Lyttet ikke til Raudsand-protester, nå kommer klagene

Miljødirektoratet lyttet ikke til protestene mot mellomlagring av 30.000 tonn bunnrenskemasser fra tunneldrift på Raudsand. Nå må de i stedet hanskes med flere klager.

Både Norges Miljøvernforbund og Tingvoll kommune har nå protestert mot planene om mellomlagring av 30.000 tonn bunnrenskemasse på Raudsand. Massene kommer fra tunneldrift på E39 ved Bergen og er tenkt brukt til overdekking av dumpede sekker med møllestøv. Bildet er lånt fra Norges Naturvernforbunds klage.

Både Norges Miljøvernforbund og Tingvoll kommune har nå protestert mot planene om mellomlagring av 30.000 tonn bunnrenskemasse på Raudsand. Massene kommer fra tunneldrift på E39 ved Bergen og er tenkt brukt til overdekking av dumpede sekker med møllestøv. Bildet er lånt fra Norges Naturvernforbunds klage.

Den innledes med et avsnitt som forklarer at Tingvoll lenge har vært grunnleggende uenig i at Raudsand er et egnet sted for nye deponier for ordinært og uorganisk avfall.

– Tanken om etablering av internasjonale deponier langt inne i en allerede belastet Vestlandsfjord, langt fra der avfallet oppstår, strider mot enhver fornuft og det er kraftig lokal motstand mot tiltaket, heter det i klagen som er signert av rådmann Odd-Arild Bugge.

All avrenning, direkte og diffus, vil for all framtid havne i Tingvollfjorden. Samtidig er det et krav om opprydding i «gamle synder» på Raudsand, noe kommunen mener må være fullt mulig uten nye store deponier.

– Er en forhåndsgodkjennelse

I selve klagen vises det til at direktoratet har begrunnet tillatelsen med at «Det er hensiktsmessig at det er lett tilgjengelige masser til arbeidene som må gjøres for å dekke til møllestøvsekkene».

Kommunen mener dette i praksis kan tolkes som en forhåndsgodkjennelse av deponi 2. Det framgår helt klart både av søknaden og av Miljødirektoratets tillatelse at hensikten med massene er tildekking i deponi 2, anfører Tingvoll-rådmann Odd-Arild Bugge i klagen.

Bugge minner samtidig om at reguleringsplana for Bergmesteren Raudsand fortsatt er under behandling i Nesset kommune og at det foreligger en rekke innsigelser mot denne.

Miljødirektoratets behandling av driftssøknad for deponi 2 er – slik kommunen forstår – stilt i bero i påvente av planvedtak. I driftssøknaden er det også blant annet søkt dispensasjon fra kravet i avfallsforskriften om dobbel bunntetting i slike deponi, anfører Bugge.

Flere uavklarte forhold

Han viser til at det i planbeskrivelsen for reguleringsplana og i søknaden om driftstillatelse framgår at deponi 2 dreier seg om langt mer enn tildekking av møllestøvsekkene.

– Bergmesteren Raudsand har i planforslaget beskrevet at det skal brukes ca. 1,8 mill. tonn mer og mindre forurenset avfall, hvorav omsøkte masser utgjør en svært liten del. Møllestøvet ligger i bunnen, og det har blant annet vesentlig betydning for behandling av sekkene om deponiet må etableres med dobbel bunntetting. Så lenge slike forhold ikke er avklart mener vi det ikke er holdbart å gi tillatelse til mellomlagring, skriver Bugge.

Massene skal fraktes fra E39 ved Bergen og rådmannen mener det er lite hensiktsmessig å gjennomføre en slik operasjon dersom de ikke kan brukes og må flyttes igjen i løpet av noen få måneder.

Staten må selv rydde opp

I klagen gis det også uttrykk for at kommunen mener det er svært uheldig at tiltakshaverne på Raudsand ikke er villige til å rydde i møllestøvet uten at de får tillatelse til etablering av flere nye store deponier for ordinært og farlig avfall.

– Omkring halvparten av møllestøvsekkene ligger på statens grunn, og det påhviler derfor også staten et ansvar for videre opprydding. Avfall deponert i gamle gruveganger omfattes ikke av reguleringsplanen, og synes derfor heller ikke å være gjenstand for noen opprydding, påpeker kommunen.

Kommunen mener det gjenstår vesentlige avklaringer både etter plan- og bygningsloven og etter forurensningsloven før deponi 2 eventuelt kan etableres slik som omsøkt.

Annet avfall under møllesekkene?

Når det gjelder klagen fra Norges Miljøvernforbund, er denne nå blitt utvidet etter at forbundet har fått opplysninger om at det kan finnes annet avfall under møllesekkene som er deponert.

I en rapport fra Multiconsult fra 2013 bestilt av Bergmesteren Raudsand, står det ifølge Miljøvernforbundet at det er funnet spor av fluorid, ammonium og fosfor i prøver tatt nedenfor møllestøvdeponiet. Dette er stoffer som ikke skulle vært til stede dersom prøven bare var påvirket av møllestøv.

–Disse opplysningene må føre til en nøye gjennomgang av hvilket avfall som finnes i deponiet før videre behandling av reguleringsplan og driftssøknad i kommune og direktorat, skriver Trygve W. Moxness i Miljøvernforbundet.

De mener helt klart at Nesset kommune må sørge for at forurensningen på Raudsand blir fjernet, ikke skjult under et lag med steinmasser.

https://www.tk.no/nyheter/nordmore/raudsand-deponi/lyttet-ikke-til-raudsand-protester-na-kommer-klagene/s/5-51-597976