Et klart og tydelig nei til deponi på Raudsand!

Flere politikere og politiske partier har sagt de ønsker å fase ut oljeproduksjonen raskest mulig, men å verne om miljøet i nærområdet hører vi lite om. Hvor er engasjementet angående deponiet på Raudsand? Hva med de store utbyggingsplanene der? Kanskje er det slik at en del er usikre på hvor Raudsand er og derfor tror at det ikke angår dem?

Raudsand ligger på vestsiden av Sunndal/ Tingvollfjorden. I Raudsand ble det i 1910 etablert gruvedrift. Denne gruvedriften ble avviklet i 1980 og gruvesjaktene tiltrakk seg annen næringsvirksomhet. Bedrifter med målsetting om å resirkulere/gjenvinne farlig avfall. Dette har i stedet endt i store åpne deponi. Hva vet vi om avfallet som har blitt deponert? Vi vet det var en kraftig eksplosjon der i 1994.

Vi i FrP har fulgt med på motstanden mot eksisterende deponi og spesielt de nye planene. Vi politikere har et ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet generelt og generasjonene etter oss. spesielt Grunnlovens miljøparagraf 112 sier blant annet: «enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares». Dette er et grunnlovsvern av natur, miljø og etterslekten.

Når vi nå har fått en forståelse for at det planlegges enda større utbygging og lagring av uorganisk farlig avfall, undrer vi oss over om konsekvensene er godt nok utredet. Hva er de langsiktige konsekvensene? Hva skjer den dagen bedriften er ferdig med sin virksomhet og etter-drift og Molde kommune sitter igjen med ansvaret for det nåværende og fremtidige farlige avfallet?

Slik vi ser dette kan etablering av et større deponi på Raudsand få konsekvenser for oss alle på en eller annen måte. Fjorden utenfor Raudsand er allerede i svært dårlig kjemisk og økologisk tilstand. Henviser til « Søre Nordmøre vassområdes» høringsuttalelse til planene for Nasjonalt Deponi for uorganisk farlig avfall v/ Bergmesteren Raudsand AS. Der frarådes etablering av deponi på grunn av forurensningssituasjonen i fjorden. Det er satt et nåværende mål om å oppnå en renere fjord innen 2021, men allerede er miljømålet utsatt til neste planperiode 2022 – 2027. Bør man da tillate ytterligere tilføring av miljøgifter?

Forkjemperne for deponi bruker argumentet at etablering og utvidelse av deponi vil medføre mange arbeidsplasser. Vi i FrP stiller oss spørrende til dette.

Det er utenlandske selskaper, et svensk og et dansk firma (pilot prosjekt). Hvor mange lokale arbeidstakere er det behov for, og hvor lenge? Hvor blir det av verdiene som denne virksomheten skaper? Blir den i vårt distrikt, i Norge eller føres den til moderlandet hvor selskapene har hovedkontor? Blir vi sittende igjen med giften og ikke fortjenesten?

Vi i FrP er opptatt av å se helheten i denne saken. Hvilke konsekvenser får dette når miljøforurensningene blir kjent både nasjonalt og internasjonalt? Hvem vil da kjøpe fisk fra Møre og Romsdal? Eller ost fra Tingvoll? Turistene kommer til Norge for å oppleve natur, fjord og fjell. Frisk luft og drikke vann fra bekkene. Hvem vil bade i en fjord med forurenset vann og bunnsedimenter? Det kan raskt bli slutt på vårt gode omdømme. Hva gjør vi da? Hvor mange arbeidsplasser går da tapt?

Vi i FrP har stor tro på at det finnes bedre og mer fremtidsrettede arbeidsplasser som også setter grønn bærekraftig utvikling i fokus.

Vi i FrP vil ikke ha etablering og utvidelse av deponi på Raudsand.

Vi i FrP krever en forsvarlig opprydding i og rundt deponiet på Raudsand.

Vi krever en faglig og uhildet undersøkelse av det som allerede er plassert der.

Vi ønsker folkeavstemning i en så viktig sak dersom man vil gå videre med planene.

Vi vil utrede muligheten for å etablere andre miljøvennlige arbeidsplasser der grønn bærekraftighet står i fokus.

Er du som vi i FrP opptatt av å verne om miljøet og sier NEI til deponiet på Raudsand? Stem FrP ved høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Simon Sandnes, leder Molde Frp

https://www.rbnett.no/meninger/2019/03/04/Et-klart-og-tydelig-nei-til-deponi-p%C3%A5-Raudsand-18584894.ece

https://www.auraavis.no/leserbrev/meninger/deponiet/et-klart-og-tydelig-nei-til-deponi-pa-raudsand/o/5-5-145433

%d bloggere liker dette: