Støtte til våre kommunestyrerepresentanter i Nesset Arbeiderparti

Av Arild Høsteng

Ønsker å støtte Mellvin Steinsvoll, Toril Melheim Strand, Kjersti Hafsås Svensli og May Tove Bye Aarstad i avgjørelsen de tok i Nesset kommunestyre på forrige torsdag.

……………………………………

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/stotte-til-vare-kommunestyrerepresentanter-i-nesset-arbeiderparti/o/5-5-156101

Et deponi i Brevik kan gjennomføres uten fare for helse eller miljø

Brevik har utpekt seg som det mest egnede alternativet for deponi for behandlet uorganisk farlig avfall, skriver Bellona-leder Frederic Hauge i dette svarinnlegget.

Deponiet på Langøya er snart fullt.
Deponiet på Langøya er snart fullt. (Foto: Noah)

Norge trenger ny kapasitet for håndtering av uorganisk farlig avfall. Selv i en sirkulær økonomi vil det være behov for å ta miljøgifter ut av kretsløpet, og prosessen er på overtid med å planlegge et nytt deponi for behandlet uorganisk farlig avfall. Brevik har utpekt seg som det mest egnede alternativet, og kan gjennomføres uten eksplosjonsfare eller fare for skadelige utslipp.

Likevel er påstander om slike farer tilbakevendende i debatten, og Bellona svarte på en del av dem på TU.no den 04.05. Vi registrerer at et tilsvar til vårt innlegg fra Henriette Thorp, psykologspesialist og styremedlem i Vern om Grenland (VoG), gjentar og forsterker de samme påstandene. Vi spør oss hva som oppnås med dette – foruten å spre unødvendig frykt?

Thorp skriver at regiongeolog «Dahlgren (…) reagerer på Noahs påstand i deres konsekvensanalyse. Noah hevder at kalkfjell er selvreparerende og selvtettende». Videre skriver hun at en rapport fra professor Lauritzen «(…) viser at kalkstein i bruddsonene i gruvene vil løse seg opp over tid». Dette har Bellona svart på i vårt innlegg av 4. mai: «Deponimotstanderne hevder at konsekvensutredningen for Brevik forutsetter at berget er tett og selvtettende og dermed ikke skulle forårsake utlekking i drifts- og etterdriftsfasen. Dette har aldri vært hevdet i konsekvensutredningen. Poenget er ikke hvor tett berget er, men om utlekking vil utgjøre noen miljørisiko. Konsekvensutredningen beskriver hvordan den kontinuerlige vanngjennomstrømningen i en driftssituasjon, med oppsamling og rensing av gruvevann, vil få miljøtilstand «God» før det slippes til fjorden. Etter deponiet avsluttes vil gruven fylles med vann, noe rapporten som deponimotstanderne baserer kritikken sin på ikke ser ut til å ha fått med seg. Dette gjør at utlekking heller ikke da vil være noe problem, på grunn av lav vanngjennomstrømning, egnet bergmasse, og lav utlekking fra det allerede behandlede avfallet.»

Dersom det skulle være noen tvil er det altså uttalelsene fra regiongeologen og rapporten fra Lauritzen vi svarer på her, og det faglige grunnlaget finnes i vurderingene fra Norges Geotekniske Institutt.

Thorp trekker også frem et tema som er mindre repetert i debatten: Biologisk gassdannelse. Som beskrevet i KU (Miljørisikovurdering kap. 7.6) er det lite sannsynlig med slik gassdannelse, og forholdene ligger til rette for at eventuell gass blir immobilisert, slik at den ikke utgjør noen fare. For å få dette endelig bekreftet vil det gjennomføres nye forsøk, gitt at det blir en reguleringsplan for Brevik.

I tillegg er Thorp bekymret for folkehelsa til beboerne i Grenland. Frykt må tas på alvor, men det faglige grunnlaget viser at et deponi i Brevik kan gjennomføres uten fare for helse eller miljø. Ser Thorp at det kan være problematisk når hun som psykolog likevel bidrar til å spre frykt?

Hovedproblemet til VoG er likevel at de fremstiller saken som om vi kan gjenvinne oss ut av deponibehovet. Thorp skriver: «(…) Bellona (…) ønsker seg et giftdeponi. Er det ikke gjenvinning og resirkulering fremfor gammeldags og forurensende deponering, som bør være fremtiden?»

Dette er problematisk av flere grunner:

 • Brevik vil ikke være et «giftdeponi», men et deponi for behandlet og stabilisert farlig avfall – som ikke lenger utgjør noen fare for omgivelsene.
 • Deponering er ikke forurensende, snarere tvert imot – det er en velprøvd metode for å lagre stabilisert uorganisk farlig avfall. Med renseanlegget vil det gi forbedret tilstand på vannet som slippes til fjorden sammenlignet med dagens situasjon.
 • Vi kan ikke gjenvinne oss ut av deponibehovet. Som beskrevet i vårt innlegg av 4. mai: «Industrien og forskermiljøer har i over 25 år jobbet for slike løsninger, men det er krevende – og derfor er det heller ikke noen industrielle aktører som foreløpig kan tilby ferdigutviklede og bærekraftige gjenvinningsløsninger. Deler av avfallet inneholder dessuten miljøgifter som må uskadeliggjøres, ikke resirkuleres.» Dette gjelder for eksempel kvikksølv.

Hjelper det når VoG gir falske forhåpninger om at resirkulering kan fjerne deponibehovet?

https://www.tu.no/artikler/et-deponi-i-brevik-kan-gjennomfores-uten-fare-for-helse-eller-miljo/466412

(Nei til giftdeponi er imot deponi i Brevik)

Arbeiderpartimedlemmene i Nesset sviktet sitt eget parti

Av Hilde Falch-Krokå

Som norsk statsborger blir jeg mer og mer sjokkert over fremgangsmåtene i Nesset kommune, med ordfører Rolf Jonas Hurlen i spissen. Det må da være visse spilleregler som skal følges for at politikk skal ha noen funksjon i vårt samfunn.

……………………………………………

https://www.auraavis.no/nyhet/naringsliv/deponiet/kommentar-til-oppslag-i-aura-avis-28-mai-mye-rart-fra-jacobsen/o/5-5-156011

Mye rart fra Jacobsen

Av seniorrådgiver Geir Sørensen, Stena Recycling

Stig Jacobsen, når kommunestyrevedtaket i Nesset gikk motsatt vei av hva du har jobbet for og har lagt ned store ressurser i, er det lov å være skuffet! Det ville vi også vært, om resultatet hadde vært motsatt.

…………………………………………………

https://www.auraavis.no/nyhet/naringsliv/deponiet/kommentar-til-oppslag-i-aura-avis-28-mai-mye-rart-fra-jacobsen/o/5-5-156011

«Jeg må få si at jeg syns det er utidig og ikke lite frekt, å karakterisere flertallet i nabokommunens kommunestyre»

Arild Svensli (H). 
Arild Svensli (H). 

Nestleder og daglig leder i gruppa som kjemper mot utviklinga på Raudsand, sier han er trist fordi han mener at vi 13 som utgjorde flertallet i Kommunestyret i Nesset sist torsdag, gambler med naturen.

Unnskyld, men dette er tøv fra ende til annen.

Jeg har grunn til å tro at vi som utgjorde flertallet i avstemmingen forlanger uten forbehold, at all drift i fjellsida og ved fjord, ja sågar langt inne i nye fjellhaller på Raudsand, skal foregå etter siste lovkrav.

……………………………………………

https://www.driva.no/meninger/2019/05/29/Jeg-må-få-si-at-jeg-syns-det-er-utidig-og-ikke-lite-frekt-å-karakterisere-flertallet-i-nabokommunens-kommunestyre-19144687.ece

Vil ikke ekskludere Ap-medlemmer

Arbeiderpartilaget i Nesset ønsker ikke å ekskludere medlemmer.

Fra medlemsmøtet: Fra venstre: Per Vidar Kjølmoen, Vigdis Fjøseid, Tor Steinar Lien og Anders Torvik. 
    
      (Foto: Sigmund Tjelle)
Fra medlemsmøtet: Fra venstre: Per Vidar Kjølmoen, Vigdis Fjøseid, Tor Steinar Lien og Anders Torvik.  FOTO: SIGMUND TJELLE

………………………………………………………………………..

I en kort pressemelding etter styremøtet skriver styret: Styret er skuffet over vedtaket i kommunestyret der vår gruppe var delt trass i medlemsmøtet sitt vedtak i saken om reguleringsplan på Raudsand. Styret vil likevel ikke ekskludere disse medlemmene.

Anders Torvik har full tillit som leder i Nesset Arbeiderpartilag og som vår fremste kandidat til kommunestyret i Molde Arbeiderparti.

https://www.driva.no/nyheter/2019/05/29/Vil-ikke-ekskludere-Ap-medlemmer-19144314.ece

Kampen mot deponi held fram

Motstandar av deponi på Rausand, Stig O. Jacobsen, vedgår at dei er svært skuffa over vedtaket for avfallsdeponi i Nesset kommunestyre. Jacobsen er næringslivsleiar og dagleg leiar for ein organisasjon som kjempar for eit giftfritt Nesset. Han varslar kamp for å nå fram, i departementet og hos stortingspolitikarane.

https://www.nrk.no/video/PS*9df98b6e-cc87-4960-8ee7-a3d6f900f49c