Steindumping i Tingvollfjorden utenfor Raudsand møter motstand

Veidekke Entreprenør AS har søkt om tillatelse for et pilotprosjekt med dumping av hundre tonn sprengstein i sjøen utenfor Raudsand. De møter steinhard motstand.

Tingvoll kommune, Norges Miljøvernforbund og Naturvernforbundet Møre og Romsdal, er kjente parter som i lang tid har fulgt med forhold og planer vedrørende Raudsand. Alle mener søknaden om pilotprosjektet er lite gjennomarbeidet og at dumpingen ikke bør gjennomføres.

Jobbes med saken

Fylkesmannen sendte søknaden ut på høring med frist for innspill mandag 18. februar. Dumping fra lekter var estimert til en dag i februar eller mars. Thomas Aurdal hos Fylkesmannen opplyste til Aura Avis fredag at noen avgjørelse fremdeles ikke er tatt. Det jobbes fortsatt med saken.

…………………………………………………….

Ganske dyp

Den store sjø-fyllinga dette er pilotprosjekt for, skal skje på 170-180 meters dybde i henhold til forslaget til reguleringsplan for området vedrørende Bergmesteren Raudsand sine planer om nasjonalt deponi for behandling av uorganisk farlig avfall.

Foldens i naturvernforbundet viser til at i tekniske miljø han har forhørt seg, kjenner de ikke til sjø-fyllinger på mer enn 50-60 meters dybde. Og da med flere terrasser i fjellet oppover i skråningen for å unngå utglidning.

Etter undersøkelser Folden har gjort, konkluderer han med at det ikke er tekniske løsninger for å etablere en slik sjø-fylling ved hjelp av lekter. Og da er det heller ikke nødvendig å forstyrre de urene sedimentene i området.

Vesentlige mangler

Tingvoll kommune er inne på en rekke problemstillinger i sitt tre sider lange høringssvar, som forøvrig er vedtatt i kommunestyret. De krever blant annet at søknaden må behandles av miljødirektoratet, og avvises på grunn av vesentlige mangler og feilopplysninger. Subsidiært avslås på grunn av tiltakets vesentlige negative virkninger for miljø og samfunn. Et positivt vedtak vil bli vurdert påklaget.

https://www.auraavis.no/tingvoll/sunndal/nesset/steindumping-i-tingvollfjorden-utenfor-raudsand-moter-motstand/s/5-5-144997