Alternative fakta

På miljøkonferansen lørdag 4. mai avviste ordføreren i Nesset kommune (ordførerkandidat i Molde kommune) at kommunen har gått mot faglige råd. Leser ikke ordføreren Miljødirektoratets vurdering av konsekvensvurderingen ?

Miljødirektoratet har foretatt en faglig vurdering av konsekvensvurderingen til Raudsand-alternativet og uttaler:

  • I Raudsand har ikke Miljødirektoratet fått nok informasjon om geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold i saken til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallene i Raudsand vil være egnet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall.
  • Det fremkommer heller ikke klart av dokumentene om Bergmesteren Raudsand AS vil ha en teknologi som er egnet for å behandle de typer uorganisk farlig avfall som det er nasjonalt behandlingsbehov for.
  • Behandlingsmetoden, Halosep, er lite utprøvd og det er per i dag uklart om den vil fungere på alle de avfallsfraksjonene den er planlagt for.
  • Det er heller ikke klart om den alternative behandlingsmåten for annet uorganisk avfall enn flyveaske og avfallssyre, vil være i tråd med avfallsregelverket.

Hvordan ordføreren kan avvise at kommunen går imot faglige råd når Miljødirektoratet uttaler: «Raudsand-alternativet er per i dag ikke godt nok utredet med tanke på de miljømessige forholdene i saken. Både fjellhallene, vannforekomsten og steinfylling må utredes videre». DA er det spesielt å uttale at kommunen ikke går imot faglige råd. Alternative fakta er en god beskrivelse.

Her er Miljødirektoratets vurdering av konsekvensutredningen:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2018/11/svar-pc3a5-oppdrag-om-uorganisk-farlig-avfall.pdf

Vi har i en tidligere artikkel oppsummert Miljødirektoratet:

https://neitilgiftdeponi.com/2018/11/10/miljodirektoratets-vurdering-av-raudsand-alternativet/

I Romsdals Budstikkes artikkel «Vi mister ikkje håpet» fra 1. november 2018 uttalte ordføreren «det trengst meir informasjon om fjellhallar på Raudsand er eigna for deponering, og om teknologien som er tenkt brukt er god nok«. Denne informasjonen er ikke fremlagt og miljødirektoratet har ikke kommet med annen informasjon. Ordføreren og Nesset kommune går IMOT faglige råd.