Svenskene tillater ikke å laste flygeaske

Lasting av NOAHs flygeaske kan medføre betydelig fare for menneskers helse og miljø. Det mener svensk rettsvesen.

Lagmannsretten i Stockholm krever konsekvensutredet følgene av NOAHs flygeaske før den kan lastes over Helsingborg havn.
– Flygeasken kan medføre betydelig fare for menneskers helse og miljø, skriver lagrettsdommer (hovrättslagmann) Per-Anders Broqvist. Han stadfester dermed en tidligere dom fra Tingretten som sier nei til mottak av NOAHs flygeaske.
Advokat Pål Martin Sand ved advokatfirmaet DSA, som har bistått Porsgrunn kommune i deponisaken, synes dommen er svært interessant.
– Dommeren etterlyser en konsekvensutredning for følgene av denne flygeasken. Til tross for at havna i Helsingborg har tillatelse til å behandle farlig avfall, avviser retten at denne gamle tillatelsen fra 1979 kan benyttes i forbindelse med omlasting av flygeasken fra NOAH, påpeker Sand.
Han mener at norske miljøvernmyndigheter tilsynelatende har et helt avslappet forhold til de helsemessige konsekvensene ved flygeasken, mens svenskene er mye mer på alerten og krever en utredning om konsekvensene.

Dommen ble stående

Grunnen til at Kemira Kemi AB gikk til retten for å få tillatelse til å håndtere NOAHs flygeaske i Helsingborg havn, var at Skåne fylke hadde sagt nei.
Denne flygeasken kommer fra forbrenningsanlegg i Sverige og Danmark.
Dommen som falt i Växjö tingsretts, mark- och miljødomstol 3. oktober 2017 støttet fylkets beslutning. Dermed anket Kemira til Svea Hovrätts Mark- och miljööverdomstol i Stockholm. Hovretten tilsvarer vår lagmannsrett.
18. desember i fjor falt dommen i Stockholm. Den sier nei til håndtering av NOAHs flygeaske i Helsingborg havn. Dessuten krever retten konsekvensutredet følgene av mottak og lasting av flygeasken.

Forskjeller mellom landene

Flygeasken som NOAH ønsket å laste over havna i Sør-Sverige skal fylles på skip som seiler videre til Langøya i Oslofjorden.
– Det er interessant å se forskjellen på hvordan Norge og Sverige håndterer en slik sak, sier Sand. Han mener norske miljøvernmyndigheter er preget av stor tillit til NOAH, mens svenskene ber om utredninger. Et argument som ikke har blitt vektlagt hos myndighetene våre, er avstanden til folk og miljø. Det er derimot svenske myndigheter opptatt av.
Når Varden ber prosjektdirektør Egil Solheim i NOAH kommentere dommen svarer han:
– Vi er i dialog med Kemira rundt videre framdrift i denne saken for å finne gode løsninger. Vi oppfatter dommen slik at dette gjelder hvorvidt Kemiras havnetillatelse er dekkende for NOAHs behov.
– Hva kommer det av at dere vil sende flygeaske over havna i Helsingborg og hvordan fraktes den i dag?
– Aske som kommer fra svenske forbrenningsverk kommer i dag til Norge og Langøya via veinettet, sier Solheim. Han forteller at NOAH har et mål om å forbedre logistikktjenestene sine ved å flytte transport fra vei til kjøl. For å gjøre dette trenger de å bygge omlastingsstasjoner for avfall beliggende nær sentrale kaiområder.

http://www.varden.no/nyheter/vil-lagre-flygeaske-i-breviks-gruver-i-sverige-mener-rettsvesenet-at-asken-er-for-farlig-1.2576520

%d bloggere liker dette: