Hvorfor i alle dager er det de samme direktorat som høster tillit i dag?

Med industrien som nabo, før og nå…!

Bildet er fra 2002. Nesset kommune var på befaring i deponiet i 2002. Vedkommende som var på befaring jobber i en ledende posisjon i kommunen i dag. Området er tildekt idag. Foto: Richard Nergaard

I en kommune med prioriteringer, som kan få den mest stødige til å skjelve, bevitner de folkevalgte i Nesset sin handlingslammelse stadig vekk.

Det står en representant fra kommunestyret og «messer» om Statens unnvikende holdninger i forhold til tidligere forurensninger på Raudsand. 
Å ja, Staten har ikke vært sitt ansvar bevisst, så hvorfor i alle dager er det det samme direktorat som høster tillit fra de fleste kommunestyrerepresentantene i dag…? Samtidig som det uttrykkes tydelig og sterk misnøye mot akkurat dette direktoratet? Det kan da ikke tolkes på annen måte, enn at de som har sviktet på værst tenkelig måte for 20 år siden, nå gis full tillit…? Hva har skjedd fra da, til nå?
Noen må ha oversett et viktig kapittel i boka.
Mange av de samme som satt den gang, sitter og forvalter Statens regelverk også i dag.

Det kommunestyrerepresentanten tydeligvis velger å overse, er KOMMUNENS ansvar i forhold til forurensing og folkehelse.
Som motstander mot forurensinga på Raudsand for 20 år siden, kjenner jeg meg mektig provosert over det plutselige engasjement i forhold til en såkalt opprydding i dag.

Hvor i all verden har Nesset kommune vært i disse 20 åra…?

Å hvor var dere den gang, da forurensinga var «fersk» og faktisk på mange måter muligens kunne vært håndterlig…? I beste fall, delvis.
Hvorfor har ikke dette vært et viktig tema for Kommunestyret i Nesset før? 
Kommunen skal, dersom ansvarsrekken skal følges, først være den som reagerer. Dette ble ikke gjort. INGEN skal fortelle meg noe annet…! 
Hadde kontinuerlig dialog med, den gang SFT, der de uttrykte forundring over kommunens unnvikelse.

Skybert

Neglisjering, uvitenhet, unnvikelse fra ansvar og hovmodighet er ordene som undertegnede beskriver kommunens holdninger da.
Også den gangen, hadde en gammel AP-representant, tilsynelatende, stor medfølelse over min fortvilelse. Helt til jeg forventa handling… 
Da ble mannen en «Skybert».

Har utallige ganger, gjort forsøk på å nå fram til de ansvarlige, men uten å lykkes med det.
Nevn gjerne opprydding, men utdyp gjerne dette.
Hvor vil dere begynne..? Det som har ligget og gjort stor skade på naturen i over 20 år, kan dessverre ikke plukkes i en pose, eller kjøres gjennom et resirkuleringsanlegg i dag. 
Ei heller lagres i store, flotte nyanlagte fjellhaller.
Det har rammet på en måte, som jeg ikke helt finner ord, for å beskrive.
De som velger å holde godt på skylappene i dag, må selvfølgelig bare fortsette med det. Det er bare nok en bekreftelse på at det ikke akkurat er kunnskap og viten som råder blandt alle, for å bevisst legge grunnlag for våre kommende generasjoner.

Tilhengere og utbyggere svever på rosa skyer.

Det verserer til stadighet skryt, der tilhengere og utbyggere svever på rosa skyer. Det spørs om jeg muligens vet litt for mye, til å la meg blende av dette.

Som eier av et lite småbruk, beliggende idyllisk til ved sjøen på Raudsand, tok det SEKS år, å få solgt. Det ble VÅR erfaring av å eie eiendom, beliggende som nabo til denne type industri.
At enkelte bruker prisøkning på boliger, som et virkemiddel for å få tillit hos folket, virker for meg helt hinsides all sunn fornuft.
Vi hadde den gang interessenter i hopetall, men støv, lukt, skogsdød, flammer opp av sjøen o.l, satte en stopper for salget.
Lytt til erfaringer. De er reelle !
Det var da. 

Hva som nå er i ferd med å skje, tør jeg ikke engang å tenke på.

Lykke til med «oppryddinga», for den det måtte angå !

Facebook innlegg av Lill-Helen Lilleng.

Om sammentreff

Fra et Facebook-innlegg av Tove-Lise Torve. Fylkesordførerkandidat for Møre og Romsdal Arbeiderparti.

Bildet kan inneholde: himmel, hus, sky, tre, utendørs og natur

I går kveld var jeg så heldig å få delta på den årlige middagen mellom klima- og miljøministeren og energi- og miljøkomiteen.

Under velkomsttalen til statsråd Ola Elvestuen fikk jeg ei melding på mobiltelefonen. Mobilen lagde en høy og tydelig lyd, slik at Elvestuen stoppet opp, og jeg høyt og tydelig måtte si «sorry»…

Elvestuen tok det heldigvis med godt humør.

Middagen gikk sin gang. Jeg hadde departementsråd Tom Rådahl til bords på min høyre side, og komiteleder Ketil Kjenseth satt rett over for meg på andre siden av bordet.

Jeg benyttet selvsagt anledningen til å snakke både med Elvestuen, Kjenseth og Rådahl om den betente deponisaka hjemme i Møre og Romsdal, og den sterke motstanden mot planene.

Da jeg på slutten av middagen skulle sjekke hvem jeg hadde fått melding fra, så lå det et bilde fra Perly Grande Eikås der.

Perly er en av de som engasjerer seg sterkt mot deponiplanene.Hun hadde sendt meg et bilde av huset til naboen, som også er sterkt engasjert mot deponiplanene.

Jeg måtte selvsagt forklare selskapet at meldingen som avbrøt Elvestuen var fra Perly. Bildet og saka ble dermed et naturlig samtaletema resten av kvelden.

Et artig sammentreff om ei alvorlig sak.

Jeg håper flertallet i dagens kommunestyremøte i Nesset sier nei til reguleringsplanene om nasjonalt deponi for uorganisk og farlig avfall.

Miljødirektoratet med pålegg til Veidekke

Veidekke pålegges å avslutte «møllestøvdeponiet» innen 31. oktober 2020. Dette kommer frem i et pålegg av 10. mai 2019. Avslutningen av deponiet skal skje uavhengig av om reguleringsplanen for området blir godkjent.

Miljødirektoratet bekrefter med dette at deponiet kan avsluttes selv om reguleringsplanen ikke godkjennes.

Bilde av møllestøvsekker på Raudsand.
Møllestøvsekkene på Raudsand har ligget lenge i terrenget. Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet bekrefter at det er Veidekke og BMR som holdes ansvarlig for å sikre at møllestøvsekkene ikke medfører fare for forurensning. Veidekke og juridisk direktør prøver å skyve ansvaret over på staten. Miljødirektoratet viser til at Veidekke har et langsiktig leieforhold på eiendommene og dermed «har» forurensningen på eiendommene de har ansvar for. Veidekke må dermed sikre området så det ikke medfører fare for forurensning innen 31. oktober 2020.

Kilde:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/mai-2019/mollestovsekkene-i-raudsand-ma-tildekkes/

Deponi – SMS-spalten i TK

– Jeg lurer på hvorfor Kristiansund ikke kan ha fødeavdeling. Skal moldenserne bare dumpe søppelet sitt i vår fjord? Deponi er greit å ha for dem – ikke i sin fjord, men i vår. Kampen rundt sykehuset var hard, men havnet på «riktig side» av fjorden, ifølge moldenserne. Nå ser det slik ut at deponiet også havner på «riktig side» – det vil si at søppelet skal hit, mens det fine, flotte sykehuset skal på andre siden. Unnur Gudmundsdottir

https://www.tk.no/nyheter/kristiansund/eide/delta-i-debatten-sms-spalten-i-tk/s/5-51-636551

Knallharde beskrivelser i sosiale media

I forbindelse med et medlemsmøte i Nesset AP stemte neste alle medlemmene nei til reguleringsplanen med beskjed til representantene om å stemme i henhold til dette.

I sosiale media kommer det knallharde beskrivelser med «Dette liknar på regime eg ikkje likar å sammanlikne oss med«. Det som er mest overraskende er at dette kommer fra to topp-kandidater i to forskjellige parti i Nye Molde kommune.

Utdrag av facebook-diskusjon med to toppkandidater i Nye Molde kommune
Kommentar fra en topp-kandidat i Nye Molde kommune

Grå menn og økonomi mot damer og miljø

Oppdatert: Illustrasjonsbildet er forandret og personene er gjort ugjenkjennelige etter tilbakemelding.

I «kampen» om deponi for farlig avfall på Raudsand er det tydelige skillelinjer.

Menn mot damer: Storparten av de som er positiv til deponi er menn – de fleste som er imot er damer.

Økonomi mot miljø: Utbyggerne er bare menn som representerer store økonomiske interesser. Damene er opptatt av miljø.

Betalte konsulentrapporter mot dugnad: Utbygger innhenter dyre konsekvensutredninger – motstandere baserer seg på dugnad.

Høyre mot resten: I Nesset formannskap er det kun Høyre som er positiv sammen med høyresiden av Nesset Arbeiderparti. Alle partier i fylket foruten Høyre er imot.

Romsdal mot Nordmøre: Alle kommunene på Nordmøre er imot. Nabokommunene har levert innsigelse – Moldes ordfører sammen med Nessets ordfører er for.

Ikke lokalt: Eiere og utbygger er lokalisert utenfor Møre og Romsdal. Ingen er bosatt i fylket. Stena leier inn en Oslo-basert konsulent.

