Kommunevalg, deponi, resirkulering og sirkulær økonomi

«Jeg greier ikke å se andre måter enn at noen må håndtere det, og ta ut restprodukter så langt teknologien har kommet. Hva er alternativet?»

Bergmesteren.  

Har fulgt saken om resirkuleringsanlegg/deponi på Raudsand i flere år nå. Har også tilkjennegitt at vi, som er en av de nærmeste naboene, ser positivt på tiltaket og håper at industribygda Raudsand vil fortsette å være nettopp det, ei industribygd. Min oppvekst har lært meg at verdiene må skapes før de kan fordeles og brukes. Før etableringen av Rødsand Gruber var det i underkant av 20 hus bygda, nå er det ca. 300 hus her. Takket være industrien.

Jeg har vært skyteskive for motstanderne i lang tid, ikke på sak, men som person. Jeg får stadig tilsendt skjermdump av innlegg der jeg som person, eller i yrket mitt, blir hengt ut, latterliggjort og spredd løgn om. Jeg har lenge lurt på hva jeg har gjort disse nett-trollene siden de angriper meg slik? I flere av mine innlegg, som har medført blokkeringer på ulike facebooksider, har jeg stilt konkrete spørsmål som jeg aldri får svar på. Og jeg har også sett de samme spørsmålene blitt stilt av andre. Jeg kan jo prøve en gang til: Hva slags løsninger har dere på håndtering av industriavfallet våre store industribedrifter faktisk «produserer»?  Hva med det avfallet vi alle er med å «produsere» gjennom vår moderne måte å leve livene våre på? Skal vi lukke øynene, og tro alt forsvinner når RIR-bilen har vært her?

Jeg greier ikke å se andre måter enn at noen må håndtere det, og ta ut restprodukter så langt teknologien har kommet. Hva er alternativet?

Så lenge motstanden er basert på overdrivelser og skremsel og ingen alternative løsninger er vi like langt. Avfallet fra industrien, og fra deg og meg, vil ikke stoppe opp til en annen løsning er oppfunnet. Nå hørte jeg riktignok at Anders Torvik AP sa at det hadde vært «såkalt resirkulering» på Raudsand tidligere og «vi så hvordan det gikk. Det ble importert 1 mill tonn og det meste ligger igjen i sjøen, i gruvegangene og i Bergmesteren» Dette er direkte feilinformasjon. Det han ikke sier er at vi hadde for liten kapital til å greie de store investeringene tidlig nok. Vi brukte riktignok mange millioner på forskning for å finne løsninger, men vi hadde fortsatt ikke nok kapital. Nå, etter like lang tid som vi drev bedriften, synes det som de endelig har fått en løsning på luktproblemene, og i et samarbeid med Bergmesteren AS kan de også finne løsninger på prosessvatnet. Slike løsninger er vel ikke akkurat «hyllevare».

AP kan gjerne håne de som den gang forsøke å bygge ny industri etter Røsand Gruber. Men, det er bedre å ha forsøkt og tapt, enn ikke å ha gjort noe. Arbeidsplassene kommer ikke «flytende på ei fjøl». Noen må faktisk tørre å satse for å få til noe nytt. Ingen beklager mer enn oss at vi dessverre ikke kom i mål. Men til Anders Torvik må jeg bare si at de aller fleste industribedrifter har drevet utvikling fra da de ble startet og frem til i dag. Også Hydro på Sunndal. Vi husker vel alle den tiden da fiskevannene i Sunndalsfjellene var fulle av fluor. Og vi husker restriksjonene for å fiske innom Balsneset. På Mattilsynet sine sider ble det i juni 2018 advart mot å plukke og spise skjell fra Eidsøra og innover til Sunndalsøra. Altså, 4-5 km lenger inn i fjorden fra Raudsand. Hvorfor bekymrer ikke dette motstanderne av industri på Raudsand? Det finnes ikke restriksjoner i fjorden rundt Raudsand. «Sjømatselskapet Lerøy Midt har alene salgsinntekter årlig på over 750 mill. kroner fra Tingvollfjorden og de nære fjordområdene rundt. I Tingvollfjorden produseres det like mye sjømat som den totale kjøttproduksjonen fra vårt fylke», jf. uttale fra Kristin Sørheim og Stig Jacobsen.

Hva er så den lokale motstanden i fylket og nabokommunene begrunnet i? Ingen av de som har uttalt seg mot et nasjonalt resirkuleringsanlegg for farlig avfall har gitt noen faglig begrunnelse for motstanden. De har heller ikke sagt hva de vil gjøre med avfallsproblematikken vår. Transport over Hustadvika har vært nevnt av flere. Har dere ikke fulgt med i timen? Har dere ikke satt dere inn i saken? Transporten skal ikke gå over Hustadvika, men mye lenger ut i åpent hav. Hvorfor gjentas da en slik påstand? For å skape frykt og usikkerhet? Nå er det omdømmet de er bekymret for. Hvem i alle dager har jobbet jevnt og trutt de siste 2-3 årene med å svekke omdømmet til Raudsand og regionen? Dersom det er omdømmet de er bekymret for er det lite gjennomtenkt og særdeles dårlig strategi å spre skremselspropaganda på den måten motstanderne gjør. Jeg har sett uttaler som «Molde sin bakgård» «Rosene vil visne» «grunnvannet blir forgiftet» «vi må flytte fra gård og grunn» «hele regionen blir avfolket» og slik kunne jeg fortsatt og fortsatt og fortsatt. Er det slik det er rundt Langøya midt i Oslofjorden? Der dumpes farlig avfall i et hull i bakken med en barriere mot sjøen på ca 10-15 meter.

FrP v/ Frank Sve varsler omkamp om saken. Han sier det ikke skal mer gift i fjorden. Hva gjør FrP neste gang f.eks. Hydro Sunndal igjen søker om økte utslipp? Eller er det bare utslipp på Raudsand han omtaler som gift og dritt? Vet Sve at Hydro også har utslipp, både til luft og sjø? Og Hydro må også levere farlig avfall? I dag går dette med trailere til Langøya, flere hver uke blir det sagt. Og RIR leverer mye av vårt avfall til Sverige til forbrenning, det blir det også et restprodukt av, bunnaske. Det er denne «dritten» Sve ikke vil ha til Raudsand. Det hadde vært så greit om han hadde begrunnet sin motstand. Er det for mye å be om? Hvilken annen løsning har han? Og hva med Venstre sine uttaler? Begrunnet? Nei. Det antydes at hver enkelt bedrift skal håndtere eget avfall. Hva da med kompetanse på slike kompliserte prosesser som de mener Stena og Veidekke ikke har kompetanse på?

Det kan, i denne saken, se ut som at det er lett å få politikere til å ta en bastant holdning, uten at de faktisk har satt seg inn i sakens fakta. Og det gjør de før saken er ferdig utredet. Er det slik i andre store kompliserte saker også? Da er det ikke rart at politikerforakten øker. Dersom det er slik kan det være et problem for demokratiet.

Må også si noe om den forakten jeg ser for det vedtaket Nesset kommunestyre gjorde i saken om reguleringsplan for industriområdet på Raudsand. Noen mener den lille kommunen Nesset ikke kan ta slike viktige vedtak. De er for små. Betyr dette at nabokommunene også er for små til sine vedtak? Betyr dette at også flere kommuner enn Nesset burde vært med i den pågående kommunesammenslåingen? Flere av opprørskommunene er på størrelse med Nesset. Altså for små………

Etter mange år, både som politiker og senere ansatt i kommunen, har jeg vært med på mange budsjettprosesser. Vi som har levd en stund vet at kommunene ikke har et «oljefond» de kan hente mer penger fra når politikerne kommer med gode ønsker om mer til alt. Politikk er å prioritere. Og å prioritere er å velge. Det er ikke mulig å si ja til alt. I vår egen økonomi vet vel de fleste at inntekter og utgifter bør stå i forhold til hverandre. Og da greier jeg ikke å forstå at tilrettelegging for vekst og utvikling, sirkulær økonomi og resirkulering skal møte så massiv motstand. Hvem er det som har sagt dere skal si nei? Dersom store viktige saker blir avgjort på bakgrunn av lobbyvirksomhet, og våre politikere leter med «lys og lykter» for å forsvare sin motstand, og lar storkapitalen styre seg, ja da er det både skremmende og oppsiktsvekkende. Er det da demokratiet som styrer landet vårt? Jeg har enda ikke hørt en fylkespolitiker eller en kommunepolitiker som har begrunnet sin motstand, på en saklige og faglig måte, mot å etablere et topp moderne resirkuleringsanlegg for farlig avfall på Raudsand. Jeg har heller ikke hørt en saklig begrunnelse for motstanden mot å rydde opp i de gamle dagstrossene, ja det er det det er, ikke et dalsøkk som RB skriver. Dagdeponiet vil være et deponi av Kategori nr. 2 som kan ta imot ordinært avfall som kan klassifiseres med koder iht NS 9431.

Typisk avfallstyper vil være middels og lett forurensede masser inntil tilstandsklasse 5 fra bygg- og anleggsvirksomhet, sedimenter fra mudringsoperasjoner og restfraksjon fra behandlet borkaks. 

Det er også grunn til å minne om at det er Nærings- og fiskeridepartementet som skal avgjøre hvor et nasjonalt mottak av farlig avfall skal lokaliseres, og det er Miljødirektoratet som skal håndtere søknader om ev. import av slikt avfall, og stille krav til, og kontrollere driften av, et slikt anlegg. Betyr motstanden fra nabokommuner og politiske partier at de ikke stoler på at nasjonale myndigheter innehar nødvendig kompetanse til dette?

Jeg stiller til valg for Høyre for å være med på å gjøre en forskjell for de av våre innbyggere som trenger de gode kommunale tjenestene. Og for at kommunen skal få handlingsrom trenger vi verdiskaping, arbeidsplasser og bosetting i hele den nye langstrakte kommunen. Vi trenger både industriområder, kulturområder, rekreasjonsområder og vill, uberørt natur. Når enkelte i «giftgruppa» foreslår å legge deponiet til Langfjorden, Retiro eller til og med til Mardalen og Eikesdalen er de bare med på å fordumme debatten.

Anne-Karin Sjøli

Listekandidat for Molde Høyre

https://www.driva.no/meninger/2019/06/25/Kommunevalg-deponi-resirkulering-og-sirkul%C3%A6r-%C3%B8konomi-19351725.ece