Bygging av fjellhaller for deponering av importert avfall er ikke godkjent av EU

  • Nesset kommune svarer ikke på mangler i Veidekke’s oppsummering av høring.
  • Kommunen har ikke svart på vår henvendelse en måned etter vår etterlysning.
  • I henhold til forvaltningsloven $11a skal kommunen svare innen en måned.
  • Det er heller ikke sendt bekreftelse på mottatt mail noe kommunen etter eForvaltningsforskriften $6 er pålagt.

Nei til Giftdeponi sendte inn svar på høring den 1. juni 2018. Her var ett av seks moment «Det er usannsynlig at det uorganiske avfallet kan importeres». Som bakgrunnsmateriale viste vi til disse to artiklene i et vedlegg til høringssvaret:

https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2017/06/30/import-av-flygeaske/

https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2017/12/03/import-av-flygeaske-del-2/

I konsekvensutredningen (KU) er det et notat fra Sweco. Sweco-notatet som er hentet fra KU finnes her: https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2017/12/8-sweco-notat-vurdering-av-r-status.pdf

Utdrag fra Sweco’s vurdering i KU

Grunngivingen vår baserer seg også på «Mepex Consult AS for Miljødirektoratet 2016 – Framtidige mengder uorganisk farlig avfall» og Miljøstyrelsen i Danmark 7. juli 2015 – Røggasrensningsaffald (RGA) – Klassificering af neutraliseringsprocessen på Langøya.

Utfordringen med import av farlig avfall for deponering i fjellhaller bygd for formålet er påpekt og problematisert gjentatte ganger, og det er useriøst at KU ikke behandler dette grundigere. De har heller ikke vært i kontakt med Miljøstyrelsen i Danmark eller Naturvårdsverket i Sverige om temaet.

Håndteringen av import og eksport av avfall er underlagt flere internasjonale avtaler. Den mest overordnede er Basel-konvensjonen, som er implementert i EUs lovverk gjennom EUs forordning 1013/2006 I Norge er EUs forordning om eksport av avfall implementert gjennom avfallsforskriften kapittel 13.

Det er ikke kommet troverdige uttalelser som motbeviser at import av flygeaske vil godkjennes for deponi på Raudsand, ihvertfall ikke uten syre fra Kronos Titan.

I Veidekkes «merknad til høringsuttalelser» er ikke problemstillingen om import nevnt. Det føyer seg inn i rekken når Veidekke unngår å besvare problemstillinger. Hvorfor Nesset kommune gjennomfører høring når de ikke vil behandle høringsuttalelser er bekymringsfullt. Når de i tillegg ikke svarer på mail som de er forpliktet til etter Forvaltningsloven er det useriøst.

Hva gjør en miljøvernleder

En miljøvernleder skal koordinere og inspirere miljøvernarbeidet i kommunen. Stillingen er tillagt en rolle som pådriver, veileder og saksbehandler innen naturforvaltning, vilt- og innlandsfiskeforvaltning, friluftsliv, akvakultur, forurensning m.m. I praksis utgjør behandling av forurensningssaker etter forurensningsloven en betydelig del av jobben. Ellers er generell viltforvaltning og miljørelaterte innspill i plansaker oppgaver som man kan bruke mye tid på. Miljøvernlederen er også sekretær for viltnemda i kommunen.

Kilde: https://studenttorget.no/index.php?yrkesid=24

Nesset kommune:

Miljøvernleder har viltforvaltning/naturforvaltning 50 % stilling: Tilretteleggingstiltak innenfor friluftsliv, vassdragsforvaltning – vilkårsrevisjon, motorferdsel i utmark og viltforvaltning som sine saksområder innenfor naturforvaltning. H an er også møtesekretær og saksbehandler for Miljøfondet.

Kilde: Kartleggingsrapport Nye Molde kommune

Minister Elvestuen feilinformerer Stortinget

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har feilinformert Stortinget om deponi på Raudsand. Ministeren har besvart flere spørsmål om at deponiet kun bestårav møllestøv. Dette er beviselig feil.

spørsmål fra Else-May Botten i april 2018 svarte ministeren at det i deponiet kun er lagret møllestøv som er definert som ordinært avfall.

Svaret fra ministeren:

Ministeren skriver at det kun er møllestøv i deponiet og at det er ordinært avfall.

spørsmål fra Sylvi Listhaug i juni 2018 svarer også ministeren at det kun er møllestøv i deponiet (det såkalte deponi 2). Her føyer ministeren til at det ikke dannes gass av avfallet.

Svaret fra ministeren:

Ministeren skriver her at det kun er møllestøv og at det er ordinært avfall. Ministeren tilføyer at «nyere undersøkelser konkluderer med at det ikke er reaktivt på samme måte som saltslagg og at det ikke dannes gass«.

