Deponimotstander listetopp for FrP

Deponimotstanderen Ivar Henning Trælvik er listetopp på Fremskrittspartiets liste til kommunevalget i Gjemnes.

Ivar Henning Trælvik topper kommunevalgslista til Gjemnes fremskrittsparti.

Ivar Henning Trælvik topper kommunevalgslista til Gjemnes fremskrittsparti. Foto: Arkivbilde: Kjell Ove Holsbøvåg

Trælvik har tidligere snudd i den såkalte deponisaka, og beklaget at han først gikk inn for å deponere farlig uorganisk avfall på Raudsand. Trælvik flyttet til Angvik og det førte blant annet til at den nye Frp-representanten som rykket opp i Nesset kommunestyre brøt med resten av Frp-gruppa og sørget for et knapt flertall, 11 mot 10 stemmer, i desembermøtet i fjor for at Bergmesteren skulle få motta bunnaske på Raudsand.

https://www.tk.no/nyhet/gjemnes/politikk/innflytter-topper-frp-liste-innstilt-pa-at-gjemnes-skal-fortsette-som-egen-kommune/s/5-51-606362

Bygging av fjellhaller for deponering av importert avfall er ikke godkjent av EU

 • Nesset kommune svarer ikke på mangler i Veidekke’s oppsummering av høring.
 • Kommunen har ikke svart på vår henvendelse en måned etter vår etterlysning.
 • I henhold til forvaltningsloven $11a skal kommunen svare innen en måned.
 • Det er heller ikke sendt bekreftelse på mottatt mail noe kommunen etter eForvaltningsforskriften $6 er pålagt.

Nei til Giftdeponi sendte inn svar på høring den 1. juni 2018. Her var ett av seks moment «Det er usannsynlig at det uorganiske avfallet kan importeres». Som bakgrunnsmateriale viste vi til disse to artiklene i et vedlegg til høringssvaret:

https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2017/06/30/import-av-flygeaske/

https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2017/12/03/import-av-flygeaske-del-2/

I konsekvensutredningen (KU) er det et notat fra Sweco. Sweco-notatet som er hentet fra KU finnes her: https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2017/12/8-sweco-notat-vurdering-av-r-status.pdf

Utdrag fra Sweco’s vurdering i KU

Grunngivingen vår baserer seg også på «Mepex Consult AS for Miljødirektoratet 2016 – Framtidige mengder uorganisk farlig avfall» og Miljøstyrelsen i Danmark 7. juli 2015 – Røggasrensningsaffald (RGA) – Klassificering af neutraliseringsprocessen på Langøya.

Utfordringen med import av farlig avfall for deponering i fjellhaller bygd for formålet er påpekt og problematisert gjentatte ganger, og det er useriøst at KU ikke behandler dette grundigere. De har heller ikke vært i kontakt med Miljøstyrelsen i Danmark eller Naturvårdsverket i Sverige om temaet.

Håndteringen av import og eksport av avfall er underlagt flere internasjonale avtaler. Den mest overordnede er Basel-konvensjonen, som er implementert i EUs lovverk gjennom EUs forordning 1013/2006 I Norge er EUs forordning om eksport av avfall implementert gjennom avfallsforskriften kapittel 13.

Det er ikke kommet troverdige uttalelser som motbeviser at import av flygeaske vil godkjennes for deponi på Raudsand, ihvertfall ikke uten syre fra Kronos Titan.

I Veidekkes «merknad til høringsuttalelser» er ikke problemstillingen om import nevnt. Det føyer seg inn i rekken når Veidekke unngår å besvare problemstillinger. Hvorfor Nesset kommune gjennomfører høring når de ikke vil behandle høringsuttalelser er bekymringsfullt. Når de i tillegg ikke svarer på mail som de er forpliktet til etter Forvaltningsloven er det useriøst.

Hva gjør en miljøvernleder

En miljøvernleder skal koordinere og inspirere miljøvernarbeidet i kommunen. Stillingen er tillagt en rolle som pådriver, veileder og saksbehandler innen naturforvaltning, vilt- og innlandsfiskeforvaltning, friluftsliv, akvakultur, forurensning m.m. I praksis utgjør behandling av forurensningssaker etter forurensningsloven en betydelig del av jobben. Ellers er generell viltforvaltning og miljørelaterte innspill i plansaker oppgaver som man kan bruke mye tid på. Miljøvernlederen er også sekretær for viltnemda i kommunen.

Kilde: https://studenttorget.no/index.php?yrkesid=24

Nesset kommune:

Miljøvernleder har viltforvaltning/naturforvaltning 50 % stilling: Tilretteleggingstiltak innenfor friluftsliv, vassdragsforvaltning – vilkårsrevisjon, motorferdsel i utmark og viltforvaltning som sine saksområder innenfor naturforvaltning. H an er også møtesekretær og saksbehandler for Miljøfondet.

Kilde: Kartleggingsrapport Nye Molde kommune

Politikk, mer enn teknologi

OiWs renser nå flygeaske, men poengterer at deponispørsmålet handler mer om politikk enn teknologi.

PORSGRUNN/ MOLDE: – Det går veldig bra, helt etter planen. Vi er klare for fullskala, det blir på Haraldsrud i Oslo fra 2021, sier Susan Heldal, daglig leder for OiW i Porsgrunn.

Pilot

Bedriften, som også har samarbeidende avdeling i Molde, har nå hatt piloten i Porsgrunn i gang siden i høst. Det var klima- og miljøminister Ola Elvestuen som sto for åpningen.

OiWs metode har som mål å rense flygeaske fra forbrenningsanlegg, denne er i utgangspunktet farlig avfall. Ved å skille ut metall fra flygeasken, skal både metall- og askerester kunne resirkuleres.

På lokale anlegg

– Med vår metode vil vi resirkulere alt og unngå å deponere, forklarte Jan Gregor Høydahl Sørli til Romsdals Budstikke. Han og Helldal poengterer at OiWs renseteknologi kan brukes ute på lokale anlegg, noe som er gunstig både for miljø og økonomi.

– For anleggene blir det rimeligere, siden de slipper store kostnader med transport og behandling. De vil også tjene på verdier som hentes ut, poengterer Heldal.

– Men kan teknologien eliminere behovet for deponi?

– Om tilgjengelig teknologi blir tatt i bruk, er det mulig. Men med i dette bildet er også importen av store mengder avfall. Så dette handler nok mer om politikk enn om teknologi, sier Heldal.

Artikkel i papiravisa til Romsdals Budstikke av Anita Vingen

Ber kommunene trekke innsigelser til reguleringsplan på deponi for farlig avfall

Nesset ber seks kommuner og fylkeskommunen trekke sine innsigelser til reguleringsplanen i forbindelse med mulig etablering av deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand.

Nesset ber kommunene trekke sine innsigelser til reguleringsplan Bergmesteren Raudsand.

Nesset ber kommunene trekke sine innsigelser til reguleringsplan Bergmesteren Raudsand.

I brevet som er sendt kommunene Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa, Sunndal og Tingvoll, samt Møre og Romsdal fylkeskommune, vises det blant annet til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har trukket sine innsigelser.

– Revidert planforslag omfatter nå hensynssoner for ras, skred, flodbølge, flomfare, brann og eksplosjonsfare, heter det i brevet fra Nesset kommune.

Nesset ønsker en tilbakemelding helst innen tre uker på om kommunene og fylkeskommunen trekker sine innsigelser. Deretter skal saken behandles av Nesset kommune. Deretter kan det bli megling mellom Nesset og de berørte kommuner, før det eventuelt blir opp til departementet å avgjøre om reguleringsplanen blir godkjent eller ikke.

Her er brevet fra Nesset til kommunene der innsigelsene blir kommentert.

https://www.tk.no/nyheter/nesset/raudsand-deponi/ber-kommunene-trekke-innsigelser-til-reguleringsplan-pa-deponi-for-farlig-avfall/s/5-51-605800

Teknologi vil ta bort behovet for deponi

Nye teknologiske løysingar vil kunne eliminere behovet for deponi. Det meiner Steinar Reiten, som med Stortingets næringskomité nyleg besøkte pilotanlegg for reinsing av farleg avfall.

RAUDSAND: KrF-politikar Steinar Reiten er sterkt i mot planane om deponi for farleg avfall på Raudsand. Han meiner teknologi vil fjerne behovet for deponi. FOTO: ØYVIND LEREN 
    
      (Foto: Oivind Leren)

KrF-politikar Steinar Reiten er sterkt i mot planane om deponi for farleg avfall på Raudsand. Han meiner teknologi vil fjerne behovet for deponi. FOTO: ØYVIND LEREN

Eg støttar Pål Farstad i synet på at det ikkje treng å bli deponi for farleg avfall verken på Raudsand eller i Brevik. I løpet av 5–10 år vil forsking og teknologi gjere det muleg å bearbeide farleg avfall til ufarleg avfall, seier Steinar Reiten, stortingsrepresentant for Møre og Romsdal KrF og medlem av Stortingets næringskomité.

– Har sine ord i behald

Nyleg var komiteen på rundtur i Grenlandsområdet, og besøkte mellom anna bedrifta OiW, som no er i gang med eit pilotprosjekt der flygeaske frå avfallsanlegg vert reinsa.

– Forskinga dei gjer der er veldig spennande, den kan føre fram til at avfall som flygeaske, som i dag er farleg avfall, kan reinsast. Da har vi den andre store komponenten igjen, nemleg syre. Andre land har allereie krav om reinsing av syra, dette er muleg. Så Pål har nok sine ord i behald; i løpet av få år kan vi klare å løyse dette på andre måtar enn ved deponi, seier Reiten.

– Meiner du at behovet for deponi da vil falle bort?

– På litt sikt kan det bli situasjonen, ja. Eg håper det, så vil diskusjonen som pågår no, falle død. Føresetnaden er at ein får til ei kommersialisering, at reinsinga vert del av den sirkulære økonomien. Her vert det ei viktig oppgåve for både meg og Pål Farstad å stå på for å få midlar til forskinga på området, seier Reiten.

– Men tida er vel knapp, dagens deponi på Langøya er snart fullt?

– Forskinga pågår for fullt, snart skal ein i gang med utprøving på anlegget på Haraldrud i Oslo, då vil ein få vite meir. Men enno er det mange uavklarte spørsmål, men eg håper og trur at ein kan finne løysingar som gjer det muleg å løyse dette utan deponi, seier Reiten.

Lokal skepsis

Og poengterer at KrF uansett er imot Raudsand som lokalitet:

– Vi har gått til val på at vi ikkje vil ha deponi i Møre og Romsdal, og det står vi på.

– Bergmesteren har også planar om reinseanlegg, med Stenas Halosep-metode?

– Ja, det er bra at fleire forskar på dette, men Raudsand er feil stad. Det aller meste av det norske avfallet vert produsert på Austlandet, da vert det eit heilt feil konsept å frakte det halve norskekysten rundt. Dette i tillegg til den betydelege miljøproblematikken på Raudsand. Må ein ha fjellhallar, så kan det skje kor som helst i landet.

– Men Nesset kommune treng arbeidsplassar, og har uttrykt seg positivt?

– Deler av Nesset er positive, dette er ikkje eintydig. Våre folk, og mange andre, er skeptiske, seier Reiten.

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/02/25/%E2%80%93-Teknologi-vil-ta-bort-behovet-for-deponi-18543911.ece

https://www.driva.no/nyheter/2019/02/26/%E2%80%93-Teknologi-vil-ta-bort-behovet-for-deponi-18546268.ece

Bergmesteren Raudsand: – Det vil uansett være behov for deponi

Bergmesteren og samarbeidspartnere har ikke fått signal om endringer ut fra ny teknologi, og går ut fra at det er behov for deponi – om enn mindre.

 

– Regjeringen har gitt signal om at det er ønskelig å gå fra lineær økonomi til sirkulær økonomi, dette er gjenvinningsanlegget på Raudsand tuftet på. Andre signal har vi ikke fått, sier John Strand, styreleder i Bergmesteren Raudsand AS.

– Behov for deponi

– Vi mener det er et klart behov for deponi. Vi ser ikke at man kan rense asken så mye at restasken kan brukes til nye produkt i Norge. Dermed vil man ha behov for deponi, men kanskje enklere deponi enn vi har tenkt å bygge på Raudsand. Uten renset flygeaske, tar oppfyllingen lengre tid, men behovet er der. Vi vil ha behov for fjellhallene til annet farlig avfall, sier Strand.

………………………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/02/25/Bergmesteren-Raudsand-%E2%80%93-Det-vil-uansett-v%C3%A6re-behov-for-deponi-18543912.ece

https://www.driva.no/_incoming/2019/02/26/Bergmesteren-Raudsand-%E2%80%93-Det-vil-uansett-v%C3%A6re-behov-for-deponi-18546365.ece