Betyr ingenting i vurdering av Raudsand

Raudsand vert verken meir eller mindre aktuell som deponilokalitet etter dette, ifølgje statssekretær Atle Hamar.

Dette får det vere opp til Gjelsten å meine og ta stilling til. Det er også slik at det er opp til den som forureinar å ta ansvar for at avfall vert teke hand om på forsvarleg vis, seier statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet på spørsmål om kommentar til saka i VG.

– Kom utspelet frå Gjelsten overraskande?

– Vi tek det til etterretning, så får vi sjå kva det betyr.

– Kva konsekvensar vil dette få for Raudsand som alternativ lokalitet?

– Dette betyr ikkje noko nytt med tanke på vurdering av Raudsand som alternativ.

– Men om ein av to aktuelle lokalitetar vert mindre aktuell, kan det da bety at den andre – altså Raudsand – vert meir aktuell?

– Det Gjelsten seier, betyr ikkje noko med tanke på kor aktuelt Raudsand kan vere som alternativ. Raudsand er verken meir eller mindre aktuell, seier Hamar.

– Vil staten no ta ei meir aktiv rolle i arbeidet med å få på plass nasjonalt deponi for farleg avfall?

– Dette er ei sak vi gir høg prioritet, vi jobbar no med å få på plass eit ekspertutval. Dei skal sjå på alle mulegheiter, ikkje minst skal dei sjå på teknologisporet.

– Vil teknologi kunne eliminere behovet for deponi?

– Det er ikkje gitt. Men vi skal utgreie det.

– Men ting tek tid, og tida er vel knapp?

– Ja. Men vi har hatt dette departementet eitt år, og jobbar tungt med saka. Den var også kjent før vi tok over, så du får spørje dei som sat her før.

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/04/08/%E2%80%93-Betyr-ingenting-i-vurdering-av-Raudsand-18817558.ece