Klager på tillatelse om mellomlagring på Raudsand

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til mellomlagring av lettere forurenset masse på Raudsand. Både Tingvoll kommune og Norges Miljøvernforbund klager.


I januar fikk Veidekke tillatelse fra Miljødirektoratet til å mellomlagre 30.000 tonn lettere forurenset masse på Raudsand. Veidekke håper at massen kan brukes til å dekke til møllestøvsekkene i deponi 2.

Tillatelsen har skapt reaksjoner i Tingvoll. Kommunen mener vedtaket må oppheves.

For det første er kommunen grunnleggende uenig i at Raudsand er et egnet sted for nye deponier for ordinært og uorganisk avfall. Kommunen har tidligere levert innsigelse på forslaget til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand om et nasjonalt avfallsdeponi.

– Tanken om etablering av internasjonale deponier langt inne i en allerede belastet vestlandsfjord, langt fra der avfallet oppstår, strider mot enhver fornuft, skriver rådmann Odd-Arild Bugge.

Hensikten

Når det så kommer til direktoratets tillatelse om mellomlagring, mener Tingvoll den kan tolkes som en forhåndsgodkjenning av deponi 2.

– Det framgår helt klart av søknaden og av Miljødirektoratets tillatelse, at hensikten med massene er tildekking i deponi 2, skriver Bugge i klagen.

– Udemokratisk

TK skriver at Kurt Oddekalv i miljøvernforbundet mener de forurensende massene fra tunnelprosjektet på E39 i Hordaland bør lagres lokalt – og ikke fraktes helt til Raudsand.

Han reagerer dessuten på at det i forbindelse med søknaden kun ble gjennomført en forenklet høring. Oddekalv mener i skriv til Nesset at kommunen bør sende en henvendelse til direktoratet om at det blir avholdt en normal høring hvor naboer, innbyggere i Nesset, nabokommuner og andre har mulighet til å uttale seg.

– Etter NMF sin oppfatning er det uheldig og udemokratisk at Miljødirektoratet tilsynelatende har forsøkt å skjule denne høringen for berørte parter i nærområdet slik at disse ikke har hatt mulighet til å uttale seg før Miljødirektoratet fattet sitt vedtak, skriver Oddekalv.

https://www.auraavis.no/nyhet/tingvoll/deponiet/klager-pa-tillatelse-om-mellomlagring-pa-raudsand/s/5-5-142553