av flyveaske

Bedriften OiW på Herøya har utviklet en metode for å rense flyveaske og redusere mengden som må deponeres med mer enn 80 prosent.

Pilotanlegg for Norsep-prosessen. Det arbeides nå med å bygge en fullskalaversjon på avfallsforbrenningsanlegget på Haraldrud i Oslo.

Daglig leder i OiW Susan Heldal uttaler at pilotanlegget for rensing av flyveaske leverer som forventet. Pilotanlegget ble åpnet 18. oktober av statsråd Ola Elvestuen.

Rensingen kalles Norsep-prosessen og skal foregå på forbrenningsanlegget der flyveasken oppstår. Det første fullskalaanlegget er planlagt på Haraldrud i Oslo.

De 6 største avfallsforbrenningsanleggene her i landet har tegnet intensjonsavtaler med OiW. Disse anleggene står for rundt 80% av den flyveasken som oppstår her i landet.

Det vil alltid være behov for å deponere noe, men vi i OiW ser for oss at små, lokale deponi som ikke krever lang transport av avfallet er en mye bedre løsning.

Stena Recycling med flere avvik for farlig avfall

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte inspeksjon ved Stena Recycling – Farlig avfall, Ausenfjellet den 08.02.2018. Fylkesmannen avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

 • Stena Recycling AS har mangelfulle rutiner for drift, overvåking og vedlikehold av tankanlegget
 • Stena Recycling AS sin miljørisikoanalyse for tankanlegget er mangelfull

Anmerkninger:

 • Avvikssystemet kan forbedres når det gjelder håndtering av farlig avfall
 • Beredskapsplanen kan forbedres for akutt forurensning
 • Rutiner for korrekt deklarering i avfallsdeklarering.no kan forbedres

Definisjoner:

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Funn for avvik:

 • Virksomheten har liten oversikt over teknisk tilstand for oppsamlingsbasseng/barriere rundt tankene
 • Virksomheten har ikke utarbeidet/satt kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand for tankanlegg i sitt internkontrollsystem
 • Virksomheten mangler skriftlig vedlikeholdsprogram for tankanlegget
 • Virksomheten mangler skriftlige rutiner for drift og overvåking av tankanlegget
 • Virksomheten har ikke dokumentert skriftlig at de har vurdert flere relevante aktiviteter og utstyr for tankanlegget i miljørisikoanalysen
 • Virksomheten har ikke vurdert sårbarheten konkret til miljøet for et akuttutslipp fra tankanlegget

Inspeksjonsrapport:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/12/2018.043.i.fmoa-stena-recycling-as-avd-frogner.pdf

Stena Recycling med flere avvik

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjennomførte inspeksjon ved Stena Recycling AS avd. Kristiansand den 14. februar 2018 og avdekket 1 avvik. Fylkesmannen ser alvorlig på avviket, da dette forholdet med feil deklarering av farlig avfall var avvik i forrige tilsyn 2016.

Avvik som Fylkesmannen påpeker er: Farlig avfall er deklarert feil i avfallsdeklarering.no

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ser alvorlig på avviket som ble avdekket i denne inspeksjonen.

Dette forholdet ble også tatt opp ved tilsynet 2016 og påpekt under avvik 1 i inspeksjonsrapporten datert 23.8.2016. Gjentakende avvik anses som alvorlig avvik.

Inspeksjonsrapport:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/12/3412_kontroll_2018.pdf

Tidligere omtalt avvik:

https://neitilgiftdeponi.com/2018/01/09/stena-recycling-med-svaert-alvorlig-avvik/

Spørsmål til ordfører i Sunndal

Spørsmål til ordfører i Sunndal vedrørende alle søknader som for tiden pågår ved den såkalte Deponisaken ved Raudsand i Nesset kommune.

Setter opp stortingslista – Sylvi Listhaug er den av kandidatene som drar flest stemmer i Møre og Romsdal, sier leder av nominasjonsnemnda, Stig-Rune Andreassen. Nå sender nominasjonsnemnda ut nytt listeforslag til lokallagene.     
      (Foto: Privat)
Stig Rune Andreassen

Det viser seg at det pågår søknader ikke bare fra Bergmesteren Raudsand AS, men også fra Veidekke Entreprenør AS med en søknad som er ute på forenklet høring akkurat nå, med kun 14 dager frist og senest innen 21/12-2018 vedrørende mellomlagring av Tunellmasse.

Dette er såkalt bunnrenskmasser fra tunneldrift.

Tidligere har Fylkesmannen i Møre og Romsdal den 08.01.2014 sendt vedlagte brev til samtlige kommuner i Møre og Romsdal om forurensing og deponering av tunnelmasser.»

«Som eit foreløpig svar vil eg påpeike at analysene klart viser at dette er ein type avfall som ikkje kan mellomlagrast eller deponerast utan særskilt løyve. Avfallet har så stort innhald av olje at det heller ikkje kan deponerast på dei tre godkjente deponia i Møre og Romsdal. Avfallet må komposterast eller behandlast på annan godkjent måte før det evt kan deponerast.»

