Molde Høyre henter inn Frp-representant

 • På Høyre sin valgliste til kommunevalget i Molde er en FrP-representant ført opp av nominasjonskomiteen
 • Vedkommende representerte FrP i Nesset kommunestyre så sent som torsdag 13. desember 2018
 • Representanten gikk i dette møtet imot sitt eget partiprogram i en avstemming om deponi på Raudsand
 • Få dager senere er vedkommende hentet inn av nominasjonskomiteen til Høyre sin valgliste i Molde
 • Molde Høyre gir med dette et viktig signal om hvor de står i forhold til bygging av giftdeponiet på Raudsand.
 • Raudsand blir en del av Molde kommune i 2020
 • Dagens ordførere i Molde og Nesset jobber for giftdeponiet

Ordførere i Nesset, Molde og Midsund

Det er behov for at Molde Høyre leser hva Miljødirektoratet uttaler: Miljødirektoratet: Deponi for uorganisk avfall – Raudsand uegnet

Lokal rensing av flyveaske

Bedriften OiW på Herøya har utviklet en metode for å rense flyveaske og redusere mengden som må deponeres med mer enn 80 prosent.

Pilotanlegg for Norsep-prosessen. Det arbeides nå med å bygge en fullskalaversjon på avfallsforbrenningsanlegget på Haraldrud i Oslo.

Daglig leder i OiW Susan Heldal uttaler at pilotanlegget for rensing av flyveaske leverer som forventet. Pilotanlegget ble åpnet 18. oktober av statsråd Ola Elvestuen.

Rensingen kalles Norsep-prosessen og skal foregå på forbrenningsanlegget der flyveasken oppstår. Det første fullskalaanlegget er planlagt på Haraldrud i Oslo.

De 6 største avfallsforbrenningsanleggene her i landet har tegnet intensjonsavtaler med OiW. Disse anleggene står for rundt 80% av den flyveasken som oppstår her i landet.

Det vil alltid være behov for å deponere noe, men vi i OiW ser for oss at små, lokale deponi som ikke krever lang transport av avfallet er en mye bedre løsning.

Stena Recycling med flere avvik for farlig avfall

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte inspeksjon ved Stena Recycling – Farlig avfall, Ausenfjellet den 08.02.2018. Fylkesmannen avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

 • Stena Recycling AS har mangelfulle rutiner for drift, overvåking og vedlikehold av tankanlegget
 • Stena Recycling AS sin miljørisikoanalyse for tankanlegget er mangelfull

Anmerkninger:

 • Avvikssystemet kan forbedres når det gjelder håndtering av farlig avfall
 • Beredskapsplanen kan forbedres for akutt forurensning
 • Rutiner for korrekt deklarering i avfallsdeklarering.no kan forbedres

Definisjoner:

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Funn for avvik:

 • Virksomheten har liten oversikt over teknisk tilstand for oppsamlingsbasseng/barriere rundt tankene
 • Virksomheten har ikke utarbeidet/satt kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand for tankanlegg i sitt internkontrollsystem
 • Virksomheten mangler skriftlig vedlikeholdsprogram for tankanlegget
 • Virksomheten mangler skriftlige rutiner for drift og overvåking av tankanlegget
 • Virksomheten har ikke dokumentert skriftlig at de har vurdert flere relevante aktiviteter og utstyr for tankanlegget i miljørisikoanalysen
 • Virksomheten har ikke vurdert sårbarheten konkret til miljøet for et akuttutslipp fra tankanlegget

Inspeksjonsrapport:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/12/2018.043.i.fmoa-stena-recycling-as-avd-frogner.pdf

Stena Recycling med flere avvik

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjennomførte inspeksjon ved Stena Recycling AS avd. Kristiansand den 14. februar 2018 og avdekket 1 avvik. Fylkesmannen ser alvorlig på avviket, da dette forholdet med feil deklarering av farlig avfall var avvik i forrige tilsyn 2016.

Avvik som Fylkesmannen påpeker er: Farlig avfall er deklarert feil i avfallsdeklarering.no

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ser alvorlig på avviket som ble avdekket i denne inspeksjonen.

Dette forholdet ble også tatt opp ved tilsynet 2016 og påpekt under avvik 1 i inspeksjonsrapporten datert 23.8.2016. Gjentakende avvik anses som alvorlig avvik.

Inspeksjonsrapport:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/12/3412_kontroll_2018.pdf

Tidligere omtalt avvik:

https://neitilgiftdeponi.com/2018/01/09/stena-recycling-med-svaert-alvorlig-avvik/

Spørsmål til ordfører i Sunndal

Spørsmål til ordfører i Sunndal vedrørende alle søknader som for tiden pågår ved den såkalte Deponisaken ved Raudsand i Nesset kommune.

