Kjøper må ta miljøavvikene

I prospektet er det opplyst om 31 miljøavvik, som kjøper må være forberedt på å rydde opp i – i tillegg til Deponi 2.

…………………………………………

Romsdals Budstikke har fra tirsdag denne uka prøvd å få i tale noen i den politiske ledelsen i Nærings- og fiskeridepartementet, NFD. Vi ønsket blant annet svar på hvorfor kjøper nå kan bli pålagt å rydde opp, mens staten sjøl har vært eier i lang tid uten å rydde opp. Og også om salget av eiendommene er «skreddersydd» for Bergmesteren som kjøper, og hvordan salget er politisk fundert. Etter gjentatte purringer fikk vi fredag dette svaret på e-post fr a statssekretær Magnus Thue (H):
«NFD fikk i 2017 pålegg fra Miljødirektoratet om opprydding/fjerning av big-bags som befant seg i et gruverom. Dette pålegget er fulgt opp og big-bagsene ble fjernet innen fristen satt av Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet har ikke rettet andre pålegg til NFD. Miljødirektoratet har imidlertid varslet Bergmesteren Raudsand om pålegg om tildekking av big-bags i selve deponiet.
Som forberedelser til salget er det foretatt to uavhengige takst- og verdivurderinger av eiendommen. I tilknytning til vurderingene har en ekstern konsulent gjennomført en miljøutredning. Med bakgrunn i utredningen er det anslått behov og kostnad for opprydding. Oppryddingsbehovet er i hovedsak ikke knyttet til tidligere gruvedrift, men til deponeringsvirksomheten som har foregått etter gruvedriften.
Stortinget har gitt fullmakt til at Nærings- og fiskeridepartementet kan avhende statens eiendommer på Raudsand. Avhendingen skjer i tråd med avhendingsinstruksen og eiendommen er annonsert åpent ut for salg.»

Ønsker best mulig økonomisk resultat
Halvard Wensel, kommunikasjonsrådgiver i NFD, forklarer at staten ved NFD eier området på Raudsand som følge av hjemfall av tidligere gruveaktivitet.
– Staten ønsker å selge, og en målsetting med salg av hjemfalte eiendommer er å legge til rette for virksomhet og aktivitet framfor å eie. Det er ikke hensiktsmessig at staten skal eie når andre kan drive næringsaktivitet, sier Wensel.
– Utgangspunktet er at avhending skal skje slik at det gir best mulig økonomisk resultat for staten. Hovedregelen er salg i det åpne markedet til den som har det høgeste budet, ifølge Wensel.

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/06/16/Kj%C3%B8per-m%C3%A5-ta-milj%C3%B8avvikene-19269434.ece