Veidekke varsles om tvangsmulkt på kr 300 000

Miljødirektoratet med ny frist for avslutning av deponi 1.  «Deponiet skal bygges opp slik at det får tilstrekkelig helning og flukter med bergskjæringene rundt».

Bildet viser at deponiet ikke «flukter med bergskjæringene». Foto Veidekke

I et brev fra Miljødirektoratet (MDIR) sendt 18. januar 2019 til Veidekke settes det en ny frist for avslutning av Deponi 1. Den nye fristen er 1. mars 2019.

Årsaken er at Veidekke avsluttet deponiet uten tilstrekkelig helning og at det ikke flukter med bergskjæringene. Helningen på deponiet må justeres for å lede bort vann.

Det skal etableres en ny såkalt hulkil oppå den gamle hulkilen. Den gamle var dårlig «dokumentert».

Kanalene for gassen fra deponiet er tett og for å slippe ut gassen skal det lages «lufterør» ned til kanalene.

  • Ny frist for å avslutte deponiet er 1.mars 2019
  • Sluttrapport sendes innen 1.april 2019
  • Tvangsmulkt på kr. 300 000 hvis Miljødirektoratet ikke har mottatt sluttrapport 3 uker etter vedtak

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/01/20190118-mdir-varsel-om-tvangsmulkt.pdf

Molde kommune har ikke noen oppfatning om planene på Raudsand

Klimafestivalen §112 – utdrag fra paneldebatt

Spørsmål til ordføreren i Molde:
Hvordan kan Molde kommune snakke om miljø og miljøarbeid uten å ta innover seg alvorsgraden ved et eventuelt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand, Nesset?
Er planene i konflikt med å kalle seg en miljøkommune?
– Molde kommune har ikke noen oppfatning om planene på Raudsand.
– Ordføreren syntes KU og ROS analyse var et imponerende arbeid men ser at fagfolkene mener det er klare mangler.
– Molde kommune vil ikke være aktiv i saken – men vil følge nøye med.

Paneldebatt med temaet: «Grønn omstilling i nye Molde – offentlige og private klimatiltak som monner»

Kilde: Panorama HiM

Enorme deponi (video)

Veidekke planlegger enorme deponi på Raudsand. Deponi 4 er alene på 300 mål. Dette kommer i tillegg til fjellhallene og giftdeponiet. Avfall fra hele Europa skal til Raudsand.

Nesset kommune hører ikke på Miljødirektoratet

Ifølge opplysninger fra Miljødirektoratet var Nesset kommune i Oslo 9. november 2018 for å orienteres om Miljødirektoratets vurdering av deponiet på Raudsand. Fra kommunen møtte rådmannen, miljøvernleder og en oppmålingsingeniør. Som vanlig er det ikke skrevet referat fra møtet.

3 uker etter møtet sendte miljøvernlederen en oppsummering av møtet. Denne mailen finnes som vanlig ikke på kommunens postliste. Kommunen er pliktig å journalføre dokumenter etter arkivforskriften og offentlighetsloven.

Etter denne orienteringen fra direktoratet uttalte miljøvernlederen til Romsdals Budstikke at de «ikke har noen dialog med direktoratet» og at de «ser på KU fra tiltakshaver (BMR/Veidekke) som tilstrekkelig».

Ordfører og politikere som ser bort fra direktoratets uttalelser er ikke så uvanlig. Men at administrasjonen med rådmannen og miljøvernlederen i spissen hopper over direktoratets uttalelser er skremmende.