Miljødirektorat er kritisk til Halosep

Utdrag av Miljødirektoratets beskrivelse av Halosep:

Metallprodukt fra Halosep forsøk.
  1. Halosep er lite utprøvd og det er uklart om den vil fungere.
  2. Halosep for annet uorganisk avfall enn flyveaske og avfallssyre er usikkert om er i tråd med avfallsregelverket.
  3. Det er uklart om Halosep er egnet for å behandle annet uorganisk farlig avfall som det er nasjonalt behandlingsbehov for.
  4. Det er ikke gjort forsøk med annet uorganisk farlig avfall .
  5. Halosep er ikke testet for å håndtere aske fra mange ulike askeleverandører.
  6. Halosep er ikke testet for større mengde syre fra Kronos Titan. 
  7. Halosep må anses som en umoden metode.
  8. Det er uklart hvilke mengder Halosep kan håndtere.

Miljødirektoratet: Behandlingskapasitet for uorganisk farlig avfall