«Bit for bit»-taktikken på Raudsand er uakseptabel

Tingvoll kommune har nå levert en formell protest mot mellomlagring av «bunnrenskmasser fra tunneldrift» på Raudsand i påvente av en permanent tillatelse til deponering.

Det skjer etter at kommunestyret i sitt siste møte før jul så seg irritert og provosert over at det stadig vekk popper opp nye søknader om lagring av det som kan være forurenset masse på Raudsand, rett over fjorden for øko-kommunen Tingvoll.

Det var Veidekke Entreprenør AS som hadde søkt. Miljødirektoratet var innstilt på å si ja, gikk det fram av et brev som noen få utvalgte høringsparter mottok.

Nabokommunene Tingvoll, Gjemnes og Sunndal var ikke blant mottakerne. Dette selv om all avrenning går til Tingvoll-/Sunndalsfjorden og Gjemnes kommune har grense til det aktuelle lagringsområdet.

At ikke nabokommunene fikk sjansen til å uttale seg, mener Tingvoll kommune er feil. Derfor velger de å avgi høringsuttale til Miljødirektoratet uten å være spurt, men etter å ha fått forskjøvet høringsfristen til 4. januar.

I brevet vises det bl.a. til at reguleringsplana for deponiområdet på Raudsand fortsatt er under behandling. Utfallet er usikkert så lenge det foreligger en rekke innsigelser, bl.a. fra Tingvoll, Gjemnes og Sunndal.

Videre vises til at de tre kommunene er positive til opprydding av møllestøvdeponiet, men er sterkt imot at det gjøres med tilførsel av store mengder masse av ulik forurensningsgrad.

Tolkes som ja til deponi

Den aktuelle søknaden gjelder 30.000 tonn lettere forurenset masse, en mengde som omtrent tilsvarer møllestøvet som allerede ligger i deponiet.

– Dersom det nå gis tillatelse til mellomlagring kan det tolkes som at forurensningsmyndigheten forskutterer et positivt vedtak av en større reguleringsplan for området, skriver Tingvoll-rådmann Odd-Arild Bugge.

Et annet sted i brevet skriver han at det er høyst uheldig at det på nåværende tidspunkt gis tillatelser som åpner for at tiltakshaverne gjør investeringer i tiltak som etter kommunens oppfatning ikke kan bli godkjent.

«Bit for bit»-taktikk

– Tiltakshaverne vil utvilsomt bruke enhver gitt tillatelse som argument for at reguleringsplan må godkjennes, og derved legge enda større press på Nesset kommune som planmyndighet. En slik «bit for bit»-taktikk som det nå legges opp til fra tiltakshaverne er uakseptabel, mener Bugge.

Han legger til at Miljødirektoratet ikke bør bidra til å forsterke denne utviklingen ytterligere og må derfor avslå søknaden på prinsipielt grunnlag. I en omfattende og viktig sak som dette, med potensial for store negative konsekvenser for området, er det ifølge Bugge ikke akseptabelt at kortsiktige økonomiske vurderinger tillegges avgjørende vekt.

https://www.tk.no/nyheter/tingvoll/raudsand-deponi/bit-for-bit-taktikken-pa-raudsand-er-uakseptabel/s/5-51-579820