Alle Miljøvernorganisasjoner er i mot: Miljøvernforbundet, Natur og Ungdom, Bellona og Naturvernforbundet er alle imot.

Miljøgifter til Raudsand

Raudsand-anlegget vil behandle og deponere store mengder miljøgifter. Dette avfallet vil sendes med båt over farlige havområder og inn en smal fjord. Mengder av giftavfallet vil også transporteres med trailer over fjell, ned bratte og videre på smale veger. Veidekke/BMR ønsker å hemmeligholde opplysningene.

Oversikten er hentet fra NOAHs IT-systemer og kundenes spesifikasjon av avfallet. Oversikten er basert på tall fra 2018.

I 2018 registrerte NOAH følgende av de mest kjente miljøgiftene:
– 51,0 tonn arsen
– 30,4 tonn kadmium
– 124 tonn nikkel
– 1 404 tonn bly
– 7,6 tonn kvikksølv

I tillegg kommer miljøgifter i annet avfall, slik som betong og riveavfall.

Dette er miljøgifter som vil sendes til Raudsand med båt over farlige havområder og inn en smal fjord. Mengder av giftavfallet vil også transporteres med trailer over fjell og ned bratte og smale veger. Deponeringen vil skje langt fra hvor avfallet oppstår.

Giftdeponi er et meget dekkende uttrykk.

Alternative fakta

På miljøkonferansen lørdag 4. mai avviste ordføreren i Nesset kommune (ordførerkandidat i Molde kommune) at kommunen har gått mot faglige råd. Leser ikke ordføreren Miljødirektoratets vurdering av konsekvensvurderingen ?

Miljødirektoratet har foretatt en faglig vurdering av konsekvensvurderingen til Raudsand-alternativet og uttaler:

  • I Raudsand har ikke Miljødirektoratet fått nok informasjon om geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold i saken til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallene i Raudsand vil være egnet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall.
  • Det fremkommer heller ikke klart av dokumentene om Bergmesteren Raudsand AS vil ha en teknologi som er egnet for å behandle de typer uorganisk farlig avfall som det er nasjonalt behandlingsbehov for.
  • Behandlingsmetoden, Halosep, er lite utprøvd og det er per i dag uklart om den vil fungere på alle de avfallsfraksjonene den er planlagt for.
  • Det er heller ikke klart om den alternative behandlingsmåten for annet uorganisk avfall enn flyveaske og avfallssyre, vil være i tråd med avfallsregelverket.

Hvordan ordføreren kan avvise at kommunen går imot faglige råd når Miljødirektoratet uttaler: «Raudsand-alternativet er per i dag ikke godt nok utredet med tanke på de miljømessige forholdene i saken. Både fjellhallene, vannforekomsten og steinfylling må utredes videre». DA er det spesielt å uttale at kommunen ikke går imot faglige råd. Alternative fakta er en god beskrivelse.

Her er Miljødirektoratets vurdering av konsekvensutredningen:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2018/11/svar-pc3a5-oppdrag-om-uorganisk-farlig-avfall.pdf

Vi har i en tidligere artikkel oppsummert Miljødirektoratet:

https://neitilgiftdeponi.com/2018/11/10/miljodirektoratets-vurdering-av-raudsand-alternativet/

I Romsdals Budstikkes artikkel «Vi mister ikkje håpet» fra 1. november 2018 uttalte ordføreren «det trengst meir informasjon om fjellhallar på Raudsand er eigna for deponering, og om teknologien som er tenkt brukt er god nok«. Denne informasjonen er ikke fremlagt og miljødirektoratet har ikke kommet med annen informasjon. Ordføreren og Nesset kommune går IMOT faglige råd.

Innbyggerlista i Nesset kommune er sendebud fra Veidekke

På en miljøkonferanse i Molde 4. mai 2019 kom en representant for innbyggerlista i Nesset kommune med opplysninger om en ny rapport som NGU og NIVA er involvert i.

Rapporten har Veidekke tydeligvis publisert til utvalgte kommunestyremedlemmer i Nesset kommune, deriblant representanten for innbyggerlista. Representanten opplyste om at han «hadde lov fra Veidekke til å offentliggjøre» rapporten.

Paneldebatt

Ordstyreren i debatten grep inn og stoppet innlegget. Ordstyreren var provosert over at vedkommende utga seg for å være nøytral men var et sendebud fra Veidekke. Representanten hadde ikke spørsmål, men publiserte «nye» opplysninger. Opplysningene er forøvrig ikke nye.

Informasjonen er ikke lagt ut på Veidekke’s side over dokumenter i saken.

Når Veidekke sender informasjon til utvalgte representanter og gir de tillatelse til offentliggjøring ser vi at utbygger har et tett samarbeid med utvalgte representanter i Nesset kommune.

Innlegget finnes etter 1:10:25 i denne videoen fra miljøkonferansen: