– Forsøker å hemmeligholde

Norges Miljøvernforbund (NMF) mener Miljødirektoratet forsøkte å skjule dokumenter og slik hemmeligholde høringen rundt Veidekkes søknad om å få mellomlagre 30.000 tonn lettere forurenset masse på Raudsand.

kritisk: Norges Miljøvernforbund med Kurt Oddekalv i spisse, krever ny høring i saken som gjelder tillatelse til å mellomlagre lettere forurensede masser på Raudsand. 
    
      (Foto: Sigmund Tjelle)

 Norges Miljøvernforbund med Kurt Oddekalv i spissen, krever ny høring i saken som gjelder tillatelse til å mellomlagre lettere forurensede masser på Raudsand.  FOTO: SIGMUND TJELLE

I et brev til Miljødirektoratet påklages beslutningen om å gi tillatelse til mellomlagring av lettere forurenset masse på Raudsand.

Krever full opprydning

Det er leder Kurt Oddekalv i Mijøvernforbundet som har skrevet under brevet der det kreves at det blir utført full opprydning av det de mener er farlig avfall. Miljøvernforbundet mener det ikke er akseptabelt at Veidekke Entreprenør AS i samarbeid med Miljødirektoratet og Nesset kommune vurderer å skjule det de mener er farlig avfall i møllestøvsekkene med et lag med pukk.

Vil ha tillatelse opphevet

NMF er ikke fornøyd med den forenkla høringen som Miljødirektoratet har hatt på Veidekkes søknad om å få mellomlagre lettere forurenset masse. Det anmodes om at klageinstansen opphever Miljødirektoratets tillatelse til mellomlagring.

«Det må forventes at miljøvernmyndighetene i Norge kjører en normal høring, der også berørte parter, tilgrensende naboer, nabokommuner og andre interessenter får mulighet til å uttale seg. Etter NMF sin oppfatning er det uheldig og udemokratisk at Miljødirektoratet tilsynelatende har forsøkt å skjule denne høringen for berørte parter i nærområdet slik at disse ikke har hatt mulighet til å uttale seg før Miljødirektoratet fattet sitt vedtak. Før det kan aksepteres ytterlige deponering av avfall og masser på Raudsand, så må det ryddes i eksisterende forurensing i området. Det burde vært gjort for mange år siden,» skriver Miljøvernforbundet i brevet.

………………………………………………….

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/2019/01/31/%E2%80%93-Fors%C3%B8ker-%C3%A5-hemmeligholde-18381217.ece

Vil dumpe stein i sjøen

Veidekke Entreprenør AS søkjer om løyve til å dumpe ca. 100 tonn sprengstein på sjøbotnen utenfor Raudsand.

TEST: Dumpinga er planlagt gjort frå lekter til 42 meters djup, like utanfor Bergmesterens anlegg ved fjorden på Raudsand. 
    
      (Foto: Øyvind Leren)

TEST:Dumpinga er planlagt gjort frå lekter til 42 meters djup, like utanfor Bergmesterens anlegg ved fjorden på Raudsand.  FOTO: ØYVIND LEREN

Det er Fylkesmannen i Møre og Romsdal som opplyser dette. Pilotprosjektet skal gjennomførast for å undersøke kva effektar dumping vil ha på sedimenta i området i forkant av ei planlagt etablering av ei større sjøfylling.

Om lag 10 kvadratmeter med sjøbotn ventast å bli påverka av pilotforsøket, som er planlagt utført i februar eller mars 2019 med ei varigheit på ein dag.

Pilotforsøk

Veidekke viser til at det i planen for nytt nasjonalt anlegg for behandling av farleg uorganisk avfall, inngår bygging av ei stor sjøfylling.

……………………………..

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/01/30/Vil-dumpe-stein-i-sj%C3%B8en-18348774.ece

Veidekke varsles om tvangsmulkt på kr 300 000

Miljødirektoratet med ny frist for avslutning av deponi 1.  «Deponiet skal bygges opp slik at det får tilstrekkelig helning og flukter med bergskjæringene rundt».

Bildet viser at deponiet ikke «flukter med bergskjæringene». Foto Veidekke

I et brev fra Miljødirektoratet (MDIR) sendt 18. januar 2019 til Veidekke settes det en ny frist for avslutning av Deponi 1. Den nye fristen er 1. mars 2019.

Årsaken er at Veidekke avsluttet deponiet uten tilstrekkelig helning og at det ikke flukter med bergskjæringene. Helningen på deponiet må justeres for å lede bort vann.

Det skal etableres en ny såkalt hulkil oppå den gamle hulkilen. Den gamle var dårlig «dokumentert».

Kanalene for gassen fra deponiet er tett og for å slippe ut gassen skal det lages «lufterør» ned til kanalene.

 • Ny frist for å avslutte deponiet er 1.mars 2019
 • Sluttrapport sendes innen 1.april 2019
 • Tvangsmulkt på kr. 300 000 hvis Miljødirektoratet ikke har mottatt sluttrapport 3 uker etter vedtak

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/01/20190118-mdir-varsel-om-tvangsmulkt.pdf

Ut mot hets og hardere debattklima

Mellvin Steinsvoll mener debattklimaet i deponisaka «går over alle støvleskaft», og at folk på begge sider nå må besinne seg.

PROTESTERER: Mellvin Steinsvoll har sett debatten hardne til, og ber folk på begge sider bruke folkeskikk i deponidebatten i Nesset. Bildet er tatt i en annen anledning. FOTO: RICHARD NERGAARD 
    
      (Foto: Richard Nergaard)

Mellvin Steinsvoll har sett debatten hardne til, og ber folk på begge sider bruke folkeskikk i deponidebatten i Nesset. Bildet er tatt i en annen anledning. FOTO: RICHARD NERGAARD

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/01/28/Ut-mot-hets-og-hardere-debattklima-18334090.ece

https://www.driva.no/nyheter/2019/01/28/Ut-mot-hets-og-hardere-debattklima-18334934.ece

Molde kommune har ikke noen oppfatning om planene på Raudsand

Klimafestivalen §112 – utdrag fra paneldebatt

Spørsmål til ordføreren i Molde:
Hvordan kan Molde kommune snakke om miljø og miljøarbeid uten å ta innover seg alvorsgraden ved et eventuelt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand, Nesset?
Er planene i konflikt med å kalle seg en miljøkommune?
– Molde kommune har ikke noen oppfatning om planene på Raudsand.
– Ordføreren syntes KU og ROS analyse var et imponerende arbeid men ser at fagfolkene mener det er klare mangler.
– Molde kommune vil ikke være aktiv i saken – men vil følge nøye med.

Paneldebatt med temaet: «Grønn omstilling i nye Molde – offentlige og private klimatiltak som monner»

Kilde: Panorama HiM

Oddekalv i møte med oppdragsgiveren

Kurt Oddekalv hadde onsdag møte med kommuneledelsen i Tingvoll.

UTENFOR: Skissen viser at det omsøkte området er altfor lite i forhold til behovet for lagerhaller, mener Tingvoll kommune og NMF. Fra venstre Trygve W. Moxness (NMF), Milly Bente Nørsett, Kurt Oddekalv og Per Gunnar Løset.

UTENFOR: Skissen viser at det omsøkte området er altfor lite i forhold til behovet for lagerhaller, mener Tingvoll kommune og NMF. Fra venstre Trygve W. Moxness (NMF), Milly Bente Nørsett, Kurt Oddekalv og Per Gunnar Løset.

…………………………………………………

Utenfor området

På ordførerens kontor lå også en kartskisse over det området som søkes regulert, og som kommunen i sommer ga innsigelse på.

Den viser at det i et langsiktig perspektiv er behov for en fjellhall per år i 50–90 år. Da blir det regulerte området for lite. En framtidig utvidelse i 50 år strekker seg om lag 3.750 meter ut fra regulert område.

– Og vi vet ikke hvordan grunnen er, sier Per Gunnar Løset.

Likeså mener Tingvoll at hensynsområdet for brann og eksplosjoner er for snevert tegnet. De mener det også strekker seg inn i en flik av Gjemnes.

……………………………………

(pluss-artikkel)

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/tingvoll/oddekalv-i-mote-med-oppdragsgiveren/s/5-5-141056