Frakt til Raudsand gir store miljøutslipp

For å frakte avfallet til Raudsand vil det forbrukes store mengder drivstoff med tilhørende store CO2 utslipp. Totalt vil merutslippet for frakt til Raudsand være over 10 000 tonn CO2. Norges måltall fra EU for utslippskutt er 40 prosent. Å legge et deponi og behandlingsanlegg for farlig uorganisk avfall til Raudsand vil gi en stor økning i utslippene og vanskeliggjøre målene om utslippskutt.

Finnstraum – aktuell type båt for frakt av Kronos-syre. Foto Roger Solem

Frakt av Kronos-syren

Seilingsdistansen fra Fredrikstad til Raudsand er i følge «Den Norske Los» om lag 600 nautiske mil.

Finnstraum er en kjemikalietanker som brukes som eksempel. Andre båter i samme størrelse vil ha tilnærmet samme drivstofforbruk. Det brukes en faktor på 154 kWh/nautisk mil for 13 knop (basert på modellforsøk). Verdiene finnes i en rapport fra Rolls-Royce Research & Technology Department.

Grunnlaget for utregningene er hentet fra Rolls-Royce Research & Technology Department

I analysen brukes det en faktor for drivstofforbruk på 192 g/kWh.

Distanse (nautiske mil)600
Tid (timer)46
Forbruksfaktor (kWh/nautisk mil) 154
Akkumulert effekt (kWh)92 400
Spesifikt drivstofforbruk (g/kWh) 192
Drivstofforbruk (kg) 17 741

Drivstofforbruk Fredrikstad til Raudsand er 17 741 kg. Båten Finnstraum er ofte på besøk hos Hustadmarmor i Elnesvågen og returfrakt sørover kan være aktuelt men uansett vil båten forbruke drivstoff til Fredrikstad og fra Raudsand. Dette drivstoffet er ikke medtatt her.

I ROS-analysen for transport til Raudsand opplyses det om 50 årlige anløp for Kronos-syren.

Årlig drivstofforbruk for frakt av Kronos-syren: 50 anløp* 17 741 kg = 887 050 kg.

Forventet transport: ROS analyse for sjøtransport – Norconsult 3.5.2018

DNV GL opplyser i en rapport fra 2018 at drivstoffkostnaden er på 6472 NOK/tonn. Prisen er basert på innhentede priser fra Clarksons Research og vurderinger rundt historisk observerte pumpepriser i Norge. Årlig merkostnad for kun drivstoffet vil da være på 5.74 millioner kroner for å frakte Kronos-syren til Raudsand.

Flyveaske/Bunnaske

Det anslås i ROS-analysen at det vil være 65 anløp med flyveaske og bunnaske med pukk som returfrakt. Avstanden fra Oslofjorden til Raudsand er 600 nautiske mil. Mye av flyveasken og bunnasken vil ha en betydelig lengre frakt. Uttransport av pukk er også oppgitt med Europa som marked og som snitt kan da avstanden til Oslofjorden brukes.

Utgangspunktet er en båt av samme størrelse som Finnstraum noe som gir følgende regnestykke:

Distanse (nautiske mil)600
Forbruksfaktor (kWh/nautisk mil) 154
Akkumulert effekt (kWh)92 400
Spesifikt drivstofforbruk (g/kWh) 192
Drivstofforbruk (kg) 17 741
Antall pr år65
Utseilt distanse i løpet av et år (nautiske mil)78 000
Totalt drivstofforbruk (kg)2 306 304

I tillegg vil frakt av annet uorganisk avfall og frakt med bil komme i tillegg.

Totalt vil frakt av flyveaske, bunnaske og pukk bruke over 2 300 000 kg drivstoff.

CO2- utslipp

For å beregne CO2-utslipp multipliseres drivstofforbruket med en faktor på 3.175 kg CO2 per kg drivstoff.

Drivstoff for frakt av Kronos-syren (kg)887 050
Drivstoff for frakt av Flyveaske/Bunnaske/Pukk2 306 304
Totalt drivstofforbruk3 193 354
CO2 (kg) (basert på faktor 3.175) 10 139 000

Total vil merutslippet for frakt til Raudsand vær over 10 000 tonn CO2. Norges måltall fra EU for utslippskutt er 40 prosent. Å legge et deponi og behandlingsanlegg for farlig uorganisk avfall til Raudsand vil gi en stor økning i utslippene.