Mer miljøgifter i de norske fjordene enn i havet

Miljøgifter som er opphopet i sedimenter på sjøbunnen kan utgjøre en potensiell forurensingsfare, for eksempel hvis de «vekkes til live» av utbygging.

En omfattende analyse av historiske data fra norske havområder viser høye konsentrasjoner av miljøgifter i sjøbunnen nær tett befolkede og industrialiserte områder.

Det melder Norsk institutt for vannforskning, Niva i dag, etter at en gruppe norske og belgiske forskere har samlet og studert data på overflatesediment i sjøbunnen i norske farvann for å kartlegge forekomsten av miljøgifter

En konklusjon etter studien er at konsentrasjoner av tungmetaller i norske fjorder i gjennomsnitt er to til fire ganger høyere enn i prøvetakingssteder offshore.

Ifølge NIVA fant forskerne blant annet konsentrasjoner av de farlige miljøgiftene PCB og PAH, samt metallene bly og kvikksølv.

Store oppsamlinger av miljøgifter i sedimenter

Siden det på 1970-tallet ble klart at miljøgifter kan leve lenge i sjøbunnen og utgjøre en risiko for mennesker og dyreliv, ble flere internasjonale konvensjoner og styringsprogrammer igangsatt for å forhindre ytterligere forurensning av havområder. Formålet var at utslippene skulle ned slik at konsentrasjonene av menneskeskapt miljøforurensning i marine miljøer skulle være lik null.

– Resultatene av overvåkningskampanjer over tid viser at utslipp av visse prioriterte kjemikalier, er avviklet eller betydelig redusert, sier seniorforsker Anders Ruus i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Men som sekundære forurensningskilder kan forurensede sedimenter fortsatt fungere, forklarer NIVA, og etter tiår med utslipp finnes det store oppsamlinger av miljøgifter blant annet i sedimenter i sjøbunnen.

NIVA mistenker at noen av disse forurensningslagrene kan “vekkes til live” av klimaendringer, eller på grunn av fysiske forstyrrelser som sand- eller grusekstraksjoner og mudring.

– Dette betyr at sedimenter, spesielt langs kysten, har endret seg fra å være et “forurensningssluk” til å være en potensiell kilde til forurensning, sier Ruus.

…………………………………………


http://naturpress.no/2019/05/06/mer-miljogifter-i-de-norske-fjordene-enn-i-havet