MEN det viktigste å påpeke her, er at det fortsatt ikke er godkjent noen Reguleringsplan i dette området og dermed BØR ALLE søknader om mellomlagring/deponering avslås/utsettes inntil reguleringsplanen blir avgjort.

Ingen nabokommuner Sunndal/Tingvoll har fått varsel om denne søknad om mellomlagring.

Tingvoll kommune vil også ta opp dette med Miljødirektoratet ang høringsuttalelser og hvorfor nabokommunene ikke blir informert.

Spørsmål til ordfører

Bør Sunndal sende ut en høringsuttalelse og/ eller en påklages til Miljødirektoratet om hvorfor nabokommunene ikke er blitt informert om søknaden?
Ordfører hva mener du vi skal gjøre?

Vennlig hilsen

Stig Rune Andreassen

Kommunestyret i Nesset godtar lagring av askeavfall på Raudsand

Et enstemmig kommunestyre i Nesset godtar på visse betingelser at inntil 10.000 trailerlass med avfallsaske mellomlagres på Raudsand. – Folk er bekymra. Det store slaget om avfallsdeponering på Raudsand vil stå til våren, sier Anders Torvik (Ap).

10.000 trailerlass

Planene om å ta imot avfall på Raudsand har skapt høyt engasjement blant politikerne i Nesset. Torsdag skulle kommunestyret gi sin uttale til Miljødirektoratet om planene selskapet Bergmesteren Raudsand AS har for å motta avfall i form av bunnaske.

Avfallet selskapet søker om å få ta imot og mellomlagre på Raudsand, er bunnaske fra forbrenningsanlegg for avfall. Hensikten er å hente ut restmetall fra asken. Restavfallet er tenkt deponert i fjelldeponiet Deponi 2.

Delt på midten

Kommunestyret delte seg på midten da Anders Torvik (Ap) mente kommunen burde avvise planene om mottak av bunnaske på Raudsand.

– Vi er veldig bekymret. Mange frykter at mottak og mellomlagring av bunnaske bare er første steg i en omfattende avfallsdeponering på Raudsand, sier Anders Torvik til Romsdals Budstikke.

Ifølge Bergmesteren Raudsand AS gjelder søknaden mellomlagring av bunnaske, opptil 400.000 tonn årlig.

400 vogntog annenhver måned

Selskapet opplyser at ei båtlast avfall vil være 10.000 tonn. Ei båtlast tilsvarer 400 vogntog med avfall. 25 båtlaster med bunnaske vil i så fall utgjøre rundt 10.000 vogntog med avfall.

Formannskapet hadde laget en positiv uttelse til Miljødirektoratet som skal si ja eller nei til søknaden fra Bergmesteren Raudsand AS. Bergmesteren Raudsand AS vil uansett ikke kunne ta imot og mellomlagre bunnaske før Nesset kommune har vedtatt reguleringsplan for Raudsand-området. Etter det Romsdals Budstikke får opplyst hos kommunen, ventes reguleringsplanen til behandling i løpet av våren.

……………………………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/12/13/%E2%80%93-H%C3%A5per-p%C3%A5-arbeidsplasser-18064196.ece

.

Nesset kommune er positiv til sorteringsanlegg og deponering av bunnaske.

Formannskapet i Nesset har ingen innvendinger mot etablering av et sorteringsanlegg for bunnaske på Raudsand. Kommunen viser til at det er «gjennomført konsekvensutredninger for mange ulike temaer«. Typiske problemstoffer for bunnaske er Klorid, Fluorid, Kobber, Antimon, Løst organisk karbon og Bly.

Vedtak i Nesset formannskap 06122018

Begrunnelsen om at det er gjennomført konsekvensutredninger (KU) for mange ulike temaer er ihvertfall riktig. Men det som også er riktig er at KU ikke behandler sorteringsanlegget for bunnaske. Vi har sett igjennom samtlige 3386 sider i 100 dokument og sorteringsanlegget er ikke omtalt.

Vedtaket viser til at «forurensningen på statens grunn må håndteres i forbindelse med salget av statens eiendom«. Det kan virke som om kommunen mener at det er positivt for salget at det etableres sorteringsanlegg for bunnaske!

I vedtaket står det: «En avklaring av spørsmålet om bunnaske er å regne som farlig avfall«. Hva kommunen mener her er komplett uforståelig.

Siden kommunen baserer vedtaket på konsekvensutredningen viser vi til en rapport i KU fra Sweco (24-Sweco-Delrapport-prosess_04072017). Sweco tar utgangspunkt i 60 000 tonn pr år. Dette er kun 15 % av hva det er søkt om.

sweco1

Sweco uttaler i samme rapport om typiske problemstoffer for bunnaske: Klorid, Fluorid, Kobber, Antimon, Løst organisk karbon og Bly.

sweco2

I formannskapet kom et forslag om å ikke tillate bunnaske i deponiet, dette forslaget falt med tre mot fire stemmer.

Tidligere innlegg:

“Hemmelig” søknad om mobilt gjenvinningsanlegg for aske

Søknad om deponering av farlig avfall

 

 

Nesset må støtte arbeidet med å rydde opp

Av Asbjørn Næverlid, utflytta raudsanding

Jeg viser til artikkelen i Driva hvor rådmannen i Nesset kommune tilrår å si nei til søknaden fra Norges Miljøvernforbund om å støtte økonomisk i arbeidet med å opprette ei kontroll- og ressursgruppe som har som mål å rydde opp i gamle avfallslagre på Raudsand. Dette er jo noe helt annet enn kampen om å få et deponi for uorganisk avfall til Raudsand.

Jeg har ingen problem med å forstå at som kommune må en være nøytral og formell ved slike søknader. Derfor kan jeg for så vidt skjønne at hun er negativ.

Jeg synes derimot at en ved denne søknaden kan være romslig nok til å tilrå den.

Jeg synes det var genialt av Oddekalv å komme med dette forslaget. Her oppmuntrer han til å rydde opp i gamle avfallsdeponier. Han fokuserer på noe jeg trodde var i alles interesse: Nemlig å rydde opp. Dette skal vi få til – sammen. Ja, kanskje mer enn det også. Indirekte oppfordrer han også til en mulig dialog mellom de steile partene. Han fikk en positiv dialog med ordføreren i Nesset. Jeg håper grunneierne Bergmesteren AS og Staten også er spurt om å være med. Jeg oppfordrer Sunndal, Tingvoll, Gjemnes og Kr. sund kommuner også til å bidra. Er alle positive til å bidra, ville det slik jeg ser det være bakstreversk av Nesset kommune å si nei. Jeg får lyst å bruke ordene «direkte pinlig».

Derfor oppfordrer jeg politikerne i Nesset til å stemme ja. Håper de samstemt sier «Et slikt positivt forslag vil vi vi støtte. Vi ønsker som vertskommune å være med å rydde opp».

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/raudsand-nesset-ma-stotte-arbeidet-med-a-rydde-opp/o/5-5-134886

 

 

 

Rådmannen i Nesset kommune vil ikke støtte samarbeid om opprydding på Raudsand

Rådmannen i Nesset kommune viser tydelig at de ikke ønsker hjelp med oppryddingen på Raudsand. Kommunen henviser til at de skal være objektive og nøytrale men støtter Veidekke og Bergmesteren Raudsand økonomisk med å utvikle det planlagte giftdeponiet.   

krg
Fra søknaden fra Miljøvernforbundet om støtte

Rådmannen innstiller på å avslå søknaden om støtte til en tverrpolitisk og tverrfaglig gruppe for opprydding på Raudsand. Grunngivingen fra rådmannen er «at det ikke vil være riktig å gi en slik støtte. Dette med tanke på den objektive og nøytrale rollen en kommune skal ha.»

I forrige formannskapsmøte vedtok kommunen etter forslag fra rådmannen å støtte et selskap eid av Veidekke, Bergmesteren Raudsand, Langset og Nesset vekst. I sakspapirene i tildelingen vises det til «målsetning om å utvikle næringer knyttet til det planlagte gjenvinningsanlegget på Raudsand».

Saken behandles på torsdag i formannskapet og vi forventer en støtte til opprettelse av kontroll- og ressursgruppe. Ordføreren er positiv til tiltaket i følge avisartikler.

 

Rådmannen mener kommunen må være objektiv og sier nei til Oddekalv

Rådmannen i Nesset sier nei til å gi driftsstøtte til Norges Miljøvernforbund og Kurt Oddekalv.

Nesset: Stemningen var god da Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund og nessetordfører Rolf Jonas Hurlen møttes nylig i Nesset.                          Foto: Synnøve Harstad.           (Foto: Privat)
Nesset: Stemningen var god da Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund og nessetordfører Rolf Jonas Hurlen møttes nylig i Nesset. Foto: Synnøve Harstad.  FOTO: PRIVAT

……………………………………………………………..

Ikke naturlig

Rådmannen mener det ikke vil være naturlig at Nesset kommune som offentlig instans å inngår som medlem i gruppa.

«Her må Nesset kommune være bevisst den myndighet og rolle som kommunen er tillagt i lov om regelverk. Ønsker kontroll- og ressursgruppa et møte med kommunen for informasjonsutveksling mener rådmannen at det er ingen ting til hinder for et slikt møte.»

Når det gjelder søknad om driftsstøtte mener rådmannen at det ikke vil være riktig av kommunen å gi en slik støtte. Dette med tanke på den objektive og nøytrale rollen en kommune skal ha.

https://www.driva.no/nyheter/2018/12/03/R%C3%A5dmannen-mener-kommunen-m%C3%A5-v%C3%A6re-objektiv-og-sier-nei-til-Oddekalv-17992115.ece