Fortsatt ikke grunn for å si ja til deponi

Vi mener det er sterkt beklagelig at opprydding i deponi 2 blir blanda sammen med et stort dagdeponi i nytt terreng og med deponi for uorganisk farlig avfall.

Nesset kommune ber nå nabokommuner, Fylkesmann og fylkeskommunen om å vurdere å trekke sine innsigelser mot Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS. Nesset kommune kan ikke gjøre endelig vedtak så lenge det er innsigelser til forslaget. I så fall må det gjennomføres mekling hos Fylkesmannen, og hvis det ikke oppnås enighet da heller, går saka til departementet med Fylkesmannens tilråding.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal (mekleren mellom kommunene) har for sin del trukket sin innsigelse.

Endringene som er gjort fra Nesset kommune siden forrige behandling er stort sett endringer i hensynssoner på kartet når det gjelder skred, brann, flom og eksplosjonsfare. Dette endrer etter vårt syn ikke på noen av de grunnleggende innvendingene mot reguleringsplanen og etableringen.

Blant mange grunner til å reise innsigelse, er for eksempel at det er en grunnleggende konflikt mellom kommunedelplanen for sjøområdene i Sunndals/Tingvollfjorden og reguleringsplanen. Det blir en økt risiko for båttransport med mulige farlige stoffer og med risiko for uhell som kan føre til økt forurensning av fjorden. Det er risiko for framtidig utlekking fra deponiene. Det er ikke godtgjort at etablering av den store sjøfyllinga kan lykkes og at det ikke vil føre til oppvirvling av sterkt forurenset materiale og giftige stoffer.

Vi mener det er sterkt beklagelig at opprydding i deponi 2 blir blanda sammen med et stort dagdeponi i nytt terreng og med deponi for uorganisk farlig avfall. Opprydding av tidligere forurensning må bli gjort først og uavhengig av de andre deponiene.

En annen innvending fra vår side er mangelfull utredning av hele avfallsdeponiets utbredelse, at en bygger på noen få borehull på et avgrensa område, og at borehullene ikke går dypt nok til å vurdere egnetheten til fjellet. Naturmangfoldet i Tingvollfjorden er ikke godt nok utreda. Det er fortsatt ikke valgt en behandlingsmetode som er sikker, det er ikke oppgitt hva slags avfall som kommer og hvor det kommer fra.

Helt sikkert er det at forurensningen i en fra før belasta fjord ikke blir bedre av dette, og at miljømåla ikke vil bli nådd. Det er grunner i massevis til å opprettholde innsigelser mot planen.

Giftfritt Nesset

Kristin Sørheim

https://www.driva.no/meninger/2019/03/21/Fortsatt-ikke-grunn-for-%C3%A5-si-ja-til-deponi-18705338.ece

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/deponiet-fortsatt-ikke-grunn-for-a-si-ja/o/5-5-147570