Et «kjemiske svarteper-spill» med de neste generasjoners fremtid!

Politikerne i Nesset bør være meget kritiske og skeptiske til administrasjonens innstilling for å godkjenne regulerings-planen for et nytt gigantdeponi.

Skrevet av  Lars Wiik, medlem av Gjemnes Sp

Politikerne i Nesset bør være meget kritiske og skeptiske til administrasjonens innstilling for å godkjenne regulerings-planen for et nytt gigantdeponi. Dette er arrogant og stikk i strid med høringsuttalelser fra faginstanser som har etterspurt faglige forsvarlige utredninger og ikke minst bestilt innsigelser til reguleringsplanen fra de nærliggende nabokommuner!

Å godkjenne denne planen – etter min mening mangelfulle reguleringsplanen for lagring av spesialavfall, uten at tilstrekkelige faglige utredninger er lagt frem, vil være som å tråkke på alle som har engasjert seg for naturmiljøet og innbyggerne skal bli utsatt for følgene av dette «kjemiske svarteper-spillet» – et stort spill med de neste generasjoners fremtid!

Miljøgifter som blir transportert lange avstander særlig sjøveien til deponiet, vil blant annet være farlige miljøgifter og tungmetaller som arsen, kadmium, nikkel, krom, kvikksølv, strontium samt andre stoffer somt bla. PCB fra rivingsavfall, mm. (NOHA 2018).

Deponiet bygges sannsynligvis for å motta avfall også fra andre internasjonale mottakere. Begrensinger finnes neppe om konsesjoner gis, fjellområdene og muligheter for rom for enorme haller i fjellene ma. i grensen mot Gjemnes kommune gir meget store muligheter. Raudsand-feltet er av lagdelt og oppsprukket fjell, hallene vil garantert lekke. Dette gjør at sigevann vil etter hvert blandes inn i grunnvannet samt blandes inn i sjøvannet i fjorden. Dette er det store problemet vi nå tar stilling til om vi er villig til å stille med av vårt verdigrunnlag.

Per dato mangler det faglig forsvarlig prøvetaking og oversikt av utslippene fra eksisterende ulovlige deponier. Det hadde blitt mange arbeidsplasser og lang beskjeftigelse med å ta opp eksisterende ulovlige deponier etterlatt av tidligere gjenvinningsbedrift, som ble dømt for miljøkriminalitet! En kjempestor og meget dyr jobb gjenstår, forsømt av staten og av alle som har ansvar for forurensing av naturgrunnlaget som har medført store helseskadelige påvirkninger av alle levende organismer i et stort nærområde!

Jeg vil nevne igjen bunnsedimentene i fjorden utenfor Raudsand, som er sterkt forurenset av tungmetaller fra utslipp fra tidligere nærliggende bedrifter, samt at sjøvannet i årevis har tatt opp mengder av oppløste giftstoffer eks. fra arsen, kadmium og kvikksølv.

Det er ikke jfr. rapporter fra Mattilsynet og andre instanser tilrådelig å spise skjell og bunndyr i fjorden innenfor linjen ca. ved Brakstadstranda – Rottås.

Hvordan kan da næringer som er avhengig av rent sjøvann og rene naturomgivelser få muligheter til å produsere ren mat og rene opplevelser?

Politikere i Nesset sitter nå med ansvaret for at Raudsand og Tingvollfjorden og nærliggende områder fortsatt kan utvikles til et vekstområde for grønne næringer. De har ansvaret for at innbyggerne også her kan bo i trygg visshet om at naturgrunnlaget ikke skal bli utsatt for en ytterligere stor risiko for forurensing – som ingen i ettertid kan ta ansvaret for!

https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2019/05/21/Et-%C2%ABkjemiske-svarteper-spill%C2%BB-med-de-neste-generasjoners-fremtid-19089422.ece

https://www.driva.no/_incoming/2019/05/21/Et-kjemiske-SvartePer-spill-med-de-neste-generasjoners-fremtid-19089281.ece

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/et-kjemisk-svarteper-spill-med-neste-generasjoners-fremtid/o/5-5-154964