Setter opp stortingslista – Sylvi Listhaug er den av kandidatene som drar flest stemmer i Møre og Romsdal, sier leder av nominasjonsnemnda, Stig-Rune Andreassen. Nå sender nominasjonsnemnda ut nytt listeforslag til lokallagene.     
      (Foto: Privat)
Stig Rune Andreassen

Det viser seg at det pågår søknader ikke bare fra Bergmesteren Raudsand AS, men også fra Veidekke Entreprenør AS med en søknad som er ute på forenklet høring akkurat nå, med kun 14 dager frist og senest innen 21/12-2018 vedrørende mellomlagring av Tunellmasse.

Dette er såkalt bunnrenskmasser fra tunneldrift.

Tidligere har Fylkesmannen i Møre og Romsdal den 08.01.2014 sendt vedlagte brev til samtlige kommuner i Møre og Romsdal om forurensing og deponering av tunnelmasser.»

«Som eit foreløpig svar vil eg påpeike at analysene klart viser at dette er ein type avfall som ikkje kan mellomlagrast eller deponerast utan særskilt løyve. Avfallet har så stort innhald av olje at det heller ikkje kan deponerast på dei tre godkjente deponia i Møre og Romsdal. Avfallet må komposterast eller behandlast på annan godkjent måte før det evt kan deponerast.»

MEN det viktigste å påpeke her, er at det fortsatt ikke er godkjent noen Reguleringsplan i dette området og dermed BØR ALLE søknader om mellomlagring/deponering avslås/utsettes inntil reguleringsplanen blir avgjort.

Ingen nabokommuner Sunndal/Tingvoll har fått varsel om denne søknad om mellomlagring.

Tingvoll kommune vil også ta opp dette med Miljødirektoratet ang høringsuttalelser og hvorfor nabokommunene ikke blir informert.

Spørsmål til ordfører

Bør Sunndal sende ut en høringsuttalelse og/ eller en påklages til Miljødirektoratet om hvorfor nabokommunene ikke er blitt informert om søknaden?
Ordfører hva mener du vi skal gjøre?

Vennlig hilsen

Stig Rune Andreassen

Nesset kommune er positiv til sorteringsanlegg og deponering av bunnaske.

Formannskapet i Nesset har ingen innvendinger mot etablering av et sorteringsanlegg for bunnaske på Raudsand. Kommunen viser til at det er «gjennomført konsekvensutredninger for mange ulike temaer«. Typiske problemstoffer for bunnaske er Klorid, Fluorid, Kobber, Antimon, Løst organisk karbon og Bly.

Vedtak i Nesset formannskap 06122018

Begrunnelsen om at det er gjennomført konsekvensutredninger (KU) for mange ulike temaer er ihvertfall riktig. Men det som også er riktig er at KU ikke behandler sorteringsanlegget for bunnaske. Vi har sett igjennom samtlige 3386 sider i 100 dokument og sorteringsanlegget er ikke omtalt.

Vedtaket viser til at «forurensningen på statens grunn må håndteres i forbindelse med salget av statens eiendom«. Det kan virke som om kommunen mener at det er positivt for salget at det etableres sorteringsanlegg for bunnaske!

I vedtaket står det: «En avklaring av spørsmålet om bunnaske er å regne som farlig avfall«. Hva kommunen mener her er komplett uforståelig.

Siden kommunen baserer vedtaket på konsekvensutredningen viser vi til en rapport i KU fra Sweco (24-Sweco-Delrapport-prosess_04072017). Sweco tar utgangspunkt i 60 000 tonn pr år. Dette er kun 15 % av hva det er søkt om.

sweco1

Sweco uttaler i samme rapport om typiske problemstoffer for bunnaske: Klorid, Fluorid, Kobber, Antimon, Løst organisk karbon og Bly.

sweco2

I formannskapet kom et forslag om å ikke tillate bunnaske i deponiet, dette forslaget falt med tre mot fire stemmer.

Tidligere innlegg:

“Hemmelig” søknad om mobilt gjenvinningsanlegg for aske

Søknad om deponering av farlig avfall

 

 

Rådmannen i Nesset kommune vil ikke støtte samarbeid om opprydding på Raudsand

Rådmannen i Nesset kommune viser tydelig at de ikke ønsker hjelp med oppryddingen på Raudsand. Kommunen henviser til at de skal være objektive og nøytrale men støtter Veidekke og Bergmesteren Raudsand økonomisk med å utvikle det planlagte giftdeponiet.   

krg
Fra søknaden fra Miljøvernforbundet om støtte

Rådmannen innstiller på å avslå søknaden om støtte til en tverrpolitisk og tverrfaglig gruppe for opprydding på Raudsand. Grunngivingen fra rådmannen er «at det ikke vil være riktig å gi en slik støtte. Dette med tanke på den objektive og nøytrale rollen en kommune skal ha.»

I forrige formannskapsmøte vedtok kommunen etter forslag fra rådmannen å støtte et selskap eid av Veidekke, Bergmesteren Raudsand, Langset og Nesset vekst. I sakspapirene i tildelingen vises det til «målsetning om å utvikle næringer knyttet til det planlagte gjenvinningsanlegget på Raudsand».

Saken behandles på torsdag i formannskapet og vi forventer en støtte til opprettelse av kontroll- og ressursgruppe. Ordføreren er positiv til tiltaket i følge avisartikler.