Utfordret statsråden om deponi for farlig avfall

Else-May Botten ba klima- og miljøministeren svare om farlig avfall – og deponiplassering.

Stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) utfordret i onsdagens spørretime på Stortinget statsråd Ola Elvestuen om farlig avfall – ikke minst om plasseringen av deponi for farlig avfall.

Her er Bottens spørsmål og Elvestuens svar:

Else-May Botten (A) 

Spørsmålet mitt er: «I 2015 sa nåværende klima- og miljøminister at staten må gripe inn og behandle saken om nytt deponi for farlig avfall nasjonalt, og at de ulike alternativene må vurderes før man tar en avgjørelse.

Når vil statsråden gjøre alvor av sine tidligere utsagn og ta nåværende ansvar og avgjøre hvor det nye deponiet for farlig avfall skal være?»

Statsråd Ola Elvestuen:

Dagens deponi for farlig avfall på Langøya vil være fullt innen noen år. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurderte Miljødirektoratet i 2016 at fire lokaliteter kunne være egnet til et nytt deponi. For to av disse lokalitetene, Dalen gruve i Brevik i Porsgrunn og Raudsand i Nesset, er det nå utarbeidet konsekvensutredninger av mulige deponier for farlig avfall.

Klima- og miljødepartementet har vært ansvarlig myndighet for å fastsette planprogrammet for et mulig deponi i Brevik fordi Porsgrunn i 2015 stanset planprosessen. Konsekvensutredningene av et mulig deponi i Nesset og av et mulig deponi i Brevik styrker kunnskapsgrunnlaget i saken. Samtidig er jeg opptatt av å vurdere hvordan mengdene farlig avfall kan reduseres, og om det er mulig med økt materialgjenvinning av farlig avfall. Jeg mener også vi må vurdere hvordan det å stimulere til teknologiutvikling kan bidra til dette. Miljødirektoratet har fått i oppdrag å lage en plan for å begrense mengden farlig avfall, og denne skal også vurderes i departementet.

Om det er behov for videre statlig involvering for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet for farlig avfall, og på hvilken måte, er noe som nå vurderes. På det nåværende tidspunkt er det ikke mulig å si når det vil tas en beslutning om dette.

Else-May Botten (A):

Det startet med tolv ulike alternativ, og man står igjen med to. Det er populært av ulike politikere å være på de plassene og si det folk ønsker å høre: Her blir det ingenting, ta det med ro. Jeg tror statsråden har et veldig stort ansvar her i faktisk å berolige innbyggerne uansett hvilket valg man tar.

Mine spørsmål er: Har statsråden mulighet til å kunne avklare om Sylvi Listhaug og andre fra regjeringspartiene har mandat til å si ja eller nei på ulike plasser, og statsråden selv har vært i Brevik og sagt nei? Betyr det at det ikke blir deponi i det hele tatt? Eller betyr det at det er litt usikkerhet og åpnet for hvem som helst i regjeringspartiene å drive og ha egne løsninger på dette? Jeg synes det er viktig at regjeringen snakker med én tunge og én munn, og derfor viktig å få avklart hva man egentlig står for.

Statsråd Ola Elvestuen:

Regjeringen skal ta en beslutning, og det er forskjellige prosesser. Den ene er i Nesset, som er en vanlig planprosess gjennom at en har en reguleringsplan via kommunen, og den behandles på vanlig måte. I Brevik er det annerledes fordi kommunen ikke ville gå videre med en planprosess, og derfor har planprogrammet og konsekvensutredningen vært gjennomført fra Klima- og miljødepartementet.

Om det skal tas en beslutning om statlig plan, vil det være regjeringen som må gjøre en vurdering av det, og den vurderingen foretas. Men det som er viktig for meg, er at det vi skal diskutere, er hvordan vi skal behandle farlig avfall. Da handler det også om hvilken teknologisk utvikling vi kan se for oss, og hvordan vi skal begrense mengden farlig avfall, som er en del av både Jæløya- og Granavolden-erklæringene. Så det er et helhetsbilde som vi må ta utgangspunkt i når vi skal ta våre beslutninger.

Else-May Botten (A):

I fjor behandlet Stortinget Meld. St. 45 for 2016–2017 Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Der sto det to og en halv linje fra regjeringen om hva man skal gjøre med farlig avfall – egentlig et litt tynt grunnlag å tenke på om hvordan man skal håndtere dette nasjonalt. Jeg er veldig glad for at regjeringen og statsråden sier man skal se på hvordan man kan redusere avfallet. Det er klart at vi har en målsetting i den stortingsmeldingen om at vi vil få til sirkulær økonomi av 25 pst. av det farlige avfallet, og det ville ha redusert mye. Norge importerer veldig mye av farlig avfall. Her er det noen dynamikker, som statsråden påpeker, er viktig å få tatt tak i. Jeg er veldig glad for å høre det.

Men det er jo slik at i Raudsand i Møre og Romsdal startet man den diskusjonen på et slags minusbudsjett fordi folk er redde allerede. Det er et deponi som har vært tidligere og ikke er ryddet opp i. Jeg tror det er viktig at statsråden følger opp at det kommer til å skje, uavhengig av det valget som blir tatt litt lenger fram i tid.

Statsråd Ola Elvestuen:

Miljøsiden ved Raudsand skal følges opp fra Miljødirektoratet, mens planprosessen nå følger den vanlige planprosessen med en reguleringsplan. Så den vil behandles dersom den kommer til slutt, via innsigelser eller annet som kommer inn regjeringen.

Her handler det om at farlig avfall er noe vi må se på, det er riktig. En stor del av dette nå er svovelsyre. Flyveaske, også importert, er en stor del av dette. Men det er også farlig avfall som kommer fra 200–250 andre norske bedrifter. Så vi må ha en helhet i dette: Hvordan ser vi for oss at den mengden kan reduseres, hvor kan vi hente ut mer ressurser, men også at det til slutt vil være noe som det er behov for å deponere.

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/03/08/Utfordret-statsr%C3%A5den-om-deponi-for-farlig-avfall-18622067.ece