Beklager ja-stemme til bunnaskeprosjekt på Raudsand

Lokallaget beklager at Frp-representant i Nesset stemte for det partiet er i mot.

NESSET FRP: Simon Sandnes,Ole Emil Øyen, Kristine Reinset Øyen og Lars Myrset 
    
      (Foto: Nesset Frp)

NESSET FRP: Simon Sandnes, Ole Emil Øyen, Kristine Reinset Øyen og Lars Myrset  FOTO: NESSET FRP

Simon Sandnes, leder i Molde FrP og i Romsdal FpU, sender nå ut beklagelse etter Frps ja-stemme til Bergmesteren Raudsands plan om mottak av bunnaske. Saken ble behandlet i Nesset kommunestyre før jul. I ettertid meldte Nesset Fremskrittpartis eneste kommunestyrerepresentant, Tone Skjørsæther, seg ut av partiet.

Kommunestyregruppen presiserer nå i en pressemelding at de fastholder sitt nei-standpunkt.

Frp beklager deres ja til bunnaske på Rausand

– Ikke i samsvar med det vi har kjempet for.


NESSET FRP: Simon Sandnes, Ole Emil Øyen, Kristine Reinset Øyen og Lars Myrset  FOTO: NESSET FRP

Kommunestyregruppa til Frp i Nesset og nye Molde Frp liker dårlig at deres representant i kommunestyret i Nesset stemte for mottak av bunnaske på Raudsand i møtet den 13.12.18.

Møre og Romsdal Fremskrittsparti, med Sylvi Listhaug og Frank Sve i spissen, var tidlig ute med å markere motstand mot planene om et deponi for farlig avfall på Raudsand. De har i klare ordelag sagt at de ikke ønsker at det skal etableres et slikt deponi i gruvebygda. Derfor beklager lokalpartilagene i en pressemelding det som har skjedd.

«Vi i kommunestyregruppen i Nesset FrP, og nye molde FrP vil beklage på det sterkeste til våre velgere og sympatisører at vår representant stemte for mottak av bunnaske på Raudsand på kommunestyremøte den 13/12-18. Vi vil presisere at dette ikke var i samsvar med det FrP her har kjempet for. FrP er imot deponi på Raudsand og vi vil fortsette å jobbe imot.»

…………………………………………..

https://www.driva.no/abonnent/2018/12/31/Frp-beklager-deres-ja-til-bunnaske-på-Rausand-18160854.ece

Molde Høyre henter inn Frp-representant

 • På Høyre sin valgliste til kommunevalget i Molde er en FrP-representant ført opp av nominasjonskomiteen
 • Vedkommende representerte FrP i Nesset kommunestyre så sent som torsdag 13. desember 2018
 • Representanten gikk i dette møtet imot sitt eget partiprogram i en avstemming om deponi på Raudsand
 • Få dager senere er vedkommende hentet inn av nominasjonskomiteen til Høyre sin valgliste i Molde
 • Molde Høyre gir med dette et viktig signal om hvor de står i forhold til bygging av giftdeponiet på Raudsand.
 • Raudsand blir en del av Molde kommune i 2020
 • Dagens ordførere i Molde og Nesset jobber for giftdeponiet

Ordførere i Nesset, Molde og Midsund

Det er behov for at Molde Høyre leser hva Miljødirektoratet uttaler: Miljødirektoratet: Deponi for uorganisk avfall – Raudsand uegnet

Lokal rensing av flyveaske

Bedriften OiW på Herøya har utviklet en metode for å rense flyveaske og redusere mengden som må deponeres med mer enn 80 prosent.

Pilotanlegg for Norsep-prosessen. Det arbeides nå med å bygge en fullskalaversjon på avfallsforbrenningsanlegget på Haraldrud i Oslo.

Daglig leder i OiW Susan Heldal uttaler at pilotanlegget for rensing av flyveaske leverer som forventet. Pilotanlegget ble åpnet 18. oktober av statsråd Ola Elvestuen.

Rensingen kalles Norsep-prosessen og skal foregå på forbrenningsanlegget der flyveasken oppstår. Det første fullskalaanlegget er planlagt på Haraldrud i Oslo.

De 6 største avfallsforbrenningsanleggene her i landet har tegnet intensjonsavtaler med OiW. Disse anleggene står for rundt 80% av den flyveasken som oppstår her i landet.

Det vil alltid være behov for å deponere noe, men vi i OiW ser for oss at små, lokale deponi som ikke krever lang transport av avfallet er en mye bedre løsning.

Stena Recycling med flere avvik for farlig avfall

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte inspeksjon ved Stena Recycling – Farlig avfall, Ausenfjellet den 08.02.2018. Fylkesmannen avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

 • Stena Recycling AS har mangelfulle rutiner for drift, overvåking og vedlikehold av tankanlegget
 • Stena Recycling AS sin miljørisikoanalyse for tankanlegget er mangelfull

Anmerkninger:

 • Avvikssystemet kan forbedres når det gjelder håndtering av farlig avfall
 • Beredskapsplanen kan forbedres for akutt forurensning
 • Rutiner for korrekt deklarering i avfallsdeklarering.no kan forbedres

Definisjoner:

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Funn for avvik:

 • Virksomheten har liten oversikt over teknisk tilstand for oppsamlingsbasseng/barriere rundt tankene
 • Virksomheten har ikke utarbeidet/satt kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand for tankanlegg i sitt internkontrollsystem
 • Virksomheten mangler skriftlig vedlikeholdsprogram for tankanlegget
 • Virksomheten mangler skriftlige rutiner for drift og overvåking av tankanlegget
 • Virksomheten har ikke dokumentert skriftlig at de har vurdert flere relevante aktiviteter og utstyr for tankanlegget i miljørisikoanalysen
 • Virksomheten har ikke vurdert sårbarheten konkret til miljøet for et akuttutslipp fra tankanlegget

Inspeksjonsrapport:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/12/2018.043.i.fmoa-stena-recycling-as-avd-frogner.pdf

Stena Recycling med flere avvik

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjennomførte inspeksjon ved Stena Recycling AS avd. Kristiansand den 14. februar 2018 og avdekket 1 avvik. Fylkesmannen ser alvorlig på avviket, da dette forholdet med feil deklarering av farlig avfall var avvik i forrige tilsyn 2016.

Avvik som Fylkesmannen påpeker er: Farlig avfall er deklarert feil i avfallsdeklarering.no

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ser alvorlig på avviket som ble avdekket i denne inspeksjonen.

Dette forholdet ble også tatt opp ved tilsynet 2016 og påpekt under avvik 1 i inspeksjonsrapporten datert 23.8.2016. Gjentakende avvik anses som alvorlig avvik.

Inspeksjonsrapport:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/12/3412_kontroll_2018.pdf

Tidligere omtalt avvik:

https://neitilgiftdeponi.com/2018/01/09/stena-recycling-med-svaert-alvorlig-avvik/