Det ser ut for at departement og Miljødirektorat kun baserer seg på driftssøknad og miljørisikovurdering utarbeidet av Norconsult og ikke har lest Multiconsult rapporten fra 2013. I et leserinnlegg fra 2019 bekrefter Veidekke at de er kjent med at deponiet inneholder saltslagg.

Det er påvist annet avfall i deponiet som inneholder fluorid, ammonium og fosfor. Disse stoffene skulle ikke være tilstede hvis det bare var møllestøv. Veidekke bekrefter saltslagg i deponiet. Dette beviser at Klima og miljøministeren feilinformerer Stortinget.

Link til rapporten: Multiconsult 2013 avslutningsplan

Artikkel «Hvilket avfall finnes under sekkene?«

Hvor lite vannglass trenger man for å ufarliggjøre farlig avfall?

For å vise hvor lite møllestøv som er undersøkt har vi målt opp mengden i et vannglass og viser mengden i et bilde. Eplet er kun for illustrasjon.

Veidekke har søkt om å lage deponi på Raudsand og kjøper tjenester fra Norconsult. Det er jobbet med å omdefinere avfallet til ordinært avfall. I den forbindelse har de undersøkt 211 gram fra en sekk. Totalt er det 30 000 – 40 000 tonn deponert.

Mengden som er undersøkt er 211 gram

I et leserinnlegg bekrefter Veidekke at de er kjent med at det også er saltslagg i deponiet. Det er uansvarlig at dette er utelatt i driftssøknaden og i miljørisikovurderingen. Testene som Multiconsult publiserte i 2013 dokumenterte annet avfall enn møllestøv. Disse testene viser at det må være store mengder annet avfall.

Saltslagg er farlig avfall fra aluminiumsproduksjon og består i hovedsak av aluminiumoksid, salt og metallisk aluminium. I tillegg til aluminiumoksid kan det være noen mindre andeler andre metalloksider, herunder kobberoksider, nikkeloksider, sinkoksider og jernoksider. Saltslagget kan også inneholde mindre mengder bly.

Møllestøvet er avfall som ikke er reaktivt på samme måte som saltslagg og gass dannes ikke.

Avfallet var i 2005 tillatt deponert av SFT. Problemet oppstår når farlig avfall omdefineres til ordinært avfall for å forenkle den videre tildekkingen. Ved å påstå at avfallet er møllestøv kan det tildekkes uten å ta hensyn til gassutvikling. Dette er ikke mulig når det er saltslagg som kan utvikle gass.

Artikkelen bygger på tidligere innlegg «Hvilket avfall finnes under sekkene?«.

(Innholdet i vannglasset er sand med samme tetthet som møllestøv)

Veidekke vil dumpe stein i Norskehavet

Veidekke sliter med å finne koordinatene hvor de skal dumpe 100 tonn stein i pilotprosjektet sitt.

Veidekke oppgir koordinatene for dumping til å være UTM32  x 6987250 og UTM32 y 150206. Dette er en kartposisjon som ikke finnes men ved å bytte om på x og y verdien finner vi en posisjon. Denne posisjonen er 170 km nordvest av Stadt og over 300 km fra Raudsand.  Havdybden er over 800 meter.

Dette føyer seg inn i rekken av feil fra Veidekke, det kan også stilles spørsmål med hvorfor Fylkesmannen ikke oppdager feilen.

Hvilket avfall finnes under sekkene?

I en rapport fra 2013 finnes det opplysninger om ukjent avfall under sekkene i deponi 2. Dette har frem til nå vært ukjent informasjon.


Hvilket avfall er deponert under sekkene?

I en rapport fra Multiconsult i 2013 opplyses det at deponi 2 inneholder annet avfall i tillegg til de såkalte møllestøvsekkene. Rapporten er bestilt av Bergmesteren Raudsand ved Harald Storvik og har navnet «Plan for lukning og etterdrift – Deponi 2».

Overskrift på rapport fra 22. april 2013

I rapporten står det at prøvene inneholder «fluorid, ammonium og fosfor». Videre står det: «Dette skulle ikke vært til stede dersom prøven bare er påvirket av møllestøv».

I en oppsummering står det «en indikasjon på at det er deponert andre typer avfall – produksjonsavfall tilsvarende det som er lagt i deponi 1 – under møllestøvet».

Utdrag fra rapport som beskriver annet avfall enn møllestøv i deponi 2

Senere tok Norconsult over arbeidet og utarbeidet i 2016 en driftssøknad med tilhørende miljørisikovurdering som ble sendt på høring. Norconsult utelater opplysningene fra Multiconsult om annet avfall under møllestøvsekkene.

Disse opplysningene må føre til en nøye gjennomgang av hvilket avfall som finnes i deponiet før videre behandling av reguleringsplan og driftssøknad i kommune og direktorat.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/02/20130422-multiconsultrapport-2013-avslutningsplan.pdf